settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมเราต้องสารภาพบาปของเราถ้าบาปทั้งหลายได้รับการอภัยแล้ว 1ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น?

คำตอบ


อัครทูตเปาโลเขียนดังนี้ เอเฟซัส 1:6-8 “เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาป ของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้น ให้มีปัญญาสุขุมและมีความเข้าใจ" การให้อภัยนี้จะสัมพันธ์กับความรอด ที่พระเจ้าทรงแบกรับเอาความผิดบาปของเราและนำมันออกไปจากเรา

เพลงสดุดี103:12 “ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น”

นี่คือการให้อภัยตามบทกฎหมาย ว่าพระเจ้าจะทรงประทานแก่เรา เมื่อได้ต้อนรับ พระเยซูคริสต์เป็น พระผู้ช่วยให้รอด ความผิดบาปทั้งสิ้นในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ของเรา ได้รับการอภัย บนพื้นฐานบทกฎหมายซึ่งหมายความว่า เราจะไม่รับโทษการพิพากษานิรันดร์เพราะความบาปของเรา เรามักจะต้องทนรับจากผลของบาป ในขณะที่เราอยู่ที่นี่ในโลก ซึ่งอย่างไรก็ตามจะนำเราไปถึงคำถามที่ใกล้จะมาถึง

ความแตกต่างระหว่าง เอเฟซัส 1:6-8 และ 1 จอห์น 1:9คือ ว่ายอห์นกำลังจัดการกับ สิ่งที่ เราเรียกว่า การให้อภัย แบบ" สายสัมพันธ์ " หรือ " สายครอบครัว " เหมือนการให้อภัยของพ่อและลูกชาย ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกทำอะไรผิดต่อพ่อของเขา— พลาดจากความคาดหวังของพ่อหรือ กฎข้อบังคับ ---ลูกชาย ได้ขวางกั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อ เขายังคงเป็นลูกชายของพ่อ แต่ทุกข์ใจกับความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะถูกขวางกั้น จนกว่าลูกชายยอมรับกับพ่อของเขาว่าเขาได้ทำผิด มันก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับพระเจ้า การสามัคคีธรรมของเรา กับพระองค์จะถูกขวางกั้น จนกว่า เราสารภาพบาปของเรา เมื่อเราสารภาพบาปของเรากับพระเจ้า การสามัคคีธรรมได้ถูกเรียกกลับคืน นี่คือการให้อภัยแบบสายสัมพันธ์

การอภัย" ตามสถานภาพ" หรือ การให้อภัยตามบทกฎหมาย เป็น สิ่งที่ผู้เชื่อในพระคริสต์ทุกคนได้รับ ในฐานะที่ เราเป็น สมาชิกในพระกายของพระคริสต์ เราได้ รับการ อภัย บาปทุกอย่างที่เราได้กระทำหรือจะกระทำ ค่าที่พระคริสต์ทรงชดใช้บนไม้กางเขนทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยในพระพิโรธต่อบาป และไม่มี การถวายเครื่องบูชาอีกต่อไป หรือความจำเป็นที่ต้องจ่ายชดใช้ เมื่อพระเยซูตรัสว่า " สำเร็จแล้ว" พระองค์ทรงหมายถึงอย่างนั้น เราได้รับการให้อภัยตามสถานภาพของเราแล้ว

การสารภาพบาปจะช่วยให้เรารอดจากการลงวินัยของพระเจ้า ถ้าเราไม่ยอมที่จะสารภาพบาป แน่นอนพระเจ้าจะทรงลงวินัยเรา จนกว่าเราจะยอมสารภาพบาป ตามที่กล่าวก่อนหน้านี้ ความผิดบาปของเราได้รับการอภัยให้รับความรอด (การให้อภัยตามสถานภาพ) แต่การสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้าทุกวัน จำต้องอยู่ในสถานภาพที่ดี (การให้อภัยตามสายสัมพันธ์) การสามัคคีธรรมที่ถูกต้องกับพระเจ้า ไม่สามารถ เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ได้สารภาพบาปในชีวิตของเรา ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าทันทีที่เราสำนึกได้ว่าเราได้กระทำบาป เพื่อที่จะรักษาการสามัคคีธรรมใกล้ชิดกับพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมเราต้องสารภาพบาปของเราถ้าบาปทั้งหลายได้รับการอภัยแล้ว 1ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries