settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เราผ่านการทดสอบและความยากลำบาก?

คำตอบ


สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับชีวิตคริสเตียนคือ การเป็นสาวกของพระคริสต์ไม่ได้ทำให้เราได้รับการยกเว้นจากการทดสอบและความยากลำบาก ทำไมพระเจ้าที่แสนดีและพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้ เช่น การเสียชีวิตของเด็ก โรคภัยไข้เจ็บและการบาดเจ็บของเราและคนที่เรารัก ความทุกข์ยากด้านการเงิน ความกังวลและความกลัว แน่นอนว่า ถ้าพระองค์รักเรา พระองค์จะนำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไปจากเรา ในที่สุด การที่พระเจ้ารักเราไม่ได้หมายความว่าพระองค์อยากจะให้ชีวิตของเราง่ายและสะดวกสบายหรือไม่ พระองค์ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้น พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ารักผู้ที่เป็นบุตรของพระองค์ และพระองค์ "ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง" (โรม 8:28) สิ่งนั้นต้องแปลว่าการทดสอบและความยากลำบากที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้น เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันของทุกสิ่งเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดี เพราะฉะนั้น สำหรับผู้เชื่อ การทดสอบและความยากลำบากทุกอย่างต้องมีพระประสงค์จากพระเจ้า

สำหรับในทุกสิ่ง พระประสงค์ที่สูงสุดของพระเจ้าคือให้เราเติบโตมากขึ้นและมากขึ้นในพระฉายของพระบุตรของพระองค์ (โรม 8:29) สิ่งนี้คือเป้าหมายของคริสเตียน และทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตรวมถึงการทดสอบและความยากลำบาก ถูกออกแบบมาเพื่อ ให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้ เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนของการอภัยบาป การถูกแยกมาอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าและเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในพระสิริของพระองค์อย่างพอดี วิธีการที่การทดสอบจะประสบผลสำเร็จได้มีอธิบายไว้ใน 1 เปโตร 1:6 – 7 "ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆ เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ ซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ" ความเชื่อของผู้เชื่อที่แท้จริง จะทำให้แน่ใจโดยการทดสอบที่เรามีประสบการณ์เพื่อที่เราจะพักในความรู้ที่เป็นความจริงและจะคงอยู่ตลอดไป

การทดสอบพัฒนาบุคลิกนิสัยในพระเจ้า และทำให้เราสามารถ "ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความอดทน และความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจ และความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว" (โรม 5:3 – 5) พระเยซูได้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ "แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา" (โรม 5:8) ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เปิดเผยมุมมองของพระประสงค์ของพระองค์สำหรับการทดสอบและความยากลำบากของพระเยซูคริสต์และของเรา ความพยายามพิสูจน์ความเชื่อของเรา "ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า" (ฟิลิปปี 4:13)

อย่างไรก็ตามเราต้องระวังที่จะไม่แก้ตัวสำหรับ "การทดสอบและความยากลำบาก" ถ้าเป็นผลของการกระทำผิดของเราเอง "แต่ว่าอย่าให้มีผู้ใดในพวกท่านได้รับโทษฐานเป็นผู้ฆ่าคน หรือเป็นขโมย หรือเป็นคนทำร้าย หรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่น" (1 เปโตร 4:15) พระเจ้าจะให้อภัยบาปของเรา เพราะว่าการลงโทษเป็นนิรันดร์ของพวกเขาได้รับการจ่ายราคา โดยการตายบนไม้กางเขนของพระคริสต์ อย่างไรก็ตาม เรายังต้องทนทุกข์กับผลตามธรรมชาติในชีวิตนี้สำหรับบาปและการตัดสินใจผิดพลาดของเรา แต่พระเจ้าใช้การทนทุกข์เหล่านี้เพื่อหล่อ และทำให้เราเป็นรูปเป็นร่างเพื่อพระประสงค์ของพระองค์และสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา

การทดสอบและความยากลำบากมาพร้อมกับวัตถุประสงค์และรางวัล "ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง และจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย.... คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์" (ยากอบ 1:2 – 4, 12)

ผ่านทางการทดสอบและความยากลำบากทั้งหมดในชีวิต เรามีชัยชนะ "สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา" ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ ซาตานไม่มีอำนาจเหนือผู้เชื่อในพระคริสต์ พระเจ้าได้ให้พระคำของพระองค์เพื่อนำทางเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อให้เราสามารถใช้การได้ และมีสิทธิพิเศษในการมาหาพระองค์ที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ เพื่อที่จะอธิษฐานสิ่งใดก็ได้ พระองค์ยังเชื่อมั่นในเราที่จะไม่มีการทดสอบใดที่เกินความสามารถที่เราจะทนได้และ "ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้" (1 โครินธ์ 10:13)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เราผ่านการทดสอบและความยากลำบาก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries