settings icon
share icon
Lus Nug

Vaj lug kub hais li cas txog kev haus cawv los sis vais? Cov ntseeg haus cawv los sis vais puas yog kev txhaum?

Lus Teb


Vaj lug kub tau hais ntau txog kev haus cawv { levikev cai 10: 9; xwm txheej 6:3; kev cai 29:6;cov thawj 13: 4,7,14; paj lug 20:1; 31:4; exayas 5:11,22; 24: 9; 28:9; 56:12 }. Li cas los xij, Vaj lug kub tsis cheem tsum yuav txwv tus ntseeg tsis pub haus , beer, vais, los sis lwm yam dej uas muaj alcohol.qhov tseeb, muaj qee nqe Vaj lug kub tseem qhia tias cawv yog ib yam zoo . tub laj lim 9:7 sam hwm, haus koj cov cawv kom lub siab kaj. “ ntawv nkauj 104:14-15 hais tias Vaj tswv muab cawv rau haus kom tej txiv neej lub siab kaj. Amauj 9:14 qhia tias kev haus tej vais uas ua los ntawm koj daim teb yog ib qho koob hmoov los ntawm Vaj tswv, yaxayas 55:1 txhawb zog li ntawd.

Qhov uas Vaj tswv sam hwm cov ntseeg yog kom zam kev qaug dej qug cawv { efaxaus 5:18 } . Vaj lug kub hais txog kev qaug cawv tias nws tsis zoo { paj lug 23: 29-35 }. Cov ntseeg yuav tsum txhob pub ib yam dab tsi los tswj lawv lub cev { 1kauleethaus 6:12; 2petus 2: 19}. Yog haus ntau dhau lawm yuav ua rau yus quav. Vaj lug kub tseem qhia kom cov ntseeg txhob ua tej yam uas ua rau lwm tus ntog thiab ua txhaum { 1kauleethaus 8:9-13 } . raws li qhov no mas yuav nyuaj rau ib tus ntseeg hais tias qhov uas yus haus tshaj ntawd yog pub rau Vaj tswv tau ntsej muag { 1 kauleethaus 10:31 }.

Yexus muab dej hloov ua cawv. Pom tau tias qee zaum tswv Yexus kuj haus cawv thiab. {yauhas 2:1-11; mathais 26:29 }. Nyob rau tiam Vaj lug kub tshiab no, dej tsis huv lawm. Yog tsis muaj cuab yeej lim kom zoo ces dej muaj kab mob ntau yam heev. Ib yam li niaj hnub no ntau lub teb chaws hauv qab ntuj nyob rau lub ntuj thib peb. Qhov uas lawv nyiam haus vais { kua txiv hmab} vim tsis muaj xub tsuag paug pes tsawg. 1 timaus tes 5:23, Paulaus tau cheem komTimautes txhob haus dej xwb yuav ua rau mob ncauj plab. Tiam sis haus vais. Thaum ntawd vais yeej muaj alcohol {cawv }thiab tiam sis tsis ntau li nim no. yuav hais tias yog kua txiv hmab xwb kuj tsis yog , tiam sis yuav hais tias yog yam uas siv tas li kuj tsis yog thiab . ib qho ntxiv , Vaj lug kub tsis tau txwv cov ntseeg kom txhob haus , beer , vais , los sis tej yam dej uas muaj cawv. Tus cawv kiag nws tsis muaj kev txhaum, tsis nyob hauv kev txhaum. Kev qaug dej qaug cawv yog yam uas tus ntseeg yuav tsum tau zam kom dhau qhov no yog yam tseem ceeb. { efexaus 5:18; 1kauleethaus 6: 12}.

Cawv yog haus me xwb kuj tsis ua rau yus quav. Qhov tseeb mas, qee tug kws kho mob tseem qhia kom haus vais liab thiab thiaj zoo rau yus lub ces tshwj xeeb mas yog lub plawv. Kev haus cawv me ntswb me ntsis yog kev ywj pheej ntawm tus ntseeg. Kev qaug cawv thiab quav cawv yog kev txhaum. Li cas los xij, qhov uas Vaj lug kub txhawj txog ntawm kev qaug cawv, yog haus cawv ntau lawm yuav ua rau yus raug kev sim siab yooj yim, thiab yuav ua rau yus ua txhaum los sis ua rau lwm tus dawm ntog, tus ntseeg tsi txhob haus cawv mas nws yog qhov uas zoo tshaj plaws.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Vaj lug kub hais li cas txog kev haus cawv los sis vais? Cov ntseeg haus cawv los sis vais puas yog kev txhaum?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries