Zoo siab tos txais nej txhua leej txhua tus tuaj saib peb lub koomhaum hais ua lus Hmoob www.GotQuestions.org!


Tej lus nug hauv Vajluskub uas teb tag lawm

Thov txim ntau, tabsis tamsim no peb tseem teb tsis tau nej cov lus nug ua lus Hmoob. Yog koj sau tau thiab nyeem tau lus Askiv, koj xa koj cov lus nug tau rau ntawm - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Hauv qab no yog cov ntaub ntawv uas peb txhais ua lus Hmoob lawm:
Txojmoo Zoo

Koj puas tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis?

Tau txais kev zam txim? Kuv yuav tau txais kev zam txim los ntawm Vajtswv licas?

Txais Yexus los ua yus tus Cawmseej txhais tau li cas?

Lub tswvyim ntawm txojkev cawmdim yog dabtsi?

Ib tug ntseeg Yexus yog dabsi?

Tus ntseeg uas yug dua tshiab txhais li cas?

Plaub Txoj Kevcai Ntawm Sab Ntsujplig yog dabtsi?

Kuv yuav ua li cas thiaj li haum Vajtswv siab?

Puas yog Yexus thiaj yog tib txojkev mus ntuj ceebtsheej xwb?

Thaum kuv tuag kuv puas yuav mus ntuj ceebtsheej tiag?

Puas muaj sia tom qab yus tuag?

Qhov kev ntseeg twg zoo rau kuv?

Txojkev cawmdim raws li phau ntawv Loos yog dabtsi?

Tus neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv yog dabtsi?

Kuv los ntseeg Yexus lawm, tamsim no ces yuav ua dabtsi ntxiv?


Cov lus nug uas tseemceeb heev li

Puas muaj Vajtswv? Puas muaj povthawj los pab qhia hais tias muaj Vajtswv?

Yexus Khetos yog leejtwg?

Yexus puas yog Vajtswv? Yexus puas tau hais tias nws yog Vajtswv?

Vajtswv tus mojyam yog dabtsi? Vajtswv zoo li cas?

Vajluskub puas yog Vajtswv tej lus tiag?

Kev ntseeg Yexus yog dabtsi thiab cov ntseeg Yexus ntseeg dabtsi?

Vajtswv puas tseeb tiag? Kuv yuav paub tau li cas tias Vajtswv tseeb tiag?

Lub ntsiab ntawm lub neej yog dabtsi?


Tej lus nug hauv Vajluskub uas teb tag lawm