settings icon
share icon
Lus Nug

Vaj lug kub hais li cas txog dais naus xaum? Puas muaj dais naus xaum nyob hauv Vaj lug kub?

Lus Teb


zaj uas hais txog dais naus xaum hauv Vaj lug kub yog ib qhov uas tau muaj kev sib cav nthuav dav ntau heev nyob hauv cov ntseeg hais txog rau tiam ntawd, qhov uas tsim nyog ntawm kev txhais phau chiv keeb,thiab txhais raws li tej uas peb pom nyob puag ncig peb no.cov ntseeg uas muaj noob nyoog laus lawm, lawv ntseeg tias Vaj lug kub tsis hais txog dais naus xaum, vim rau qhov, dais naus xaum tuag tag , tau ntau lab xyoo ua ntej thawj tus tib neej los tsuj hauv ntiaj teb lawm. Tus neeg uas sau phau Vaj lug kub , yeej tsis pom tias yuav muaj dais naus xaum muaj sia nyob li.

Txheej hluas nim no ntseeg hais tias Vaj lug kub yeej hais txog dais naus xaum, txawm yog yuav tsis hais lo lus tias “ dais naus xaum’’ los xij. Los twb siv , lo lus Henplais hais tias tanniyn, lo no txhais tau ntau yam hauv phau Vaj lug kub lus askiv tej zaum txhais tias “cov tsiaj ntsuab deg uas loj loj’’ thiab qee zaum txhais tias “ cov nab loj loj.’’ Thiab kuj txhais tau tias” zaj’’ lo lus tanniyn yog cov tsiaj nteg qe uas loj heev. Thiab tau hais tshwm ntau dua peb caug zaus hauv phau qub thiab muaj nyob saum nqhuab thiab hauv dej tib si.

Dhau ntawm qhov uas hais txog tej tsiaj nteg qe uas loj no lawm, vaj lug kub tseem hais txog ob peb yam tsiaj loj thiab, uas cov tub txawj ntse qee leej ntseeg hais tias yog tug uas sau hais txog dais naus xaum ntag. Vaj tswv hais tias Npis has maus yog tej tsiaj uas nws tsim, tus ko tw loj npaum tsob ntoo xis khas. { yauj 40:15}. Tub txawj ntse qee leej hais tias yog ntxhw los sis hippopotomus.{ntxhw dej} tiam sis ntxhw thiab hippopotamus {ntxhw dej}tus ko tw me heev yuav piv tsis tau rau tso xiskhas ntawd . cov dais naus xaum uas yog brachiosaurus thiab cov diplodocus , lawv cov ko tw thiaj loj heev, thiaj yuav piv tus kos tw tau rau tsob ntoo xis khas.

Yuav luag txhua qhov chaw uas tso tej khoom keeb kwm thiab paj ntsuag, tau qhia taw txog tej tsiaj nteg qe loj loj, Petroglyphs tej tsiaj uas tib neeg txua thiab tej khoom siv nyob sab Amelikas qaum teb muaj tus yam ntxwv zoo li cov duab dais naus xaum tiam nim no.tej mlom uas muab pob zeb txua nyob sab Amelikas qab teb tau qhia pom tias lawv caij cov tsiaj loj loj uas muaj sia dippodocus, thiab qhov txawv mas yog muaj cov zoo li triceratops-zoo li,pterodactyl-thiab zoo li , tyrannosaurus rex-zoo li tej uas tsim muaj los.laus maas cov txiag zeb, mas yaas cov txhoj av ci,thiab tus ntsa yeej npas npis loos, qhia txog tej uas tib neeg nyiam hloov tej kev cai thiab yam uas muaj sia ntawd. Txhua yam kuj ntsiag tas ib yam li makopololub ll milion thiab.uas sib xyaw daws nrog tej uas xav tsis thoob yam tej tsiaj phem uas zais khoom cia. Dhau ntawm tej pov thawj uas tub txawj ntse muab tau thiab tej keeb kwm hais txog neeg thiab dais naus xaum nyob ua ke lawm, tseem muaj tug hneev taw tib neeg thiab dais naus xaum nyob ua ke rau Amelikas qau teb thiab nruab nrab hnub poob Axias.

Yog li no, puas muajdais naus xaum nyob hauv Vaj lug kub? Tseem txiav txim tsis tau meej, nyob ntawm koj ntaus nqi tej pov thawj no li cas xwb, thiab saib tej uas muaj nyob puag ncig peb li cas, yog hais raws tus tsiaj ntawv Vaj lug kub ces kuj mus raws li cov hluas hais. Hais tias tsiaj thiab neeg nyob tau ua ke, yog muaj li ntawd tiag yuav tshwm sim dab tsi rau dais nuas xaum ma? Vaj lug kub tsis tau hais txog zaj no, tej zaum lawv tuag tas tom qab dej nyab ntiaj teb lawm vim yog fuab cua hloov pauv ntau heev, thiab zaj uas hais tias lawv raug tib neeg caum tua tu noob ntawd.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Vaj lug kub hais li cas txog dais naus xaum? Puas muaj dais naus xaum nyob hauv Vaj lug kub?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries