බයිබලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නබයිබලය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

බයිබලය යනු කුමක්ද?

ශුද්ධ බයිබලය සත්‍ය ලෙසම (ඇත්තෙන්ම) දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයද?

බයිබලයේ දෝෂ, පරස්පර විරෝධ, වෙනස්කම් වලින් සමන්විත වේද?

බයිබලය අදට උචිතද?

බයිබලය ඉගෙන ගැනීමේ සුදුසුම ක්‍රමය කුමක්ද?

අපි බයිබලය කියවිය යුත්තේ ඇයි? / බයිබලය අධ්‍යනය කිරීම?

බයිබලයේ කැනනය (න්‍යාය) එකට එකතු කරන ලද්දේ කවදාද? හා කෙසේද?

බයිබලය අනුභාවයෙන් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

බයිබලය කියවීම පටන් ගැන්මට සුදුසු ස්ථානය කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ විසින් අපට ශුආරංචි පොත් සතරක් දුන්නේ (ඉදිරිපත් කලේ) ඇයි?

අපි පරණ ගිවිසුම ඉගෙන ගත යුත්තේ ඇයි?

බයිබලය තුළ නැතිවූ ග්‍රන්ථ?

පැරණි ගිවිසුම හා අළුත් ගිසුම අතර ඇති වෙනස?

දූෂිතවූ බයිබලය?

බයිබලය ගලවා ගැනීමට සහතිකයක් බවට මා විශ්වාස කළ යුතුද?

සම්මත ශුද්ධ ලියවිල කාන්ඩය නම් කුමක්ද?

බයිබලය වරදක් නැති බව විශ්වාස කිරීමේ වැදගත්කම කුමක්ද?

බයිබලයෙහි ඇති පොත් වල කතෘන් කව්ද?

බයිබලයට තවත් පොත් එකතු කිරීම සිදු කළ හැකි දෙයක්ද?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටබයිබලය පිළිබඳ ප්‍රශ්න