settings icon
share icon
คำถาม

การเจิมคืออะไร การถูกเจิมหมายความว่าอะไร?

คำตอบ


ที่มาของการเจิมมาจากการปฏิบัติของคนเลี้ยงแกะ เหาและแมลงอื่น ๆ มักจะเข้าไปในซอกขนของแกะ และเมื่อพวกมันเข้าใกล้หัวของแกะ พวกมันสามารถเจาะเข้าไปในหูของแกะและฆ่าแกะได้ ดังนั้นคนเลี้ยงแกะสมัยโบราณได้เทน้ำมันลงบนหัวของแกะ สิ่งนี้ทำให้ขนสัตว์ลื่น ทำให้แมลงไม่สามารถเข้าใกล้หูของแกะเพราะแมลงจะลื่นไหลหลุดไป จากเรื่องนี้ การเจิมกลายเป็นสัญลักษณ์ของการอวยพร การป้องกันและการเสริมสร้างพลัง

ในพันธสัญญาใหม่คำภาษากรีกสำหรับ "เจิม" เป็น chrio ซึ่งหมายความว่า "ละเลงหรือถูด้วยน้ำมัน" และโดยนัยความหมาย "เพื่อชำระให้บริสุทธิ์เพื่อทำงานหรือรับใช้ศาสนบริการ"; และ aleipho ซึ่งหมายความว่า "การเจิม" ในสมัยของพระคัมภีร์ ผู้คนถูกเจิมด้วยน้ำมัน เพื่อบ่งบอกว่าได้รับพระพรของพระเจ้า หรือทรงเลือกชีวิตของคนเหล่านั้นให้กระทำการบางอย่าง

อพยพ 29:7 “จงเอาน้ำมันเจิมเทลงบนศีรษะของเขา และเจิมตั้งเขาไว้”

อพยพ 40:9 “จงเอาน้ำมันเจิม เจิมพลับพลากับสิ่งสารพัดซึ่งอยู่ในพลับพลานั้น และชำระเครื่องใช้ทั้งหมดให้บริสุทธิ์ แล้วพลับพลานั้นจะบริสุทธิ์”

2 พงศ์กษัตริย์ 9:6 “ท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเรือน และคนหนุ่มนั้นก็เทน้ำมันบนศีรษะของท่าน กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เราเจิมตั้งเจ้าไว้เป็นกษัตริย์เหนือประชากรของ พระเจ้าคือเหนืออิสราเอล”

ปัญญาจารย์ 9:8 “จงให้เสื้อผ้าของเจ้าขาวอยู่เสมอและน้ำมันที่ศีรษะ ของเจ้าก็อย่าให้ขาด”

ยากอบ 5:14 “มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปก ครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามของ องค์พระผู้เป็นเจ้า”

คนหนึ่งถูกเจิมเพื่อจุดประสงค์พิเศษ คือเพื่อเป็นกษัตริย์ เพื่อเป็นผู้เผยพระวจนะ เพื่อเป็นผู้สร้าง ฯลฯ ทุกวันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดในการเจิมบุคคลด้วยน้ำมัน เราเพียงต้องแน่ใจว่า จุดประสงค์ของการเจิมนั้นสอดคล้องกับพระคัมภีร์ การเจิมไม่ควรถูกมองว่าเป็น "ยาวิเศษ"โดยน้ำมันเองไม่ได้มีอำนาจใด ๆ องค์พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถเจิมบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ถ้าเราใช้น้ำมัน มันเป็นเพียงสัญลักษณ์ของสิ่งที่พระเจ้าทรงกำลังทำ

อีกความหมายหนึ่งสำหรับคำว่า “ถูกเจิม” คือ " คนที่ถูกเลือก" พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ทรงได้รับการเจิมโดยพระเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐและปลดปล่อยบรรดาผู้ที่ถูกขังอยู่ในความบาป

ลูกา 4:18-19 “พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้า”

กิจการ 10:38 “คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระ ทำคุณประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะว่าพระเจ้าทรง สถิตกับพระองค์”

หลังจากที่พระคริสต์ได้เสด็จจากโลกนี้ไป พระองค์ได้ทรงประทานองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เรา

ยอห์น 14:16 “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป”

ตอนนี้คริสเตียนทุกคนได้รับการเจิม ถูกเลือกสรรเพื่อพระประสงค์เฉพาะในการขยายราชอาณาจักรของพระเจ้า

1 ยอห์น 2:20 “และท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้ว และท่านทุกคนก็มีความรู้”

2 โครินธ์ 1:21-22 “ผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับท่านทั้งหลายไว้ในพระคริสต์ และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้า และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วย”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การเจิมคืออะไร การถูกเจิมหมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries