settings icon
share icon
Lus Nug

Vaj lug kub hais li cas txog kev yuav lwm haiv nee?

Lus Teb


txoj qub kev cai tau sam hwm rau cov neeg Ixayees kom tsis txhob yuav lwm haiv neeg{ kev cai 7:3-3} li cas los lub ntsiab ntawm zaj no tsis yog hais txog xim nqaij tawv los sis txawv haiv neeg. Nws tsuas yog hais txog kev ntseeg xwb . qhov uas Vaj tswv tsis pub cov Ixayees yuav lwm haiv neeg vim yog lawv pe tus vajtswv cuav thiab mlom xwb. Yog lawv yuav cov neeg pe dab, mlom thiab lwm txoj kev ntseeeg lawv yuav yuam kev thiab ncaim ntawm Vaj tswv mus , nov yog yam uas muaj hauv cov Ixayees, malakis 2:11.

Hauv phau tshiab los hais txog kev dawb huv ntawm sab ntsuj plig zoo tib yam thiab , tiam sis tsis hais txog nqaij tawv sib txawv. Txhob kwv cov tsi ntseeg tug quab. Kev zoo thiab kev phem puas zoo ib yam?los sis kev kaj yuav nyob nrog kev tsaus tau li cas? { 2kauleethaus 6:14 } tsuas ntseeg tug vaj tswv tseeb ib yam li cov Ixayees thiab xwb. Tau qhia kom txhob yuav neeg pe dab thiab pe mlom, yog li ntawd cov ntseeg Yexus raug sam hwm kom txhob yuav cov tsis ntseeg. Vaj lug kub tsi tau qhia tias yuav lwm haiv neeg txhaum cai. Yog leej twg txwv tsi pub yuav lwm haiv neeg nws kuj tsis ua raws lub fwj chim hauv Vaj lug kub .

Ib yam li vaj ntxwv matin lus thawj,tau ,Jr, muaj koob meej tias ib tug neeg yuav raug txiav txim raws li nws kev coj tsis yog los ntawm xim nqaij. Cov ntseeg tsis muaj kev cais pab pawg los ntawm tej haiv neeg. { yakaunpaus 2:1-10} qhov tseeb mas Vaj lug kub hais tias cov ntseeg yog ib haiv neeg xwb txhua tus uas yog Adas thiab Evas caj ces. Thaum cov ntseeg xaiv yus tus txij nkawm yuav tau xais tias tug ntawd puas tau yug dua tshiab hauv tswv Yexus,{ 3:3-5 } kev ntseeg Khetos xwb, tsis yog xim nqaij tawv.vaj lug kub yog lub paus ntawm kev xaiv txwj nkawm. Kev yuav lwm haiv neeg tsis txhaum, yog yuav tau saib thiab thov Vaj tswv ua ntej.

Kev sib yuav nws muaj ntau yam uas yuav tau xaiv. Kev txawv ntawm xim nqaij yuav tau ua zoo saib xwb , tsis tsim nyog muab los txwv tias nkawd puas tsim nyog sib yuav. Yog yuav lwm haiv neeg tej zaum yuav raug txwv thiab tawm tsam tiam sis nkawd yuav tau npaj lus teb kom raws li Vaj lug kub qhia . txawm yog neeg Ixayees thiab lwm haiv neeg los yeej tsis sib txawv li, nws yog txhua yam thiab txhua tus uas hu txog tug Vaj tswv {loos 10: 12 } kev yuav lwm haiv neeg yog ib qhov muaj zog uas qhia rau cov uas tsis paub meej , hais txog kev muaj lub meej mom sib txig hauv Khetos.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Vaj lug kub hais li cas txog kev yuav lwm haiv nee?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries