settings icon
share icon
Lus Nug

Tus ntseeg yuav ua cas thiaj kov yeej txoj kev txhaum?

Lus Teb


vaj lus kub tau qhia ntau txoj kev los pab kom peb txawj kov yeej tej kev txhaum, yeej tsis muaj ib tug neeg zoo li thiab ncaj ncees li,{ 1yauhas 1:8} tiam sis qhov ntawd yuav tsum yog peb lub hom phiaj,xyaum ua raws nws cov lus qhia ,

Maj mam xyaum mus ces yeej yuav kov yeej kev txhaum thiab zoo zuj zus li Khetos,

Thawj qhov , vaj lus kub tau qhia txoj kev xyaum yog los ntawm Vaj ntsuj plig . Vaj tswv tau pub Vaj ntsuj plig rau peb lawm ,

Peb yuav muaj yeej los ntawm lub neej ntseeg, vim Vaj ntsuj plig pab peb , peb thiaj ua tau.{ kalatias 5:16-25} nws hu peb los nrog Vaj ntsuj plig sib raug zoo, tiam sis peb yuav tsum tau ua neej nrog Vaj ntsuj plig, mloog nws lus . txhais tau tias yuav tsum tau ua raws li Vaj ntsuj plig coj , tsis txhob ua raws li peb lub cev thiab lub siab ntshaw.

Qhov txawv txav uas Vaj ntsuj plig ua hauv Petus lub neej ,ua ntej thaum tsis tau txais tau, Vaj ntsuj plig , nws tsis lees paub Yexus peb zaug-thiab qhov no yog tom qab uas nws hais tias nws yuav tuag nrog Yexus li, thaum nws tau txai Vaj ntsuj plig lawm , nws qhia khov kho rau cov Ixayee hnub {peetakho}

Peb mus raws li Vaj ntsuj plig coj , tsis txhob tav nws,{ 1thexalaunikes 5:19} cia li nrhiav vaj ntsuj plig{ efexaus 5:18-21} ib tus neeg yuav tau txais Vaj ntsuj plig li cas, ua ntej . Vaj tswv yog tus xaiv, nws xaiv ua tes hauj lwm uas nws xav kom tiav, ces thiaj pub nws tus ntsuj plig rau lawv{ chivkeeb 41:48,khiav dim 31:3.2kevcai 24:2, 1xamusyees 10:10,yog pov thawj hauv efexaus 5:18-21,koloxais 3;16,Vaj tswv xaiv cov neeg uas xav thiab xyaum coj raws li Vajtswv cov lus qhia thiab qhov no taw rau peb paub txog qhov kev pab thib ob.

Vaj tswv txoj lus , phau Vaj lus kub, qhia tias Vaj tswv muab nws txoj lus los rau peb coj peb thiaj ua tau tej num zoo,{ 2 timaustes 3:16-17} qhia peb tias yuav nyob li cas thiab yuav ntseeg li cas, thaum peb yuam kev nws yuav qhia peb, nws pab coj peb los rau txoj kev yog thiab kom peb nyob ruaj rau ntawd,{ henplais 4:12 } qhia peb tias Vaj tswv txoj lus muaj sia thiab muaj fwj chim heev, muaj peev xwm nkag tau rau hauv peb lub siab thiab pab kom peb kov yeej peb lub siab thiab tus cooj pwm tsis zoo,{ ntawv nkauj 119.} qhia kom yaus suas kov yeej nws cov yeeb ncuab , yog yuav tsum nco ntsoov Vajtswv txoj lus thiab coj nruab hnub hmo ntuj mus li, thiab nws yeej coj raws li ntawd , txawm yog yam uas Vaj tswv hais nws tsis nkag siab los xij , qhov no thiaj ua rau nws tua yeej nws cov yeeb ncuab thiab tau nyob daim av uas cog lus tseg.

Vaj lug kub yog ib yam uas peb kawm ntau heev , peb niaj hnub mus pe hawm thiab nqa phau vaj lug kub mus mus los los, los sis niaj hnub nyeem , tiam sis peb tsis nco qab li,tsis xav txog nws thiab tsis khaws los coj hauv peb lub neej , peb tsis kam lees txim rau Vaj tswv, thiab qhuas Vaj tswv qhov uas nws muab txoj koob hmoov ntawd rau peb li , thaum peb mus rau phau Vaj lug kub mas peb dhuav cuag tsi . peb tsuas ua kom sab ntsuj plig txhob tuag xwb tsis txaus ua kom loj hlob, los sis peb nyeem tas li tias tiam sis ho tsis coj thiab ua raws li ntawd thiab xav tas li kom peb sab ntsuj plig loj taus.

Nws tseem ceeb , yog peb tsi niaj hnub nyeem thiab cim nco Vaj tswv txoj lus ces peb yeej yuav tsi ua raws li ntawd . yuav tau pib qee yam uas pab tau. Pib txhob tso Vaj tswv txoj lus tseg mus txog thaum uas peb tau txais yam uas nws hais tseg. Yuav tau thov Vaj tswv, kom pab hloov peb lub siab thiab tau txais yam uas nws hais . Vaj lug kub yog cuab yeej uas Vaj ntsuj plig siv hauv peb lub neej { efexaus 6:17 }yog yam tseem ceeb uas Vaj tswv pub rau peb tawm tsam txoj kev txhaum.

Yam thib peb uas yuav tawm tsam kev txhaum yog kev thov Vaj tswv , nws yog yam uas cov ntseeg tus nplaig hais ntau heev tiam sis tsis siv. Peb muaj sij hawm ntau yuav thov Vaj tswv tiam sis peb ho tsis thov hauv pawg ntseeg.{ teshausjlwm 3;1; 4:31;6:4; 13:1-3 } paulaus qhia txog qhov nws thov Vaj tswv pab cov ntseeg, Vajtswv tau cog lus los ntawm kev thov,

{ mathais7:-11; Lukas 18:1-8; yaus has 6:23-27; 1yauhas 5:14-15 } paulaus tau thov Vajtswv pab rau kev sib tawm tsam ntawm sab ntsuj plig, efexaus 6:18.

Kev thov Vaj tswv kom kov yeej peb txoj kev txhaum nws tseem ceeb npaum cas? Yexus tau hais rau petus hauv vaj khexemane Yexus mus thov Vaj tswv,sij hawm uas petus lawv tseem pw thiab nws los tsa lawv thiab hais tia, yuav tsum thov Vaj tswv pab thiaj tsis raug kev sim siab, ntsuj plig muaj zog tiam sis lub cev qaug zog zis{ mathais 26:41} peb xav ua qhov yog tiam sis tsis ntshiav lub zog li petus thiab. Cia Vaj tswv ua tug coj thiab nws ua tug qhia , nquag khob thiab thov Vaj tswv thiaj pub lub zog rau peb{ mathais 7:7 } kev thov tsis yog li tej khaws koob, nws yog qhov uas yuav tsum lees yus tus kheej rau Vaj tswv thiab nws yuav pub lub zog uas peb thov rau peb , thiab ua raws li nws siab nyiam tsis yog raws li peb siab,{ 1yauhas 5:14 -15 }

Yam thib plaub uas yuav kov yeej kev txhaum yog pawg ntseeg,

Kev sib koom pe hawm nrog lwm tus tswv cuab , Yexus tau xa nws cov thwj tim ob leeg tawm mus { mathais 10:1 } cov tub xa moo zoo yeej tsis mu ib leeg li lawv mus ua tej pab xwb. Yexus tau hais kom txhob tso txoj kev koom ua ke tseg, tiam sis siv lub sij hawm ntawd sib txhawb zog thiab ua num zoo.{ henplais 10:24 } nws qhia kom peb sib lees txim { yakaunpaus 5:16 ]

Phau ntawv qub qhia peb tias , hlau hov hlau ntse li cas peb yuav tsum sib qhia li ntawd { paj lug 27:17} qhov uas sib qhia li nawd ntawd muaj zog heev { tej lus qhia 4:11-12 }

Ntau tus ntseeg pom tias txoj kev sib koom ua hauj lwm muaj peev xwm kov yeej txoj kev txhaum uas tawv thiab phem, kev muaj lwm tus nrog yus tham , nrog yus thov Vaj tswv , txhawb yus zog ,thiab nrog yus sib hais , mas muaj nqe heev . kev sim siab muaj rau peb txhua tus. {1kauleethaus 10:13} kev muaj phooj ywg ua hauj lwm ua ke yog ib qhov muaj zog thiab kov yeej tej kev txhaum uas loj thiab tawv tag ntsho,

Qee zaum txoj kev muaj yeej kuj tau txais yooj yim , qee zaum kuj tau qeeb. Vaj tswv tau cog lus tseg tias yog peb coj raws li nws cov lus qhia , nws yuav pub rau peb muaj yeej thiab zoo zuj zus tuaj, rau qhov peb paub tias nws yeej ncaj thiab ua raws li nws cov lus cog tseg.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Tus ntseeg yuav ua cas thiaj kov yeej txoj kev txhaum?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries