settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ชัดเจนได้อย่างไร?

คำตอบ


ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสามารถให้คำจำกัดความได้ว่า "ความรู้สึกภายในจิตใจซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวชี้นำไปสู่ความถูกต้องหรือความผิดพลาดสำหรับพฤติกรรมของคนคนหนึ่ง" สำหรับผู้ที่มีทัศนคติตามพระคัมภีร์ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณมนุษย์ที่เหมือนกับพระเจ้ามากที่สุด (ปฐมกาล 3:22) สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็จะเป็นการยากที่จะอธิบายถึงการมีอยู่ของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของมนุษย์ วิวัฒนาการไม่สามารถอธิบายถึงแง่มุมนี้ของจิตวิญญาณมนุษย์ได้ แล้วก็ยังไม่สามารถอธิบายความคิดที่ว่า "ผู้ที่แข็งแรงที่สุดจะอยู่รอด"

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของมนุษย์ได้ตื่นตัวขึ้นเมื่ออาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและได้กินผลไม้จากต้นแห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว (ปฐมกาล 3:6) ก่อนหน้านั้นพวกเขารู้จักเพียงแค่ความดี คำว่าการรู้ในพระธรรมปฐมกาล 3:5 เป็นคำเดียวกันซึ่งใช้ในที่อื่นๆ ซึ่งอธิบายถึงความผูกพันทางเพศ (ปฐมกาล 4:17 และ 1 ซามูเอล 1:19) เมื่อเราเลือกที่จะ "รู้จัก" ความชั่วจากประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราก็ถูกละเมิดและความรู้สึกไม่สบายใจก็เข้ามาครอบงำ ไม่ว่าเราจะยอมรับพระเจ้าหรือไม่ก็ตาม แต่เราถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีการสามัคคีธรรมกับพระผู้สร้างของเรา เมื่อเราทำผิดเราจะรู้สึกว่าเราขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการถูกสร้างขึ้นมาของเราและความรู้สึกนั้นก็จะรบกวนจิตใจของเราอย่างมาก

พระเจ้าคือผู้ที่อาดัมและเอวาได้ทำให้โกรธเคืองแต่กระนั้นพระองค์เองก็ได้ให้วิธีแก้ปัญหาสำหรับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของพวกเขาที่ถูกทำให้เสื่อมเสีย พระองค์ทรงฆ่าสัตว์ที่ไร้เดียงสาเพื่อปกปิดร่างกายที่เปลือยเปล่าของพวกเขา (ปฐมกาล 3:21) นี่เป็นการแสดงให้เห็นล่วงหน้าถึงแผนการที่พระเจ้าตั้งใจไว้เพื่อปกปิดบาปของมวลมนุษยชาติ

มนุษย์ลองหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจัดการกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตน ตั้งแต่การทำงานการกุศลไปจนถึงการทำร้ายตัวเอง ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยตัวอย่างความพยายามของมนุษย์ในการทำให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขาสงบลงแต่ไม่มีอะไรได้ผล ดังนั้นเขาจึงหันไปหาวิธีอื่นเพื่อกลบเสียงภายในที่สำแดงว่าเขามีความผิด การเสพติดต่างๆ การผิดศีลธรรม ความรุนแรงและความโลภมักฝังรากลึกในดินที่อุดมสมบูรณ์ของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเหล่านี้

อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดแล้วบาปทั้งหมดก็เป็นการทำบาปต่อพระเจ้า ดังนั้นมีพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถไถ่ถอนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ถูกทำให้เสื่อมเสียได้ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำในสวนเอเดน พระเจ้าจัดเตรียมเครื่องปกปิดแก่เราผ่านทางการเสียสละของสิ่งที่สมบูรณ์แบบและปราศจากตำหนิ (อพยพ 12:5, เลวีนิติ 9:3, 1 เปโตร 1:18–19) พระเจ้าทรงส่งพระเยซู พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจุดประสงค์ของการเป็นเครื่องบูชาสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบสำหรับบาปของคนทั้งโลก (ยอห์น 3:16 , 1 ยอห์น 2:2) เมื่อพระเยซูถูกตรึงที่บนกางเขน พระองค์ทรงรับบาปทุกอย่างที่เราเคยทำและจะทำ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่เราละเมิด ทุกความคิดที่เป็นบาปและการกระทำที่ชั่วร้ายทุกอย่างถูกวางไว้บนพระองค์ (1 เปโตร 2:24) พระพิโรธอันชอบธรรมทั้งหมดที่พระเจ้าทรงมีต่อบาปของเราได้เทลงบนพระบุตรของพระองค์เอง (อิสยาห์ 53: 6 และ ยอห์น 3:36) เช่นเดียวกับสัตว์ที่บริสุทธิ์ซึ่งได้นำไปถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อปกปิดบาปของอาดัม ดังนั้นพระบุตรที่สมบูรณ์แบบจึงได้เสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อปกปิดบาปของเรา พระเจ้าเองเลือกที่จะทำให้เราเหมาะสมกับพระองค์และประกาศว่าเราได้รับการให้อภัยแล้ว

เราสามารถชำระความรู้ผิดชอบชั่วดีของเราได้เมื่อเรานำความบาป ความล้มเหลวและความพยายามที่น่าเวทนาของเราเข้าไปคืนดีกับพระเจ้าที่ปลายไม้กางเขน การไถ่ของพระคริสต์ให้อภัยบาปของเราและชำระความรู้ผิดชอบชั่วดีของเรา (ฮีบรู 10:22) เรายอมรับว่าเราไม่สามารถชำระจิตใจของเราเองได้และขอพระองค์ทำให้เรา เราไว้วางใจว่าการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเพียงพอที่จะจ่ายราคาหนี้ที่เราติดพระเจ้า เมื่อเรายอมรับการจ่ายราคาของพระเยซูสำหรับบาปส่วนตัวของเรา "ตะวันออกไกลจากตะวันตกเพียงใด" (สดุดี 103: 12 ดูใน ฮีบรู 8:12 เช่นเดียวกัน) พระเจ้าสัญญาว่าจะโยนบาปของเราออกไป

ในพระคริสต์เราได้รับอิสระภาพจากอำนาจของบาป เราได้รับอิสระที่จะแสวงหาความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ รวมถึงกลายมาเป็นผู้ชายและผู้หญิงที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็น (โรม 6:18) ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์เราจะยังคงทำบาปเป็นครั้งคราว แต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้าทรงจัดเตรียมวิธีให้เรามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ชัดเจน ในพระธรรม 1 ยอห์น1:9 กล่าวว่า "ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" บ่อยครั้งด้วยการสารภาพนั้นทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องกับคนที่เราเคยทำให้ขุ่นเคืองใจ เราสามารถเริ่มต้นนำเอาวิธีการนั้นมาใช้กับคนที่เราเคยทำให้เสียใจได้โดยรู้ว่าพระเจ้าได้ยกโทษให้กับเราแล้ว

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเรายังคงชัดเจนเมื่อเราสารภาพบาปต่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและไว้วางใจว่าพระโลหิตของพระเยซูเพียงพอแล้วที่จะทำให้เราเหมาะสมกับพระองค์ เรายังคง "แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน" (มัทธิว 6:33) เราไว้วางใจว่าในขณะที่เราไม่สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าก็ทรงพอพระทัยในตัวเราและในการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์ในชีวิตของเรา (ฟิลิปปี 2:13; โรม 8:29) พระเยซูตรัสว่า "ฉะนั้นหากพระบุตรช่วยให้ท่านเป็นไท ท่านก็จะเป็นไทอย่างแท้จริง" (ยอห์น 8:36) เราดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีโดยปฏิเสธที่จะหมกมุ่นอยู่กับความล้มเหลวซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้อภัยแล้ว เรายืนหยัดอย่างมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ที่ว่า "ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเราได้?" (โรม 8:31)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ชัดเจนได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries