settings icon
share icon
คำถาม

การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไร ฉันสามารถที่จะเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณมากกว่านี้ได้อย่างไร?

คำตอบ


การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณคือการบรรลุเป้าหมายด้านการมาเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้น หลังจากการได้รับความรอด คริสเตียนทุกคนก็เริ่มกระบวนการของการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณด้วยความตั้งใจที่จะเติบโตอย่างเต็มที่ ตามที่อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องซึ่งจะไม่มีวันสิ้นสุดในชีวิตนี้ ในพระธรรมฟิลิปปี 3:12-14 กล่าวเกี่ยวกับความรู้ทั้งหมดของพระคริสต์ เปาโลบอกผู้อ่านของเขาว่าตัวเขาเองไม่ใช่ว่า "ได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้ เพราะพระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้ พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือ ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า และข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์" และเช่นเดียวกับเปาโล เราต้องเคี่ยวเข็ญตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่ความรู้ที่ลึกล้ำของพระเจ้าในพระคริสต์

การเติบโตของคริสเตียนต้องมีการจัดลำดับครั้งใหญ่เกี่ยวกับลำดับความสำคัญในชีวิต โดยเปลี่ยนจากการทำให้ตัวเองพอใจเป็นการทำให้พระเจ้าพอพระทัย และเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระองค์ กุญแจสำคัญในการเติบโตคือความสม่ำเสมอและความพยายามในการทำสิ่งเหล่านั้นที่พวกเรารู้ว่าเป็นการนำพวกเราเข้าใกล้ชิดพระเจ้า การฝึกฝนเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นการสร้างวินัยฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ เช่นการอ่านหรือการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การสามัคคีธรรม การรับใช้และการเป็นผู้อารักขา ไม่ว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้หนักขนาดไหน แต่กระนั้นก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปได้ถ้าหากปราศจากฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา พระธรรมกาลาเทีย 5:16 บอกว่าพวกเราต้อง "ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ" ซึ่งคำในภาษากรีกที่ใช้ในที่นี้สำหรับคำว่า "ดำเนินชีวิต" มีความหมายว่า "ดำเนินชีวิตด้วยความคิดที่มีวัตถุประสงค์" ต่อมาในบทเดียวกันเปาโลได้บอกพวกเราอีกครั้งว่าเราอยู่เพื่อ "ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ" ในที่นี้คำซึ่งแปลว่า "ดำเนินชีวิต" มีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งต่างๆ "ทีละก้าว" โดยเป็นการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตภายใต้การแนะนำของผู้อื่นซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณหมายถึง การที่เราดำเนินชีวิตภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณ เมื่อพวกเรายินยอมต่อการทรงนำของพระวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆ เราก็จะเห็นผลของพระวิญญาณเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของพวกเราเช่นกัน (กาลาเทีย 5:22-23) นี่เป็นบุคลิกลักษณะของการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ

เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน เราได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ เปโตรกล่าวแก่เราว่า "ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง" (2 เปโตร 1:3) พระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงเป็นแหล่งแห่งทรัพยากรของพวกเรา และการเจริญเติบโตทุกอย่างนั้นได้มาโดยพระคุณผ่านทางพระองค์ แต่การเลือกที่จะเชื่อฟังนั้นเป็นความรับผิดชอบของเรา เปโตรช่วยพวกเราในด้านนี้อีกครั้งคือ "ด้วยเหตุนี้เอง พวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่าน เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้ เอาความทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเอง และเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทน เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้า และเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้อง ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์ และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" (2 เปโตร 1:5‭-‬8) ฉะนั้นการเกิดผลและเต็มล้นในความรู้เกี่ยวกับองค์พระเยซูคือใจความสำคัญของการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ‬‬‬‬‬‬‬‬

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไร ฉันสามารถที่จะเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณมากกว่านี้ได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries