settings icon
share icon
คำถาม

การเป็นคริสเตียนคืออะไร?

คำตอบ


พจนานุกรมฉบับเวบสเตอร์ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าคริสเตียน ว่า “คนที่แสดงความเชื่อในพระเยซูว่าทรงเป็นพระคริสต์ หรือในศาสนาที่มีคำสอนของพระเยซูเป็นหลัก” คำว่าคริสเตียนถูกนำมาใช้สามครั้งในพันธสัญญาใหม่ (กิจการ 11:26; กิจการ 26:28; 1 เปโตร 4:16) ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ถูกเรียกเป็นครั้งแรกว่าเป็น “คริสเตียน” ในเมืองอันทิโอก (กิจการ 11:26) ทั้งนี้เพราะความประพฤติ, การกระทำ และ คำพูด ของพวกเขาเหมือนพระคริสต์ เดิมทีมันถูกนำมาใช้โดยผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดที่เมืองอันทิโอก เหมือนกับเป็นชื่อเล่นแบบดูถูก เสมือนคริสเตียนเป็นตัวตลก ความหมายที่แท้จริงของมันคือ “เป็นหนึ่งในคณะของพระคริสต์” หรือ “ผู้ติดตามหรือสาวกของพระคริสต์” ซึ่งคล้ายกันมากกับคำจำกัดความในพจนานุกรมฉบับเวบสเตอร์

เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อเวลาผ่านไป คำว่า “คริสเตียน” ได้สูญเสียความหมายสำคัญไป และ คำว่าคริสเตียนได้ถูกนำมาใช้เรียกคนที่เคร่งศาสนา หรือ มีคุณธรรมสูง แทนที่จะใช้เรียกผู้ที่บังเกิดใหม่ที่ติดตามพระคริสต์ มีหลายคนที่ไม่ได้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ แต่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน เพราะแค่ไปโบสถ์และอยู่ในประเทศที่เป็น “คริสเตียน” เท่านั้น แต่การไปโบสถ์, การปรนนิบัติผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา, หรือการเป็นคนดี ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคริสเตียนได้ ดังที่ครั้งหนึ่งผู้ประกาศข่าวประเสริฐคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่า “การไปโบสถ์ไม่ได้ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นคริสเตียนได้ พอ ๆ กับการไปโรงรถ ไม่ได้ทำให้คน ๆ นั้นเป็นรถได้” การไปฟ้งคำเทศนาเป็นประจำ และการร่วมกิจกรรมของคริสตจักร ไม่สามารถทำให้คุณเป็นคริสเตียนได้

พระคัมภีร์สอนว่าการทำการดีไม่ได้ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า ข้อพระคัมีภีร์ทิตัส 3:5 บอกเราว่า “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” ดัีงนั้น คริสเตียน คือ คนที่บังเกิดใหม่โดยพระเจ้า (ยอห์น 3:3; ยอห์น 3:7; 1 เปโตร 1:23) ข้อพระคัมภีร์เอเฟซัส 2:8 บอกเราว่า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” คนที่เป็นคริสเตียนแท้ คือ คนที่กลับใจใหม่และหันหลังให้กับความบาปของตนเอง และวางความเชื่อและความวางใจไว้ที่พระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ความวางใจของเขาไม่ได้อยู่ที่การนับถือศาสนา หรือการมีข้อหลักปฏิบัติ หรือ สิ่งที่ทำได้ ทำไม่ได้ ซึ่งมีรายการบอกไว้เป็นชุด ๆ

คนที่เป็นคริสเตียนแท้ คือ คนที่วางใจและเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ และ เชื่อในข้อเท็จจริงที่ว่า พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเรา และทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สาม เพื่อทรงรับชัยชนะเหนือความตาย และทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ข้อพระคัมภีร์ยอห์น 1:12 บอกเราว่า “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้า คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์” คริสเตียนแท้คือลูกของพระเจ้าโดยแท้จริง เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าที่แท้จริง และเป็นผู้ที่ได้รับชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ตราประทับของคริสเตียนแท้ คือ ความรักที่มีต่อผู้อื่น และ การเชื่อฟ้งพระวจนะของพระเจ้า (1 ยอห์น 2:4; 1 ยอห์น 2:10).

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. กรุณาคลิกปุ่ม “ฉันได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การเป็นคริสเตียนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries