settings icon
share icon
Lus Nug

Tsiaj nyeg tsiaj qus puas mus saum ntuj? Lawv puas muaj ntsuj plig?

Lus Teb


Vaj lug kub tsis tau qhia meej hais tias tej tsiaj nyeg tsiaj qus puas muaj “ntsuj plig” los sis lawv puas tau mus saum ntuj ceeb tsheej. Li cas los xij , peb siv tej kev qhia hauv Vaj lug kub los tsim kho zaj no kom meej.

Vaj lug kub hais txog ob tug neeg,{ chiv keeb 2:7} thiabtsiaj [ chiv keeb 1:30; 6:17; 715-22} muaj txoj sia. Uas yog ob tug neeg thiab tej tsiaj muaj nyob. Qhov sib txawv thawj qib ntawm tsiaj thiab tib neeg mas yog tib neeg raug tsim tsim zoo li Vaj tswv tug yam ntxwv { chiv keeb 1:26-27} tiam sis tsiaj tsis zoo li. Tug yam ntxwv zoo li Vaj tswv, txhais tias tib neeg zoo li Vaj tswv, muaj peev xwm, ntsuj plig, kev xav , kev ntshaw, dej siab, thiab lawv muaj ib yam uas muaj sia nyob tom qab kev tuag. Yog tsiaj nyeg tsiaj qus muaj “ntsuj plig” los sis ib qho mas tej zaum nws kuj tseem ceeb tsis heev thiaj muaj qhov txawv. Qhov sib txawv no tej zaum hais txog tias tsiaj nyeg tsiaj qus yuav tsis muaj sia nyob tom qab kev tuag lawm.

Ib qhov uas yuav tau xav yog , Vaj tswv yeej tsim tsiaj thaum uas tsim lub ntuj ntawd thiab. Vaj tswv tsim tau tej tsiaj thiab pom tias zoo { chiv keeb 1:25} yog li ntawd yeej tsis muaj qab hau uas yuav tsis muaj tsiaj nyob hauv lub ntuj tshiab{ tshwmsim 21:1} yuav tsum muaj tsiaj nyob rau hauv lub ntuj ib txhiab xyoo [ yaxayas 16:6; 65: 25}.

Yeej yuav hais tsis tau tias cov tsiaj saum ntuj ib txhia yog cov uas peb yug hauv ntiaj teb no. peb paub tias Vaj tswv yog tug ncaj ncees thiab thaum peb mus txog saum ntuj peb yuav pom zoo nrog nws txoj kev txiav txim siab ntawm qhov no,txawm yog dab tsi los xij.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Tsiaj nyeg tsiaj qus puas mus saum ntuj? Lawv puas muaj ntsuj plig?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries