දේවධර්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්නදේවධර්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

දේවවේදයේ අර්ථ දැක්වීම කුමක්ද??

ක්‍රමවත් දේවධර්මය නම් කුමක්ද?

කිතුනු ලෝක දර්ශනය නම් කුමක්ද?

දෛවය (පෙර නියමය) නම් කුමක්ද? දෛවය බයිබලානුකුලද?

කැල්විනියානුවනට එරෙහිව ආර්මේනියානුවන් මේ දෙකෙන් නිවැරදි එක කුමක්ද?

යුගවාදය නම් කුමක්ද? එය බයිබලානුකුලද?

මිලේනියමට පෙර නම් කුමක්ද?

නිසහශ්‍ර වාර්ෂිකය යනු කුමක්ද?

වරදින් නිදහස්වීමේ හා සම්බන්ධ විවිධ න්‍යායන් මොනවාද?

කිතුනු ආචාර ධර්ම යනු කුමක්ද?

කිතුනු තර්කවේදය යනු කුමක්ද?

ගිවිසුම් දේවවේදය යනු කුමක්ද? එය බයිබලානුකුලද?

දිව්‍යමය දේවාරක්ෂාව යනු කුමක්ද?

සාමාන්‍ය එළිදරව්වීම හා විශේෂ එළිදරව්වීම යනු කුමක්ද?

පශ්චාත් සහශ්‍රවාදය යනු කුමක්ද?

ප්‍රතිසංස්කරණය ලද දේවවේදය යනු කුමක්ද?

ආදේශන දේවවේදය යනු කුමක්ද?

ත්‍රිත්වවාදය යනු කුමක්ද? ත්‍රිත්වවාදය බයිබලයට අනුකුල වේද?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටදේවධර්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්න