settings icon
share icon

Zoo siab tos txais nej txhua leej txhua tus tuaj saib peb lub koomhaum hais ua lus Hmoob www.GotQuestions.org!

Tej lus nug hauv Vajluskub uas teb tag lawm

Thov txim ntau, tabsis tamsim no peb tseem teb tsis tau nej cov lus nug ua lus Hmoob. Yog koj sau tau thiab nyeem tau lus Askiv, koj xa koj cov lus nug tau rau ntawm - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Hauv qab no yog cov ntaub ntawv uas peb txhais ua lus Hmoob lawm:Txojmoo Zoo

Koj puas tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis?

Tau txais kev zam txim? Kuv yuav tau txais kev zam txim los ntawm Vajtswv licas?

Txais Yexus los ua yus tus Cawmseej txhais tau li cas?

Lub tswvyim ntawm txojkev cawmdim yog dabtsi?

Ib tug ntseeg Yexus yog dabsi?

Tus ntseeg uas yug dua tshiab txhais li cas?

Plaub Txoj Kevcai Ntawm Sab Ntsujplig yog dabtsi?

Kuv yuav ua li cas thiaj li haum Vajtswv siab?

Puas yog Yexus thiaj yog tib txojkev mus ntuj ceebtsheej xwb?

Thaum kuv tuag kuv puas yuav mus ntuj ceebtsheej tiag?

Puas muaj sia tom qab yus tuag?

Qhov kev ntseeg twg zoo rau kuv?

Txojkev cawmdim raws li phau ntawv Loos yog dabtsi?

Tus neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv yog dabtsi?

Kuv los ntseeg Yexus lawm, tamsim no ces yuav ua dabtsi ntxiv?Cov lus nug uas tseemceeb heev li

Puas muaj Vajtswv? Puas muaj povthawj los pab qhia hais tias muaj Vajtswv?

Yexus Khetos yog leejtwg?

Yexus puas yog Vajtswv? Yexus puas tau hais tias nws yog Vajtswv?

Vajtswv tus mojyam yog dabtsi? Vajtswv zoo li cas?

Vajluskub puas yog Vajtswv tej lus tiag?

Kev ntseeg Yexus yog dabtsi thiab cov ntseeg Yexus ntseeg dabtsi?

Vajtswv puas tseeb tiag? Kuv yuav paub tau li cas tias Vajtswv tseeb tiag?

Lub ntsiab ntawm lub neej yog dabtsi?

Cov ntseeg puas cheem tsum coj txoj qub kev cai lawm?

Khetos puas yog tug uas vaj lug kub hais?

Kev dim yog ntseeg xwb los yog ua hauj lwm thiab?

Leej twg yog tus Ntsuj Plig dawb huv?

Kuv yuav paub Vaj tswv tus dej siab rau kuv lub neej li cas? Vaj lus kub tau qhia li cas txog Vajtswv tus dej siab?

Tus ntseeg yuav ua cas thiaj kov yeej txoj kev txhaum?

Ua cas yus thiaj tsi tsim nyog tua tus kheej?Cov lus uas tibneeg feem ntau nug

Tom qab tuag lawm yuav tshwm sim dab tsi?

Khas ees poj niam yog leej twg? Puas yog nws tus muam?

Kev nyob ib txhis puas yog Vaj lug kub?

Vaj lug kub hais li cas txog kev sib ntxias ? kev sib ntxias puas yog kev txhaum?

Vaj lug kub hais li cas txog kev yuav lwm haiv nee?

Raws li Vaj lug kub kev daws noob puas yog kev txhaum?

Dim ib zaug ces dim mus li lod?

Tsiaj nyeg tsiaj qus puas mus saum ntuj? Lawv puas muaj ntsuj plig?

Cov ntseeg xav li cas rau kev tua tus kheej? Vaj lug kub hais li cas rau kev tua tus kheej?

Vaj lug kub hais li cas txog kev nkaug moj zeej nqaij?

Poj niam xib hwb \ qhuab qhua? Vaj lug kub hais li cas hais txog poj niam tshaj moo zoo?

Vaj lug kub hais li cas txog kev haus cawv los sis vais? Cov ntseeg haus cawv los sis vais puas yog kev txhaum?

Kev cai raus dej ntawm tus ntseeg tseem ceeb li cas?

Vaj lug kub hais li cas txog kev tso ib feem kaum?

Vaj lug kub hais li cas txog dais naus xaum? Puas muaj dais naus xaum nyob hauv Vaj lug kub?

Vaj lug kub hais li cas txog kev sib nrauj thiab rov yuav dua?

Kev twv txiaj puas yog kev txhaum? Vaj lug kub hais li cas txog kev twv txiaj?

Vaj lug kub hais li cas txog kev pw ua ke ua ntej sib yuav?

Khoom plig hais lus txawv txawv yog dab tsi?

Vaj lug kub qhia li cas txog Vaj peb leeg?

Peb hnub tom qab uas Yexus tuag ntawd nws mus nyob twg?

Tej lus nug hauv Vajluskub uas teb tag lawm
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries