settings icon
share icon
Lus Nug

Ib tug ntseeg Yexus yog dabsi?

Lus Teb


Ib phau ntawv txhais lus hais txog tus ntseeg Yexus yog “ib tug neeg uas lees ntseeg Yexus hais tias Nws yog tus Khetos, lossis yog ib qhov kev ntseeg uas raws Yexus kev qhia.” Txawm yog phau ntawv txhais lus no hais zoo, li lwm phau ntawv txhais lus thiab los, lub ntsiab no tsis txhais raws li Vajluskub qhia hais tias ib tug ntseeg Yexus txhais li cas. Cov lus “tus ntseeg Yexus” peb pom tshwmsim hauv Phau Tsiab peb zaug (Tes Haujlwm 11:26, 26:28, 1 Petus 4:16). Cov uas raws Yexus Khetos qab yog thawj pawg uas tis lub npe hu ua “Cov Ntseeg Yexus” hauv lub nroog Ati-aukias (Tes Haujlwm 11:26), rau qhov lawv tus coojpwm, kev coj, thiab lawv hais lus li Yexus. Cov lus “tus ntseeg Yexus” txhais ncaj haistias, “ib tug uas nyob hauv Yexus pab lawm,” lossis “ib tug uas raws Yexus.”

Sijhawm dhau mus zuj zus ces tu siab hais tias peb pib pom cov lus “tus ntseeg Yexus” lub ntsiab hloov rau yam uas tsis muaj nqi lawm, thiab feem ntau kuj siv cov lus no rau cov neeg uas paub kevcai xwb tabsis twb tsis raws Yexus Khetos qab tiag tiag. Ntau tus tibneeg uas tsis ntseeg Yexus thiab tsis tso siab rau Yexus tseem lees hais tias lawv yog cov ntseeg rau qhov lawv mus koom pawg ntseeg lossis lawv nyob hauv ib lub tebchaws uas lees hais tias yog ib lub tebchaws ntseeg Yexus lawm. Tabsis yus txoj kev mus koom pawg ntseeg, pab lwm tus uas txomnyem tshaj yus, lossis ua ib tug neeg zoo tsis tau txhais hais tias yus yog ib tug ntseeg Yexus. Mus koom ib pawg ntseeg tsis txhais hais tias yus yog ib tug ntseeg Yexus, tib yam li yus mus nyob hauv ib lub chaw nres tsheb tsis txhais hais tias yus hloov ua ib lub tsheb lawm thiab. Zwm ua tswvcuab hauv ib pawg ntseeg, koom pawg ntseeg kev pehawm Vajtswv, thiab kev pab pawg ntseeg tsis txhais hais tias yus yog ib tug ntseeg Yexus.

Vajluskub qhia peb hais tias peb tes haujlwm zoo tsis yog yam uas ua rau Vajtswv txais peb. Titus 3:5 hais tias, “Vajtswv muab peb lub txim tshem mus povtseg lawm. Vajtswv ua li ntawd, tsis yog vim peb ua ib yam haujlwm zoo, tiamsis vim Vajtswv hlub peb xwb. Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv twb ntxuav peb lub siab kom peb muaj lub siab tshiab thiab nws tsim peb dua tshiab” Ces ib tug neeg ntseeg Yexus yog ib tug neeg uas tau rov qab yug dua tshiab los ntawm Vajtswv (Yauhas 3:3; Yauhas 3:7; 1 Petus 1:23) thiab nws tso siab thiab ntseeg Yexus Khetos. Efexus 2:8 qhia peb hais tias, “Vajtswv tus uas hlub nej, nws cawm nej dim twb yog vim nej ntseeg. Qhov uas nej dim ntawd, tsis yog vim nej ua haujlwm zoo, tiamsis yog Vajtswv cia li pub dawb rau nej xwb.”

Ib tug ntseeg Yexus tseeb yog ib tug neeg uas tso siab thiab ntseeg Yexus Khetos thiab Yexus tes haujlwm uas Nws tuag saum tus ntoo khaublig txhiv peb lub txim thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los peb hnub tom qab. Yauhas 1:12 qhia peb hais tias, “Txawm yog li ntawd los cov neeg uas lees yuav nws thiab ntseeg nws, nws pub lawv muaj cai los ua Vajtswv cov menyuam.” Yam uas qhia hais tias ib tug neeg uas ntseeg Yexus tseeb yog tus uas hlub lwm tus thiab ua raws li Vajtswv Txojlus (1 Yauhas 2:4, 10). Ib tug ntseeg Yexus tseeb yeej yog Vajtswv ib tug menyuam, yog Vajtswv tsev neeg tiag, thiab yog ib tug uas tau ib lub neej tshiab ntawm Yexus Khetos.

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Ib tug ntseeg Yexus yog dabsi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries