settings icon
share icon
คำถาม

ด้วยวิธีการใดบ้างในการกลายมาเป็นคริสเตียนที่จะทำให้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใหม่ซึ่งครบบริบูรณ์?

คำตอบ


พระเยซูตรัสว่าการจะมาเป็นคริสเตียนเราต้อง "บังเกิดใหม่" (ยอห์น 3:3) วลีนั้นมีความหมายว่าเราไม่สามารถสร้างชีวิตใหม่ของเราในปัจจุบันได้ เราต้องเริ่มต้นใหม่ พระธรรม

2 โครินธ์ 5:15 และ 17 อธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราวางใจในพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคือ "พระองค์ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย...เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น"

พระเยซูทรงใช้การแสดงภาพให้เห็นถึงการเกิดเพราะเราเข้าใจว่าเมื่อทารกกำเนิดมา การสร้างใหม่จะปรากฏอย่างชัดเจน การเกิดที่มีชีวิตนั้นตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปจากทารกไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ เมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระวิญญาณ เราที่ได้ "ตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป" (เอเฟซัส 2:1 ยืนยันมาจากโรม 6:18) ก็จะได้รับชีวิตใหม่ เราเป็น "สิ่งทรงสร้างใหม่" ในพระคริสต์ (2 โครินธ์ 5:17) พระเจ้าเปลี่ยนความปรารถนา ท่าทีและการจดจ่อของเราเมื่อเราเปลี่ยนจากการนมัสการตัวเองมาเป็นการนมัสการพระเจ้าแทน

มีคนมากมายพยายามใช้ทางอ้อมในการโอนสิทธิการครอบครองนี้และกลายเป็นว่าพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกของตนเองหรือเริ่มไปโบสถ์เพื่อพยายามที่จะรู้สึกเหมือนว่าเป็นคริสเตียน อย่างไรก็ตามความมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะพาเราไปได้ พระเยซูไม่ได้มาเพื่อปฏิรูปเนื้อหนังบาปของเรา พระองค์มาเพื่อฆ่ามัน (ลูกา 9:23, โรม 6:6-7) ธรรมชาติเก่าและธรรมชาติใหม่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้และมันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ (โรม 8:12–14) เราต้องตายจากตัวเก่าก่อนจึงจะสามารถมีประสบการณ์ในชีวิตใหม่ที่พระเยซูประทานให้ (2 โครินธ์ 5:15)

มนุษย์ทุกคนประกอบไปด้วยร่างกาย จิตใจและวิญญาณ (1 เธสะโลนิกา 5:23) ก่อนที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านการบังเกิดใหม่ เรามีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยจิตใจและร่างกายเป็นหลัก จิตวิญญาณของเราอยู่เฉยๆ ในตัวเราเหมือนลูกโป่งที่แฟบ เมื่อเราโอนความเป็นเจ้าของชีวิตของเราไปให้พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิต พระองค์จะทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาสร้างจิตวิญญาณที่อ่อนล้าของเราขึ้นมาใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบได้กับลม (ยอห์น 3:8, กิจการ 2:2) เมื่อได้รับความรอด พระองค์ทรงหลั่งไหลเข้ามาในหัวใจของเราและทำให้จิตวิญญาณพองโตภายในตัวเราเพื่อที่เราจะสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้ ในขณะที่ก่อนหน้านี้คนคนหนึ่งได้รับการชี้นำโดยธรรมชาติบาป ตอนนี้เขาหรือเธอสามารถได้รับการชี้นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระคริสต์ (โรม 8:29)

เราต้องถวายร่างกายของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตและฟื้นฟูจิตใจของเราใหม่เพื่อที่เราจะเริ่มคิดเหมือนอย่างที่พระเจ้าคิด (โรม 12:1-2) เมื่อเรามุ่งเน้นไปที่การรู้จักพระเจ้า อ่านพระวจนะของพระองค์และยอมจำนนต่อการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน การเลือกของเราก็เปลี่ยนไป งานอดิเรก การลำดับความสำคัญและความปรารถนาอันแรงกล้าของเราก็เปลี่ยนไป ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กาลาเทีย 5:22-23) ปรากฏชัดขึ้นซึ่งเมื่อครั้งหนึ่งเคยมีเพียงการกระทำของเนื้อหนัง (กาลาเทีย 5:19-21) การมีประสบการณ์ในการเกิดใหม่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น พระเจ้ายังคงทำงานในเราเพื่อแสดงให้พระองค์เองเห็นว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์ในวันนั้นเมื่อเราพบพระองค์แบบหน้าต่อหน้า (ฟิลิปปี 1:6, 2:13, 2 โครินธ์ 11:2, เอเฟซัส 5:27)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ด้วยวิธีการใดบ้างในการกลายมาเป็นคริสเตียนที่จะทำให้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใหม่ซึ่งครบบริบูรณ์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries