settings icon
share icon
คำถาม

การชำระจนไปสู่ความไพบูลย์/การปราศจากบาปอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้ในชีวิตนี้ของเราหรือไม่?

คำตอบ


เอเฟซัส 4:13 กล่าวว่าของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นได้รับมาเพื่อสร้างพระกายของพระคริสต์ "จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ " การแปลบางฉบับบอกว่าเรากลายเป็นผู้ที่ "สมบูรณ์แบบ" (แทนที่จะเป็น "เป็นผู้ใหญ่") และจากสิ่งนี้ ทำให้มีความคิดที่ผิดพลาดว่า เราสามารถไปถึงการปราศจากบาปอย่างสมบูรณ์ในชีวิตนี้ พระคัมภีร์สอนว่า ในขณะที่เราอยู่ในเนื้อหนัง เราทนทุกข์กับธรรมชาติบาป (ดูโรม 7:14 – 17) จะไม่มีใคร "สมบูรณ์แบบ" (ปราศจากบาป) จนกระทั่งเราไปถึงสวรรค์

พระคำแปลคำว่า "เป็นผู้ใหญ่" ใน เอเฟซัส 4:13 เป็นภาษากรีกคือ "teleios" "เติบโตเต็มที่" "เป็นผู้ใหญ่" สิ่งที่ 4:13 สอนว่ายิ่งเราเติบโตในพระคริสต์เราจะแข็งแรงและรวมกันเป็นคริสตจักร ข้อพระคัมภีร์นี้ไม่ได้สอนว่าเราจะหยุดทำบาป

อีกบทหนึ่งที่ผู้คนมักจะสับสนกันคือโคโลสี 1:28 กล่าวไว้ว่า ในการแปลของบางฉบับ ว่าเปาโลกอยากจะ "ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์" เช่นเดียวกันในโคโลสี 4:12 เปาโลอธิษฐานเราจะ "เจริญเป็นผู้ใหญ่และบริบูรณ์ในการซึ่งชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่ง" ในทั้งสองข้อนี้คำว่าสมบูรณ์แบบในภาษากรีกควรจะเป็นที่เข้าใจว่า "เป็นผู้ใหญ่" "เติบโตเต็มที่" ไม่ใช่ "การไม่มีบาป"

ในฐานะมนุษย์เรามีความผูกพันกัน ภายใต้ธรรมชาติของอาดัมในโลกนี้ ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนที่จะไม่ทำ แต่เราจะทำบาปต่อพระเจ้า สิ่งนี้เป็นความจิรงสำหรับทุกคน อัครทูตเปาโลตำหนิเปโตรที่แสดงถึงความลำเอียง (กาลาเทีย 2:11 – 13) ในตอนท้ายของพันธกิจของเขา เปาโลเรียกตัวเองว่านายของคนบาป (1 ทิโมธี 1:15) เปโตร ยากอบ ยอห์น และเปาโล ทุกคนได้ยอมรับว่าพวกเขาไม่สมบูรณ์แบบ คุณ และ ตัวเราเองจะเรียกร้องอะไรที่แตกต่างไปจากนี้ได้

ความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงจะไม่มา จนกระทั่งคริสตจักรถูกรับขึ้นไปอยู่กับพระเจ้า เมื่อเราขึ้นไปหาพระเยซูในอากาศ (1 เธสะโลนิกา 4:17) ในเวลานั้นผู้เชื่อที่ตายไปแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมา และร่างกายของผู้ที่มีชีวิตจะเปลี่ยนแปลง (ฟิลิปปี 3:20, 21, 1 โครินธ์ 15:54) เราจะยืนต่อหน้าที่บัลลังก์การพิพากษาของพระคริสต์ (2 โครินธ์ 5:10) เมื่อการงานของเราถูกตัดสินและจะมีการมอบรางวัล (1 โครินธ์ 3:9 – 15) การชำระล้างบาปของเราจะเสร็จสิ้น และบาปของเราจะหายไปตลอดกาล เราจะมีชีวิตและปกครองร่วมกับพระคริสต์ในการปราศจากบาปอย่างสมบูรณ์ตลอดกาล

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การชำระจนไปสู่ความไพบูลย์/การปราศจากบาปอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้ในชีวิตนี้ของเราหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries