settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?

คำตอบ


คริสเตียนทุกคนมีสมาชิกในครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนที่ทำงาน หรือคนรู้จักที่ไม่ใช่คริสเตียนกันทั้งนั้น การแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนอื่นเป็นเรื่องยากเสมอ แต่การแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนใกล้ตัวยิ่งยากมากขึ้น พระคัมภีร์บอกเราว่าคนบางคนจะไม่พอใจเมื่อได้ยินพระกิตติคุณ (ลูกา 12:51-53) ปัญหาจะมีมากขึ้นเมื่อเราประกาศกับคนที่เราสนิทสนมด้วย แต่เราถูกสั่งให้แบ่งปันพระกิตติคุณ – โดยไม่มีข้อแก้ต้ว (มัทธิว 28:19-20; กิจการ 1:8; 1 เปโตร 3:15)

แล้วเราจะประกาศกับคนในครอบครัว, เพื่อนร่วมงาน และ/หรือคนรู้จักได้อย่างไร? ที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำได้คืออธิษฐานเผื่อพวกเขา ดังนั้นขอให้ท่านอธิษฐานให้พระเจ้าเปลี่ยนใจและเปิดตาของพวกเขา (2 โครินธ์ 4:4) ให้เห็นถึงความจริงแห่งพระกิตติคุณ จงอธิษฐานให้พระเจ้าทรงทำให้เขาสำนึกถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเขาและความจำเป็นที่เขาจะต้องได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 3:16) จงอธิษฐานขอสติปัญญาว่าท่านจะประกาศกับพวกเขาอย่างไร (ยากอบ 1:5) นอกจากจะอธิษฐานแล้วท่านยังจะต้องแสดงชีวิตคริสเตียนให้พวกเขาเห็นอีกด้วย เพื่อที่เขาจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของตัวท่านเอง (1 เปโตร 3:1-2) ดังที่ครั้งหนึ่งนักบุญฟรานซิส แห่งแอสซิซี่ได้กล่าวไว้ “จงประกาศพระกิตติคุณอยู่ตลอดเวลาและเมื่อจำเป็นให้ใช้คำพูด”

หลังจากที่ได้ทำทั้งหมดทุกอย่างแล้วท่านจะต้องกล้าเมื่อแบ่งปันพระกิตติคุณ จงประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์ต่อเพื่อนและคนในครอบครัวของท่าน (โรม 10:9-10) จงพร้อมเสมอที่จะประกาศความเชื่อของท่าน (1 เปโตร 3:15) และในการประกาศจงทำด้วยความอ่อนสุภาพและให้เกียรติผู้ฟัง ท้ายที่สุดคือเราต้องมอบความรอดของคนที่เรารักให้ขึ้นอยู่กับพระเจ้า มันเป็นฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระเจ้าที่จะช่วยผู้คนให้รอด ไม่ใช่เป็นความพยายามของเรา ทางที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็คือการอธิษฐานเผื่อพวกเขา, เป็นพยานกับเขา และแสดงชีวิตคริสเตียนให้เขาเห็น!

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะประกาศกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาโกรธหรือหนีไปหมด?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries