settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าแผนการของพระเจ้าคืออะไร?

คำตอบ


คริสเตียนส่วนมากปรารถนาที่จะเข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขา แต่ก็มีคำถามมากมายคือ ฉันจะค้นพบแผนการของพระเจ้าได้อย่างไร ฉันจะแน่ใจได้อย่างไร อย่างไรก็ดีพระคัมภีร์ได้จัดเตรียมหลักการสำคัญมากมายเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าไว้ พระเจ้าไม่ได้กำลังพยายามที่จะซ่อนน้ำพระทัยของพระองค์จากชีวิตของเรา พระองค์อยากให้ลูกของพระองค์รู้และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

ประการแรกพระคัมภีร์เต็มไปด้วยข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าซึ่งนำไปใช้ได้กับผู้เชื่อทุกคน ยกตัวอย่างเช่นใน 1 เธสะโลนิกา 5:16 – 18 ได้สอนว่า "จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ จงอธิษฐานอยู่เสมอ จงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์" สามกิจกรรมนี้คือการชื่นชมยินดี การอธิษฐานและการขอบพระคุณเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อทุกคน หากไม่คำนึงถึงสถานการณ์อื่นๆ

เราสามารถเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านทางพระคำของพระองค์ พระคำของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบ แล้วเราก็สามารถค้นพบแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราผ่านการศึกษาพระคำของพระเจ้า พระธรรม 2 ทิโมธี 3: 16 – 17 กล่าวว่า "พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสั่งสอน การว่ากล่าวตักเตือน การแก้ไขข้อบกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม เพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พรักพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง"

ประการที่สองเราสามารถที่จะเข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราโดยการติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด พระธรรมโรม 12:1 – 2 สัญญาว่า "เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อพิจารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ที่บริสุทธิ์ และที่พระเจ้าพอพระทัย นี่เป็นการนมัสการที่แท้จริง อย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่ แล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้า คือพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์" เมื่อเราอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้าและหันออกจากหลักการของโลก เราก็เตรียมหัวใจของเราที่จะได้ยินเสียงจากพระเจ้า (ดู 1 เปโตร 4:2 เช่นเดียวกัน)

พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:3 – 7 ยืนยันถึงความจำเป็นของการเป็น "เครื่องบูชาที่มีชีวิต" และได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าคือ "พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านได้รับการชำระให้บริสุทธิ์คือ ให้ท่านหลีกห่างจากการผิดศีลธรรมทางเพศ ให้ท่านแต่ละคนรู้จักควบคุมร่างกายของตนในทางที่บริสุทธิ์น่านับถือ ไม่ใช่มัวเมาในราคะตัณหาเหมือนคนนอกศาสนาซึ่งไม่รู้จักพระเจ้า อย่าให้ผู้ใดล่วงเกินหรือทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษคนที่ทำบาปอย่างนั้นตามที่เราได้กล่าวเตือนท่านแล้ว เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนมีมลทิน แต่ทรงให้เราดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์"

ประการที่สามเราสามารถค้นพบแผนการของพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐาน พระธรรมโคโลสี 4:12 บันทึกไว้ว่าผู้เชื่อที่มีชื่อว่าเอปาฟรัสได้ "ปล้ำสู้อธิษฐานเพื่อท่านเสมอ เพื่อท่านจะยืนหยัดมั่นคงในพระประสงค์ทั้งสิ้นของพระเจ้า เป็นผู้ใหญ่และมั่นใจเต็มที่" ผู้เชื่อชาวโคโลสีต้องรู้และทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ฉะนั้นเอปาฟรัสจึงได้อธิษฐานเผื่อพวกเขา เราสามารถเติบโตในการเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน เรายังสามารถอธิษฐานขอพระเจ้าเปิดเผยแผนการของพระองค์ให้แก่ผู้อื่นได้

ประการที่สี่ในบางครั้งพระเจ้าทรงเปิดเผยหรือยืนยันแผนการของพระองค์สำหรับเราผ่านทางวิธีการอื่นๆ รวมถึงสถานการณ์ส่วนตัว ความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งทางความฝัน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มักจะได้รับอิทธิพลมาจากความรู้สึกและความคิดส่วนตัวของเรา ดังนั้นเราต้องประเมินสัญญาณดังกล่าวอย่างระมัดระวังว่าพระเจ้าได้ตรัสอะไรไว้ในพระคัมภีร์

เราสามารถวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าได้อย่างแน่นอนคือ "จงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่าน" (ยากอบ 4:8) ในขณะที่เราอธิษฐาน ศึกษาพระคำและแสวงหาการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้า พระองค์จะทรงเปิดเผยแผนการของพระองค์แก่เราในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์และด้วยวิธีการที่เราสามารถเข้าใจได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าแผนการของพระเจ้าคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries