settings icon
share icon
Lus Nug

Qhov kev ntseeg twg zoo rau kuv?

Lus Teb


Tej lab noj mov uas lawv ua tiav ceev ceev ua zaub mov raws nraim li yus xav yuav. Tej lub lab uas muag kas fes muag ntau yam hom kas fes raws li yus nyiam. Txawm yog koj yuav tsev lossis yuav tsheb, peb yeej nrhiav tau ib lub kom muaj txhua yam kom haum peb lub siab. Tiam no peb nyob hauv ib lub tebchaws uas muaj ntau ntau yam uas peb xaiv tau. Kev xaiv li no yog yam zoo tshaj lawm. Koj yeej nrhiav tau tej yam lossis tej qho uas raws nraim li koj lub siab nyiam thiab xav tau.

Ces thaum hais txog kev ntseeg lawm, qhov kev ntseeg twg yuav zoo rau koj? Qhov kev ntseeg uas ua rau koj tsis muaj txim, tsis yuam koj, thiab tsis hais kom koj ua lossis txwv koj tej yam? Yeej muaj ib qhov kev ntseeg zoo li no thiab. Tiamsis puas yog kev ntseeg muaj ntau qhov koj xaiv tau li tej zaub mov uas muaj ntau hom thiab?

Muaj ntau lub suab pheej hais kom peb mloog lawv, yog ua cas tibneeg tsis xum xaiv Yexus, es tsis txhob xaiv Muhammad, lossis Confucius, lossis Buddha, lossis Charles Taze Russle, lossis Joseph Smith? Puas yog thaum kawg tagnrho txhua txoj kev ntseeg yuav mus ntuj ceebtsheej? Puas yog txhua hom kev ntseeg zoo tib yam? Qhov tseeb tiag, tsis yog txhua hom kev ntseeg coj peb mus txog ntuj ceebtsheej, nws piv ib yam li txhua txojkev tsis yog yuav coj peb mus rau tib lub nroog xwb.

Yexus tib leej yog tus uas hais lus li Nws tau txojcai los ntawm Vajtswv vim hais tias Yexus tib leeg xwb thiaj kovyeej kev tuag. Muhammad, Confucius, thiab lwm tus, lawv lub cev tuag lwj tag ua av nyob hauv lawv lub ntxa los txog niaj hnub no. Tabsis Yexus, los ntawm Nws lub hwjchim, tawm hauv lub qhov ntxa rov qab los tom qab peb hnub uas lawv muab nws tua rau saum cov neeg Loos tus ntoo khaublig. Tus uas muaj hwjchim kovyeej kev tuag yog tus uas tsimnyog peb mloog nws lus.

Muaj cov neeg ua povthawj uas txhawb nqa qhov uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj ntau heev li. Thawj qho, muaj tshaj tsib puas leej ua timkhawv pom Yexus Khetos sawv rov qab los. Muaj coob leej pom kiag nws. Tsib puas tus neeg pom nws, yog peb cia li tsis lees paub tsis tau. Thiab yuav tsum tham txog lub qhov ntxa uas tsis muaj Nws lub cev lawm. Yexus cov yeebcuab txwv tau tibneeg tej lus uas hais txog qhov Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los yog lawm cia li muab tau Yexus lus cev los tshwm rau sawvdaws pom. Tabsis lawv muab tsis tau Yexus lub cev tuag tshwm rau cov neeg pom! Yexus lub cev tsis nyob hauv Nws lub qhov ntxa lawm! Puas yog Yexus cov thwjtim nyiag Nws lub cev lawm? Tsis yog. Lawv tsis xav kom leejtwg nyiag tau Yexus lub cev lawv thiaj li txib cov tub rog los tiv thaiv Yexus lub qhov ntxa. Thiab nco qab hais tias cov neeg uas raws Yexus qab uas nyob ze nws tshaj twb khiav mus nkaum vim lawv ntshai tsam lawv raug ntes thiab raug coj mus ntsia saum ntoo khaublig li lawv ua rau Yexus. Ces vim li ntawd peb yeej yuav tsis pom ib pab thwjtim uas txawj nuv ntses xwb mus sib ntaus nrog cov tub rog uas luag ib txwm paub ua tsov rog los lawm. Thiab Yexus cov thwjtim yeej yuav tsis kam fij lawv tus kheej thiab raug ntes coj mus tua yog lawv paub hais tias kev ntseeg Yexus yog ib qhov kev ntseeg cuav. Tabsis peb yeej pom tias feem ntau Yexus cov thwjtim yeej txaus siab fij lawv tus kheej rau luag tua rau kev ntseeg Yexus. Qhov tseeb yog txojkev Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los tsis muaj leejtwg yuav piav tau hais tias tsis muaj tseeb.

Nco ntsoov hais tias ib tug neeg uas muaj hwjchim kovyeej txojkev tuag tsimnyog peb mloog nws lus. Yexus ua povthawj rau Nws lub hwjchim kovyeej txojkev tuag; vim li ntawd, peb yuav tsum mloog Nws hais. Yexus hais tias Nws yog tib txojkev cawmdim xwb (Yauhas 14:6). Nws tsis yog ib txojkev; Nws tsis yog ib txojkev ntawm ntau txojkev. Yexus yog txojkev xwb.

Thiab tus Yexus no hais tias, “Nej cov uas sab sab vim ris nra hnyav, nej cia li los cuag kuv, kuv yuav cia nej so” (Mathais 11:28). Lub ntiajteb thiab peb lub neej yeej nyuaj. Feem ntau yeej muaj kev txomnyem li peb twb sib ntaus sib tua tag lawm. Koj puas pom li no thiab? Yog li no, koj xav tau dabtsi? Koj xav kom koj rov qab muaj sia lossis xaiv lwm yam kev ntseeg xwb? Ib tug Cawmseej uas tseem muaj sia nyob lossis ib tug “cev Vajtswv lus” uas twb tuag lawm? Ib qhov kev sib raug zoo uas muaj nqi lossis lam ua tej yam kevcai uas tsis muaj qabhau? Yexus tsis yog ib tus uas peb lam tau lam xaiv xwb, tabsis Nws yog tib txojkev rau peb xaiv xwb!

Yexus yog qhov “kev ntseeg” uas zoo xwb yog koj xav tau kev zam txim (Tes Haujlwm 10:43). Yexus yog qhov “kev ntseeg” uas zoo xwb yog koj xav tau kev sib raug zoo nrog Vajtswv (Yauhas 10:10). Yexus yog qhov “kev ntseeg” uas zoo xwb yog koj xav mus nyob saum ntuj ceebtsheej mus ibtxhis (Yauhas 3:16). Tso siab rau Yexus Khetos yog tus Cawmseej; koj yeej yuav tsim khuv xim! Tso siab rau Nws zam koj tej kev txhaum; koj yeej yuav tsis poob siab.

Yog koj xav tau txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv, koj thov Vajtswv tau li no. Nco ntsoov hais tias koj txojkev thov Nws li no tsis tau txhais hais tias koj tau txojkev cawmdim lawm. Tsuas yog qhov koj ntseeg Yexus Khetos xwb thiaj cawm tau koj dim ntawm koj tej kev txhaum. Cov lus thov no tsuas yog pab kom koj mus cuag Vajtswv thiab qhia Nws txog koj kev ntseeg thiab ua Nws tsaug uas Nws tau pub kev cawmdim rau koj. Thov li no: “Vajtswv, kuv paub hais tias kuv tau ua txhaum rau koj lawm thiab tsimnyog kuv raug txim. Tabsis Yexus Khetos twb tuag txhiv kuv lub txim lawm kom kuv thiaj li tau kev zam txim ntawm koj. Kuv tso siab tagnrho rau koj txojkev cawmdim lawm. Ua koj tsaug rau koj qhov hmoov hlub thiab kev zam txim uas yog qhov koob hmoov ntawm txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Amees!”

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Qhov kev ntseeg twg zoo rau kuv?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries