settings icon
share icon
Lus Nug

Poj niam xib hwb \ qhuab qhua? Vaj lug kub hais li cas hais txog poj niam tshaj moo zoo?

Lus Teb


tej zaum yuav tsis muaj lwm yam uas sib cav hauv pawg ntseeg ntau dua li qhov uas poj niam ua xib fwb. Qhov no tseem ceeb heev txhob muab saib tias yog poj niam ,txiv neej. Muaj ib txhia poj niam kuj ntseeg tias poj niam tsis tsim nyog ua xib fwb thiab tshaj tawm,Vaj lug kub yeej hais li, thiab kuj muaj ib txhia txiv neej ntseeg tias poj niam ua tau xib fwb thiab tshaj tawm tau thiab Vaj lug kub tsis txwv li. Qhov no tsis yog teeb meem kev faib pab pawg los sis sib cai tiam sis yog los ntawm kev ntau nqi Vaj lug kub.

Vaj tswv txoj lus tau qhia tias, poj niam yuav tsum mloog twb ywm thiab txo fwj chim. Kuv tsis to cai rau poj niam qhia los sis tsa fwj chim siab dua txiv neej. Nws yuav tsum nyob twb ywm,[ 1timautes 2 :11-12} hauv pawg ntseeg Vaj tswv muab txiaj ntsig rau poj niam txiv neej sib txawv. No yog txoj cai uas tib neeg raug tsim thiab yog txoj kev uas kev txhaum nkag lo hauv ntiaj teb. { 1timautes 2:13-14} Vaj tswv kom Paulaus, cais poj niam lub meej mom los ntawm kev qhia thiab pe hawm.los sis muaj fwj chim sab ntsuj plig dhau txiv neej. Qhov no txiav txoj cai uas poj niam ua xib fwb hla txiv neej, yuav tsum cob qhia thiab ntuas lawv tab meeg sawv daws thiab qhia lub fwj chim sab ntsuj plig rau lawv.

Muaj kev cov nyom ntau hais txog qhov uas poj niam ua xib fwb cob qhia. Ib qho mas yog Paulaus , tsis pub poj niam qhia rau qhov thaum ub poj niam tsis tau muaj kev txawj ntse. Txawm li cas los xij 1 timautes 2:11-14 tsi muaj ib qhov hais txog kev txawj ntse. Yog tias kev txawj ntse yog qhov uas ua rau yus tsim nyog ua Vaj tswv dej num ces Yexus cov thwj tim yeej tsis tsim nyog . thiab qhov ob mas Paulaus tsua cais cov poj niam hauv efexaus xwb tsi pub qhia txiv neej{ timautes mas tau sau mus rau timautes uas yog tus xib fwb hauv pawg ntseeg efixaus} sawv daws yeej paub tias hauv efixaus muaj cov tsev pe hawm Athemiv thiab poj niam yog cov muaj meej mom nyob hauv, thiab pawg ntseeg cheem tsum yuav tsum txawv cov ntawd. Thiab yog Paulaus tawm tsam cov uas pe dab pe mlom ntawd xwb. Li cas los xij , phau ntawv 1timautes tsis tau hais txog Athemiv li, Paulaus tsi tau hais tias vim yog txoj cai hauv Athemiv , nws thiaj txwv 1temautes 2:11-12.

qhov cov nyom thib peb mas Paulaus tsuas yog hais rau cov nkawm niam txiv xwb. Tsi yog txhua tus poj niam txiv neej. Cov lus kilis uas hais txog poj niam txiv neej hauv 1 timaus tes 2 ntawd tej zaum hais txog nkawm niam txiv ; li cas los xij,lub ntsiab tej zaum yuav dav dua ntawd thiab muaj cov lus kilis siv nyob hauv nqe 8-10 . tus txiv yuav tsu tsa sab tes uas dawb huv thov Vaj tswv los ntawm qhov tsis npau taws thiab sib cav { nqe 8}? Tsua yog poj niam thiaj hnav roos zoo saib thaum pe hawm Vaj tswv xwb lod { nqe 9-10} tsis yog li. Nqe 8-10 hais meej rau poj niam thiab txiv neej , tsis yog nkawm niam txiv xwb . hauv nqe 11-14 tsis tau txwv zaj no hais txog nkawm niam txiv kom nqaim tuaj.

Thiab ib qhov uas sib cam thiab mas yog kev ntau nqe qhov uas poj niam ua tus xib fwb coj, li ntawd mas nws sua txog cov poj niam uas tuav meej mom ua tug coj hauv Va lug kub. Tshwj xeeb yog Millades, Hudas Vaj lug kub qub . muaj tseeb Vaj tswv tau xaiv lawv cov ntawd los ua nws teg num tshwj xeeb rau nws thiab lawv kev ntseeg khov heev , txhawb zog , thiab khov heev. Txawm li cas los, lub fwj chim tom phau qub nws tsis los rau kev ua xib fwhb hauv pawg ntseeg. Phau tshiab tau qhia tus qauv tshiab rau Vaj tswv cov neeg-pawg ntseeg , yog Khetos lub cev- qhov ntawd yog lub fwj chim thiab tus qauv rau pawg ntseeg . tsis yog rau cov Ixayees los sis lwm qhov kev cai qub.

Qhov sib cam uas sib thooj no muab los ntawm Paxilas thiab fenpis hauv Vaj lug kub tshiab. Paxilas thiab Akhilas raug xaiv tias yog ob tug uas muaj kev ntseeg thiab ua hauj lwm ncaj rau Khetos. Paxilas lub npe raug hu ua ntej tej zaum qhia tau tias nws ua hauj lwm cob qhia tau zoo dua nws tus txiv. Puas yog Paxilas thiab nws tus txiv qhia Yexus zaj rau Apolos ? yog , thaum nyob hauv nkawv tsev , nkawv tau qhia txaus heev rau nws lawm. { tes hauj lwm 18:26} . Vaj lug kub puas qhia tias Paxilas yog xib fwb hauv tshawj los sis nws cia li qhia xwb los yog ib tug coj ntawm pab pawg? Tsis yog li ntawd, nws yeej tsis tau koom qhov kev tshaj moo zoo no li 1 timautes 2:11-14.

Loos 16:1 fenpis raug hu ua “ ib tug pab ” los sis qhev” tau txais kev qhuas los ntawm Paulaus ntau heev. Tiam sis ib yam Paxilas thiab, tsis muaj ib nqe qhia tias nws puas ua xib fwb los sis tug qhia rau hauv tshawj uas yog cov txiv neej. Tsab peev xwm qhia yog qhov tau txais kev tsa tiam sis tsis yog rau tus pab. 1timaustes 3:1-13;titaus 1:6-9.

Hauv 1timautes 2:11-14 qhia meej tias yog vim li cas poj niam thiaj ua tsis tau xib fwb. Nqe 13 tau hais txog lub ntsiab ntawm Paulau cov lus qhia nqe 11-13 tias vim li cas poj niam thiaj tsis tsim nyog ua xib fwb los sis tuav fwj chim siab tshaj txiv neej. Rau qhov” Adas raug tsim ua ntej mam tsim Evas thiab Adas tsis yog tug raug dag, nws yog tus poj niam { nqe13-14} . Vaj tswv tsim Adas ua ntej tom qab ntawd mam tsim Evas “ua tug pab” rau Adas. Tug qauv kev tsim no yeej raug siv rau hauv tsev neeg { efexaus 5:22;} thiab hauv pawg ntseeg. Thoob ntiaj teb.

Qhov tseeb uas hais tias Evas raug dag ntxias muaj hauv 1timautes 2:14 yog ib qhov qab hau uas tsis pub poj niam ua xibfwb los sis tsa fwj chim siab dua txiv neej. Qhov no tsis txhais hais tias poj niam siab muag thiab raug dag yooj yeem dua txiv neej. Yog txhua tus poj niam raug dag yooj yim ua cas lawv ho muaj peev xwm qhia me nyuam{ leej twg raug dag yooj yim} thiab lwm tus poj niam{ leej twg yog tug raug dag yooj yim dua } cov lus yeej hais yooj yim xwb vim yog Evas tau poob kev txhaum . Vaj tswv tau xaiv txiv neej ua tug tseem ceeb thiab muaj fwj chim qhia hauv pawg ntseeg. Vim li no poj niam thiaj tsis muaj cai ua xibfwb.

Muaj ntau tug poj niam tau qhov khoom plig uas tos txais qhua , kev hlub, cob qhia , tshaj moo zoo, thiab pab lwm tus. Muaj ntau pawg ntseeg me, poj niam yog tug saib. Hauv pawg ntseeg poj niam yeej tsis raug txwv kev thov Vaj tswv thiab qhia { 1kauleethaus 11:5} tsuas yog tsis muaj lub fwj chim qhuab qhia ntawm Vaj ntsuj plig uas siab tshaj txiv neej xwb.Vaj lug kub tsis tau txwv kom txhob siv qhov khoom plig uas Vajtswv muab. 1kauleethaus 12, poj niam raug hu ib yam txiv neej thiab kom mus qhia lwm tus, qhia siv yam uas Vaj ntsuj plig muab rau yus { kalatias 5:22-23; } thiab tshaj moo zoo rau cov neeg yuam kev { mathais 28:18-20; teshaulwm 1:8;1petus 1:15 }

Vaj tswv tau sam hwm tias txiv neej thiaj muaj lub fwj chim ntawm ntsuj plig qhuab qhia hauv pawg ntseeg xwb. Qhov no tsi txhais tias txiv neej ua tau zoo dua thiab tshwj xeeb dua los sis poj niam ruam dua { qhov ntawd tsis yog pov thawj} . tsuas yog tus qauv uas Vaj tswv tawm rau pawg ntseeg ua dej num xwb. Txiv neej raug tsa lub fwj chim ua tug thawj los ntawm teg dej num thiab tej lus hais. Poj niam tau txai lub fwj chim me zog. Poj niam txhawb zog tau thiab qhia lwm tus poj niam. { titus 2:3-5} thiab Vaj lug kub yeej tsis tau txwv kom poj niam txhob qia me nyuam. Muaj tib qhov uas poj niam raug txwv yog muaj lub fwj chim siab dua txiv neej xwb. Qhov no txiav tsi pub poj niam qhia txiv neej . tsis tau ua kom poj niam tsis tseem ceeb heev , los sis lwm yam li, tsuas yog ua kom lawv ua dej num mloog Vaj tswv lus thiab ua raws li cov khoom plig uas nws muab rau lawv xwb.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Poj niam xib hwb \ qhuab qhua? Vaj lug kub hais li cas hais txog poj niam tshaj moo zoo?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries