settings icon
share icon
คำถาม

ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าคืออะไร?

คำตอบ


วลี "ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า" มาจากเอเฟซัสบทที่ 6

เอเฟซัส 6:13-17: “ เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า”

เอเฟซัส 6:12 “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ”

ข้อนี้กล่าวชัดเจนแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กับซาตานเป็นเรื่องจิตวิญญาณ และดังนั้นจึงไม่มีอาวุธที่จับต้องใดๆ ที่เราสามารถใช้ต่อสู้กับมารและสมุนของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราไม่ได้รับรายการของกลยุทธ์เฉพาะอย่างที่ซาตานจะนำมาใช้ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาพระคัมภีร์กล่าวค่อนข้างชัดเจนว่า เมื่อเราทำตามคำแนะนำทั้งหมดอย่างสัตย์ซื่อ เราจะสามารถที่จะยืนหยัดได้ และเราจะมีชัยชนะโดยไม่หวั่นเกรงกลยุทธ์ของซาตาน

ยุทธภัณฑ์ประกอบอันแรกของเราคือความจริง (ข้อ 14) นี้เป็นที่เข้าใจง่ายเนื่องจากซาตานได้ชื่อว่าเป็น "พ่อแห่งการมุสา"

ยอห์น 8:44 “ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมาร และท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล และมิได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา”

การหลอกลวงอยู่ในรายการอันดับต้นๆ ของสิ่งที่พระเจ้าทรงนับว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ "ลิ้นแห่งการพูดมุสา" เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรงอธิบายว่า "น่ารังเกียจต่อพระองค์" ดังนั้นเราจึงได้รับคำเตือนให้กลับตัวกลับใจที่จะใช้ความจริงเพื่อการชำระตัวให้สะอาดและการช่วยกู้ และเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้ที่เราเป็นพยานด้วย

สุภาษิต 6:16-17 “มีหกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียด มีเจ็ดซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ ตา ยโส ลิ้นมุสา และมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตก”

นอกจากนี้ใน เอเฟซัส 6:14 “เราได้ถูกสอนให้สวมทับทรวงแห่งความชอบธรรม ทับทรวงอกเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญของนักรบพ้นจากการแทง มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายถึงชีวิต”

ความชอบธรรมนี้ไม่ได้เป็นผลจากการประพฤติของคนเพื่อให้ได้ความชอบธรรม แต่ นี่คือความชอบธรรมของพระคริสต์ที่ทรงประทานโดยพระเจ้า และได้รับโดยความเชื่อ ซึ่ง องกันจิตใจของเราพ้นจากข้อกล่าวหาและการต่อสู้ของซาตาน และปกป้องจิตใจภายในสุดของเราจากการโจมตีของมาร

เอเฟซัส 6:15 พูดถึง การเตรียมเท้าสำหรับการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณ ในการทำสงคราม บางครั้ง ศัตรูวาง อุปสรรค อันตรายในเส้นทางที่ทหารจะบุกมาจู่โจม ความคิดของ การเตรียมพระกิตติคุณแห่งสันติภาพโดยใช้รองเท้าแสดงให้เห็น สิ่งที่เราจำเป็นต้องบุกก้าวเข้าไปในดินแดนของซาตาน โดยระมัดระวังว่าจะถูกวางกับดัก พร้อมกับนำข่าวประเสริฐแห่งพระคุณซึ่งสำคัญในการนำวิญญาณคนมาถึงพระเยซูคริสต์ ซาตานวางอุปสรรคมากมายบนเส้นทางเพื่อที่จะหยุดการเผยแพร่พระกิตติคุณ

โล่แห่งความเชื่อที่พูดถึงในข้อ 16 ทำให้ข้อสงสัย เกี่ยวกับ ความสัตย์ซื่อของ พระเจ้า และ พระวจนะของพระองค์ที่ซาตานหว่านออกไปใช้ไม่ได้ผล ความเชื่อของเรา— ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็น " ผู้เขียนและผู้ทรงสมบูรณ์ครบถ้วน” - เป็นเหมือนโล่ทองคำมีค่า แข็งแกร่งและทนทาน

ฮีบรู 12:2 “หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า”

หมวกเกราะแห่ง ความรอด ใน เอเฟซัส 6:17คือเครื่องป้องกันศีรษะ ทำหน้าที่รักษาส่วนสำคัญของ ร่างกาย เราควรกล่าวว่าแนวความคิดของเราต้องการการเก็บรักษา ศีรษะเป็นที่ตั้งของความคิด ซึ่ง เมื่อมันได้ยึดพระกิตติคุณแห่งความหวัง นิรันดร์ จะไม่ได้รับคำสอนเท็จหรือเปิดทางให้กับการทดลองของซาตาน คนที่ยังไม่รอดไม่มีความหวังที่จะปกป้องพ้นจากคำสอนเทียมเท็จ เพราะเขาไม่ได้สวมหมวกป้องกันแห่งความรอด และความคิดของเขาไม่สามารถมองเห็นและแยกออกระหว่าง ความจริงฝ่ายจิตวิญญาณและการหลอกลวงฝ่ายจิตวิญญาณ

ข้อ 17 ตีความหมายได้เองคือหมายความว่าเป็นดาบแห่งพระวิญญาณ— นั่นคือพระวจนะของพระเจ้า ในขณะที่ยุทธภัณฑ์ป้องกันจิตวิญญาณ ชิ้นอื่น ๆทั้งหมด เป็น เกราะป้องกันโดยธรรมชาติ ดาบแห่งพระวิญญาณ เป็นเพียงอาวุธป้องกันหนึ่งในยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า ดาบพูดถึง ความศักดิ์สิทธิ์ และพลังฤทธิ์อำนาจของพระวจนะของพระเจ้า อาวุธฝ่ายจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่สามารถหาพบได้ เมื่อพระเยซูทรงพบการทดลองในทะเลทราย พ ระวจนะของพระเจ้า ก็มักเป็นคำตอบที่พระองค์ทรงใช้ตอบสนองต่อการพิชิตซาตาน ช่างเป็นพระพรกับเราเช่นเดียวกันที่เราสามารถใช้พระวจนะนั้นได้

เอเฟซัส 6:18 “จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน”

เราถูกสอนให้อธิษฐานโดยพระวิญญาณ (นั่นคือ มีจิตใจแบบพระเยซูคริสต์ มีหัวใจและจัดลำดับความสำคัญของพระองค์เป็นอันดับแรกก่อน) นอกเหนือไปจากการสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เราไม่สามารถละเลยการอธิษฐาน เพราะเป็นวิธีการที่เราสามารถรับพลังทางจิตวิญญาณจากพระเจ้า ถ้าไม่มีการอธิษฐาน ถ้าไม่ต้องอาศัยพระเจ้า ความพยายามของเราที่ต่อสู้สงครามทางจิตวิญญาณก็ว่างเปล่าและไร้ประโยชน์ ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า---ความจริง ความชอบธรรม พระกิตติคุณแห่งความเชื่อ ความรอด พระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐาน - เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรา โดยเราสามารถได้รับชัยชนะจิตวิญญาณ พิชิตการโจมตีของซาตานและการทดลองต่างๆ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries