settings icon
share icon
คำถาม

จิตวิญญาณคริสเตียนคืออะไร?

คำตอบ


เมื่อเราเกิดใหม่อีกครั้ง เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงประทับตราเราสำหรับวันที่เรารับการทรงไถ่บาป

เอเฟซัส 1:13 “ในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และได้วางใจในพระองค์ ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา”

เอเฟซัส 4:30 “และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้ เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอด”

พระเยซูทรงสัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำพวกเรา "ไปสู่ความจริงทั้งหมด"

ยอห์น 16:13 “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น”

ส่วนหนึ่งของความจริงคือการนำสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานและนำมาใช้ในชีวิตของเรา เมื่อมีการนำมาประยุกต์ใช้ ผู้เชื่อก็จะตัดสินใจว่าจะยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงควบคุมเขา / เธอ จิตวิญญาณคริสเตียนแท้จริงจะขึ้นอยู่กับขนาดความเชื่อของผู้เชื่อที่เกิดใหม่อีกครั้ง ที่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำและควบคุมชีวิตของเขาหรือเธอ

อัครทูตเปาโลสอนให้บรรดาผู้เชื่อประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เอเฟซัส 5:18 “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” กาลเวลาในเนื้อหาพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและดังนั้นจึงหมายถึง "จงยืนหยัดที่จะประกอบไปด้วยพระวิญญาณ" การประกอบไปด้วยพระวิญญาณเป็นเพียงการอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาควบคุมเรามากกว่าที่จะยอมตามความปรารถนาของธรรมชาติฝ่ายเนื้อหนังของเราเอง ในพระธรรมตอนนี้เปาโลกำลังทำการเปรียบเทียบ เมื่อใครบางคนถูกครอบงำโดยเหล้าองุ่น เขาเมาและสำแดงลักษณะนิสัยบางอย่าง เช่นการพูดอ้อแอ้ เดินไม่คงที่ และการตัดสินใจแย่ลง เช่นเดียวกับคุณสามารถบอกได้เมื่อไรที่คนเมา เนื่องจากลักษณะที่เขาแสดงออกมา ดังนั้นแหละผู้เชื่อที่เกิดใหม่ซึ่งถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสำแดงลักษณะนิสัยของเขา เราพบลักษณะนิสัยเหล่านั้นในกาลาเทีย 5:22-23 ที่จะถูกเรียกว่า "ผลของพระวิญญาณ"

กาลาเทีย 5:22-23 “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย”

นี่คือจิตวิญญาณคริสเตียนที่แท้จริง ที่เกิดโดยพระวิญญาณที่ทรงกระทำกิจภายในและผ่านผู้เชื่อ ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดโดยความพยายามของตัวเอง ผู้เชื่อที่เกิดใหม่อีกครั้ง ผู้ที่ถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะแสดงออกคำพูดที่ไม่เสียหาย การเดินฝ่ายจิตวิญญาณที่มั่นคง และการตัดสินใจที่พึ่งพาพระวจนะของพระเจ้า

ดังนั้นจิตวิญญาณคริสเตียนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เราเลือกที่จะ "รู้และเติบโต" ในการติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ทุกวัน โดยยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำกิจในชีวิตของเรา

ซึ่งหมายความว่า ในฐานะเป็นผู้เชื่อ เราตัดสินใจเลือกที่จะสื่อสารกับพระวิญญาณชัดเจนโดยการสารภาพผิด

1ยอห์น 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”

เมื่อเราทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยเพราะบาปที่เรากระทำ เราสร้างกำแพงกั้นระหว่างตัวเองและพระเจ้า

เอเฟซัส 4:30 “และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้ เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอด”

1 ยอห์น1:5-8 “นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์ และบอกแก่ท่านทั้งหลาย คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย ถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืด เราก็พูดมุสา และไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย”

เมื่อเรายอมให้พระวิญญาณทรงกระทำกิจภายในเรา การสามัคคีธรรมของเราจะไม่ชะงักไป

1เธสะโลนิกา 5:19 “อย่าดับพระวิญญาณ”

จิตวิญญาณคริสเตียนเป็นจิตสำนึกของการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณของพระคริสต์โดยไม่ชะงักไปเพราะเนื้อหนังและความบาป จิตวิญญาณคริสเตียนพัฒนาขึ้นเมื่อผู้เชื่อเกิดใหม่อีกครั้ง ทำให้เกิดการตัดสินใจที่มั่นคงและต่อเนื่องโดยยอมจำนนต่อการกระทำกิจภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

จิตวิญญาณคริสเตียนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries