දේව දූතයන් සහ යක්ෂයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නදේව දූතයන් සහ යක්ෂයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න

දේව දූතයින් පිළිබඳව බයිබලයේ සඳහන් කරන්නේ කුමක්ද?

යක්‍ෂයන් පිළිබඳව බයිබලයේ සඳහන් කරන්නේ කුමක්ද?

සාතන් කව්ද?

බයිබලය යක්‍ෂාවේශය පිළිබඳව කුමක් පවසයිද? අදටත් එය සිදුවිය හැකිද? එසේ නම් එහි ලක්‍ෂණ මොනවාද?

කිතුනුවෙකුට යක්‍ෂ ආත්මයක් ආවේශ විය හැකිද?

දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ හා මනුෂ්‍ය දූවරු නම් උත්පත්ති 6:1-4 හී කව්ද?

දෙවියන් වහන්සේ සාතන් හා ඔහුගේ දූතයන්ට පව් කිරීමට ඉඩ හැරියේ මන්ද?

ස්වාමින්ගේ දූතයා නම් කව්ද?

දේවදූතයන් ස්ත්‍රීද? පුරුෂද?

අග්‍ර (ශ්‍රේෂ්ඨ) දේවදූතයන් මිකායෙල් අග්‍රදේවදූතයා?

දේවදූතයන් වීම?

චෙරුබිම්, චෙරබ්වරු දේවදූතයන්?

බයිබල් අනායාස මරණය (දුක් නොවිඳ මැරීම)?

වැටුනාවූ දේව දූතයන්?

සුරැකි දූතයා?

නෙපිලිම්?

සෙරාප්වරු, සෙරාප් දේවදූතයා?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටදේව දූතයන් සහ යක්ෂයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න