settings icon
share icon
Lus Nug

Dim ib zaug ces dim mus li lod?

Lus Teb


ib tus neeg uas dim txim lawm puas dim tas mus li? Yog lawm, thaum tib neeg los txais yuav Khetos ua tug cawm seej lawm, lawv kuj tau sib raug zoo nrog Vaj tswv tus uas lav loos lawv txoj kev dim ib txhis. Kom meej ,Kev dim muaj ntau dua li kev thov Vaj tswv lo lus hais los sis kev txiav txim siab, Khetos yog tug muaj fwj chim loj kawg nkaus uas ntxuav tau lub txim mus li, tsim dua tshiab , yug dua tshiab, los ntawm Vaj ntsuj plig tus dawb huv. { yauhas 3:3, titus 3:5} thaum tau txoj kev dim lawm,Vaj tswv muab lub siab tshiab rau yus , muab tus ntsuj plig tshiab los nyob rau hauv lawv. { exakhees 26:26} tus ntsuj plig yuav qhia kom tus ntseeg mloog Vaj tswv lus, {exakhees 36:26-27} { yakaunpaus 2:26} kev dim ruaj khov.

[a} loos 8:30 qhia tias , Thiab cov uas nws muab tshwj rau ib cag lawm yog cov nws hu, cov nws hu, nws kujkho, cov nws kho, nws pub fwj chim rau, cov nqe no qhia peb tias thaum uas nws xaiv peb lawm, peb tau lub fwj chim saum ntuj ceeb tsheej ua peb tug lawm. Tsis muaj dab tsi tav tau tus ntseeg kom plam ib hnub li, rau qhov Vaj tswv yeej pom zoo lawm. Ib tus neeg txoj kev cawm dim , twb raug txais yuav thiab lees paub nyob rau saum ntuj ceeb tsheej lawm.

{b} Paulaus nug ob nqe tseem ceeb{ loos 33:34, leej twg yuav ntshiav txim rau tus uas Vaj tswv twb xaiv lawm? Yog Vaj tswv ua lawm , leej twg thiaj ntshiav tau txim rau? Yexu Khetos , tus uas tau tuag, tus uas sawv rov los nyob ntawm Vaj tswv sab xis twb thov pab peb lawm.

Leej twg thiaj ntshiav txim tau rau? Tsis muaj ib tug li rau qhov Khetos yog tug txhawb peb. Leej twg yuav thuam peb? Tsis muaj li, vim muaj Yexus lawm, tus uas tuag theej peb, thiaj yog tus txiav txim tau. Peb muaj tug txiav txim thiab tug txhawb ua peb tug tswv lawm.

[c} tus ntseeg tau yug dua tshiab thaum lawv ntseeg lawm{ yauhas3:3; titaus3:5}. Tus ntseeg uas plam nws txoj kev dim, yog tug uas tsis yug dua tshiab. Vaj lug kub tsi muaj pov thawj qhia tias tus yug dua tshiab lawm ho raug rho tawm li.

{d} Vaj ntsuj plig dawb huv nyob hauv txhua tus ntseeg,{ yauhas 14:17; loos 8:9} thiab txhua tus ntseeg tau raus los ntawm Khetos lub cev lawm . 1kauleethaus 12:13} tus ntseeg uas raug plam yog tug uas tsis nyob hauv Khetos lub xub ntiag , thiab raug rho tawm.

{e} yauhas 3:15 hais tias yog leej twg ntseeg Yexus khetos, yuav tau txoj sia ib txhis. Yog koj ntseeg Khetos hnub no thiab tau txoj sia ib txhis, tiam sis tag kis xwb plam lawm, ces kuj tsis yog ib txhis li. Yog li ntawd , yog koj plam koj txoj kev dim txim ces tej lus cog tseg hauv Vaj lug kub yeej tsis muaj qab hau li.

{f} lo lus xaus feem ntau ces, Vaj lug kub yeej zoo ntawm nws tus kheej, kuv ntseeg hais tias tsis muaj ,kev tuag los sis txoj sia, tim tswv los sis dab, tam sim no los sis yav tom ntej, thiab ib lub fwj chim twg, qhov tob los sis qhov siab , thiab ib puas tsav yam uas tsim los, yuav cais tau peb tawm ntawm Vaj tswv txoj kev hlub uas los ntawm Yexus khetos uas yog peb tug cawm seej li. { loos 8:38-39} nco ntsoov tias tug Vaj tswv uas cawm koj yog tib tug uas yuav pab koj. Thiab yog peb raug cawm dim lawm ces dim mus li. Dim ib txhis li lawm.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Dim ib zaug ces dim mus li lod?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries