දේවධර්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්න


දේවවේදයේ අර්ථ දැක්වීම කුමක්ද??

ක්‍රමවත් දේවධර්මය නම් කුමක්ද?

කිතුනු ලෝක දර්ශනය නම් කුමක්ද?

දෛවය (පෙර නියමය) නම් කුමක්ද? දෛවය බයිබලානුකුලද?

කැල්විනියානුවනට එරෙහිව ආර්මේනියානුවන් මේ දෙකෙන් නිවැරදි එක කුමක්ද?

යුගවාදය නම් කුමක්ද? එය බයිබලානුකුලද?

මිලේනියමට පෙර නම් කුමක්ද?

නිසහශ්‍ර වාර්ෂිකය යනු කුමක්ද?

වරදින් නිදහස්වීමේ හා සම්බන්ධ විවිධ න්‍යායන් මොනවාද?

කිතුනු ආචාර ධර්ම යනු කුමක්ද?

කිතුනු තර්කවේදය යනු කුමක්ද?

ගිවිසුම් දේවවේදය යනු කුමක්ද? එය බයිබලානුකුලද?

දිව්‍යමය දේවාරක්ෂාව යනු කුමක්ද?

සාමාන්‍ය එළිදරව්වීම හා විශේෂ එළිදරව්වීම යනු කුමක්ද?

පශ්චාත් සහශ්‍රවාදය යනු කුමක්ද?

ප්‍රතිසංස්කරණය ලද දේවවේදය යනු කුමක්ද?

ආදේශන දේවවේදය යනු කුමක්ද?

ත්‍රිත්වවාදය යනු කුමක්ද? ත්‍රිත්වවාදය බයිබලයට අනුකුල වේද?

ඇන්ටිනෝමියන් වාදය යනු කුමක්ද?

ආර්මේනියන්වාදය යනු කුමක්ද? එය බයිබලයට අනුකුලද?

බයිබලයේ ඇති ගිවිසුම් මොනවාද?

කළු විමුක්ති දේව ධර්මය යනු කුමක්ද?

කැල්වින්වාදය යනු කුමක් ද? එය බයිබලයට අනුකුලද? කැල්වින්වාදය පිළිබඳ ඇති කරුණු පහ කුමක්ද?

අනුකුලිකත්වය යනු කුමක්ද?

දෙවියන්වහන්සේගේ පැවැත්ම කෙරෙහි වූ විශ්වවේදීය තර්කය කුමක්ද?

දෙවියන්වහන්සේ විසින් තෝරා තෝරා පත් කර ගනු ලැබූවන් කව්රුන්ද?

දෛවවාදය යනු කුමක්ද? නියතිවාදය යනු කුමක්ද?

මූලධර්ම වාදය යනු කුමක්ද?

අධි-කැලවින්වාදය යනු කුමක්ද? එය බයිබලයට අනුකුලද?

ඊශ්‍රායලය සහ සභාව කිසිත් වෙනසක් නැති සම දෙයක්ද? තවමත් දෙවියන් වහන්සේට ඊශ්‍රායලය ගැන සැලසුමක් / බලාපොරොත්තු වන ක්‍රියා මාර්ගයක් වේද?

දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය සහ ස්වර්ග රාජ්‍යය අතර වෙනස කුමක්ද?

නිදහස් දෙවියන් දැකීම යනු කුමක්ද?

ඒක කතෘවාදයට එරෙහිව සංශක්තිවාදය-කුමන මතය නිවැරදිද?

සදාචාරාත්මක දෙවියන් දැකීම යනු කුමක්ද?

යේසුස්වහන්සේ පමණයි, පෙන්තකොස්ත ඒකත්වය ගැන තිබෙන විශ්වාස මොනවාද?

දෙවියන්වහන්සේ ජීවමාන වීම සඳහා වන සත්භාවයේ තර්කය කුමක්ද?

ප්‍රගතිශීලී එළිදරව්ව ගැළවීම හා සම්බන්ධ බැවින් එය කුමක්ද?

භාරකාරකම් සත යනු කුමක්ද?

දේවවචනයේ අවස්ථායික ආචාරධර්ම පිළිබදව උගන්වනු ලබයිද?

දෙවියන්වහන්සේගේ පැවැත්ම සඳහා සාධ්‍යතා තර්කය කුමක්ද?

දෙවියන් දැකීම යනු කුමක්ද? ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ දැකීම යනු කුමක්ද?

උපයෝග්‍යතාවාදය යනු කුමක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට දේවධර්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්න