settings icon
share icon
Lus Nug

Kuv los ntseeg Yexus lawm, tamsim no ces yuav ua dabtsi ntxiv?

Lus Teb


Nrog koj zoo siab! Koj tau txiav txim siab hloov koj lub neej lawm tiag tiag! Tej zaum koj yuav muaj lus nug hais tias, “Tamsis no ces yuav ua dabtsi ntxiv? Kuv pib kuv lub neej nrog Vajtswv li cas?” Muaj tsib yam hauv Vajluskub uas yuav pab koj pib koj lub neej nrog Vajtswv. Yog koj xav kawm ntxiv txog kev ntseeg Yexus, thov koj mus rau peb lub hauvpaus nplooj ntawv: https://www.gotquestions.org/Hmong

1. Yuav tsum totaub yus txojkev cawmdim.

1 Yauhas 5:13 qhia peb hais tias, “Kuv sau tej no tuaj rau nej cov uas ntseeg Vajtswv tus Tub kom nej paub hais tias nej twb muaj txojsia ntev dhawv mus ibtxhis lawm.” Vajtswv xav kom peb totaub txojkev cawmdim. Vajtswv xav kom peb ua siab loj paub tseeb hais tias peb dim lawm. Cia peb kawm me ntsis txog txojkev cawmdim:

(a) Peb txhua tus yog neeg txhaum. Peb sawvdaws yeej ua tau tej yam tsis haum Vajtswv siab (Loos 3:23).

(b) Vim peb muaj kev txhaum, tsimnyog peb raug kev txiav txim cais tawm ntawm Vajtswv ntev dhawv mus ibtxhis (Loos 6:23).

(c) Yexus tuag saum tus ntoo khaublig theej peb lub txhoj (Loos 5:8: 2 Kauleethaus 5:21). Yexus tuag theej hloov peb chaw rau peb kev txiav txim uas tsimnyog peb tau. Nws txojkev sawv hauv qhov tuag rov qab los ua povthawj rau Yexus txojkev tuag theej peb lub txhoj.

(d) Vajtswv pub txojkev zam txim thiab txojkev cawmdim rau txhua tus uas ntseeg Yexus – tso siab rau Yexus txojkev tuag txhiv peb lub txim (Yauhas 3:16; Loos 5:1; Loos 8:1).

Nov yog txojmoo zoo uas hais txog kev cawmdim! Yog koj ntseeg Yexus Khetos yog koj tus Cawmseej, koj yuav dim! Vajtswv yuav zam koj tej kev txhaum huv si thiab Nws coglus hais tias Nws yeej tsis tso koj tseg li (Loos 8:38-39; Mathais 28:20). Nco ntsoov, koj txojkev cawmdim nyob ruaj khov ntawm Yexus Khetos (Yauhas 10:28-29). Yog koj tso siab rau Yexus tib leej ua koj tus Cawmseej xwb, koj yuav tso siab plhuav hais tias koj yuav tau nyob nrog Vajtswv saum ntuj ceebtsheej mus ibtxhis!

2. Nrhiav ib pawg ntseeg uas qhia Vajtswv Txojlus.

Txhob xav hais tias pawg ntseeg yog ib lub tsev xwb. Pawg ntseeg yog cov ntseeg. Txojkev sib koom ua ke tseemceeb heev rau cov ntseeg Yexus. Nov yog ib lub homphiaj tseemceeb rau pawg ntseeg. Tamsim no, koj los ntseeg Yexus Khetos lawm, peb xav txhawb kom koj mus nrhiav ib pawg ntseeg uas qhia Vajtswv Txojlus uas nyob ze koj lub tsev thiab koj mus nrog tus xibhwb ntawd tham. Qhia rau nws paub txog qhov uas koj nyuam qhuav los ntseeg Yexus.

Homphiaj thib ob ntawm pawg ntseeg yog txoj kev qhia Vajluskub. Pawg ntseeg yuav pab kom koj txawj siv Vajtswv tej lus los siv rau koj tus kheej. Kom koj totaub hais tias Vajluskub yog yam tseemceeb tshaj uas yuav pab kom koj tau lub neej vam meej thiab ua tau ib tus ntseeg uas muaj Vajtswv lub hwjchim nrog nraim koj. 2 Timautes 3:16-17 hais tias, “Vajtswv Txojlus txhua zaj puavleej yog Vajtswv tshoov neeg lub siab kom neeg sau. Vajtswv Txojlus yog txoj uas qhia qhov tseeb, qhuab ntuas tus uas ua txhaum, pab tau tus uas ua yuam kev, thiab qhia kom sawvdaws paub ua lub neej ncaj ncees. Vajtswv Txojlus qhia li ntawd kom tus uas ua Vajtswv txoj haujlwm thiaj paub txhij thiab txawj ua txhua yam haujlwm zoo.”

Homphiaj thib peb ntawm pawg ntseeg yog kev pehawm Vajtswv. Txojkev pehawm Vajtswv lub ntsiab yog ua Nws tsaug rau txhua yam Nws tau ua rau peb lawm. Vajtswv cawm peb txhua tus dim. Vajtswv hlub peb. Vajtswv pub rau peb txhua tus noj qab nyob zoo. Vajtswv coj peb kev thiab tsomkwm peb. Vim li cas peb thiaj yuav tsis ua Nws tsaug? Vajtswv yog tus dawbhuv, ncaj ncees, muaj kev hlub, thiab puv npo hmoov hlub. Tshwmsim 4:11 hais tias, “"Tus Tswv uas yog peb sawvdaws tus Vajtswv! Koj yog tus uas muaj hwjchim, tsimnyog peb sawvdaws hwm koj thiab ua rau koj tau koob meej. Rau qhov koj yog tus uas tsim ib puas tsav yam huv tibsi; koj pom zoo tsim tej ntawd thiab pub tej ntawd muaj sia nyob."

3. Teem ib lub sijhawm ntawm txhua hnub los nrog Vajtswv sib raug zoo.

Tseemceeb heev kawg li rau peb cov ntseeg yuav tsum siv sijhawm txhua hnub nrog Vajtswv tham. Tej tus hu lub sijhawm no yog “sijhawm nyob ntsiag to.” Lwm tus hu lub sijhawm no yog, “sijhawm nrog Vajtswv,” rau qhov lub sijhawm no yog thaum peb muab peb tus kheej fij rau Vajtswv. Tej tug nyiam teem sijhawm thaum sawv ntxov. Tej tus xum teem sijhawm thaum tsaus ntuj. Lub sijhawm twg los xij, nws tsis tseemceeb. Qhov tseemceeb yog yus yuav tsum siv ib lub sijhawm los nrog Vajtswv txhua hnub. Yam dabtsi pheej tabkaum koj lub sijhawm nrog Vajtswv?

(a) Kev thov Vajtswv. Kev thov Vajtswv yog kev txuas lus nrog Vajtswv xwb. Nrog Vajtswv tham txog yus tej kev txhawj thiab yus cov teebmeem. Thov Vajtswv pub tswvyim thiab coj koj txoj hau kev. Thov Vajtswv pub tej uas koj cheemtsum. Qhia rau Vajtswv tias koj hlub Nws npaum li cas thiab koj txaus siab rau tej uas Nws tau pab koj. Lub ntsiab lus ntawm kev thov Vajtswv ces yog tej yam zoo li no ntag.

(b) Nyeem Vajluskub. Ntxiv rau tej uas pawg ntseeg qhia Vajtswv Txojlus, lossis muaj kev kawm Vajtswv Txojlus lawm – koj yuav tsum nyeem Vajluskub rau koj tus kheej. Vajluskub muaj txhua yam uas pab tau kom yus paub ua lub neej vam meej raws li Vajtswv lub siab nyiam. Vajluskub qhia kom peb paub xaiv txoj kev yog, paub Vajtswv lub siab nyiam, paub pab lwm tus, thiab paub loj hlob ntawm sab ntsujplig. Vajluskub yog Vajtswv Txojlus rau peb. Vajluskub lub ntsiab yog Vajtswv phau ntawv uas qhia kom peb txawj ua tau lub neej uas haum Vajtswv lub siab nyiam thiab kom zoo rau peb.

4. Ua kev phooj kev ywg nrog cov ntseeg uas yuav pab txhawb tau yus kev ntseeg.

1 Kauleethaus 15:33 qhia peb hais tias, “Tsis txhob pub leejtwg ntxias tau nej. ‘Tus uas mus nrog tus uas ua phem nyob ua ke, nws yeej yuav ua phem li tus ntawd.’” Nyob hauv Vajluskub muaj ntau qhov ceeb toom txog cov neeg phem uas coj tau yus mus ntseeg yuam kev thiab ua kev phem. Yog koj siv sijhawm nrog cov neeg uas nyiam ua kev txhaum, ces koj yuav raug kev sim siab mus ua tib yam li lawv. Lawv tus cwjpwm yeej yuav ntxias koj mus raws lawv qab. Twb yog Vim li ntawd, thiaj tseemceeb heev rau peb cov uas ntseeg Yexus mus koom nrog cov ntseeg uas hlub Vajtswv thiab muaj lub siab npuab Vajtswv xwb.

Sim nrhiav ob peb tug phoojwg, qhov zoo mas lawv yog tswvcuab ntawm koj pawg ntseeg thiab, tus uas yuav pab tau koj thiab txhawb tau koj (Henplais 3:13, 10:24). Qhia koj cov phoojwg kom lawv paub txog koj lub sijhawm uas koj teem nrog Vajtswv thiab koj txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv. Hais saib seb lawv puas kam koj pab qhia lawv tib yam thiab. Qhov no tsis txhais hais tais koj yuav tsum tso tagnrho koj cov phoojywg uas tsis ntseeg Yexus tseg. Kav tsij ua phoojwg thiab hlub lawm. Cia lawm paub hais tias Yexus hloov koj lub neej thiab koj ua tsis tau lub neej qub li yav tag los lawm. Thov Vajtswv pab kom muaj sijhawm rau koj qhia koj cov phoojwg ntawd txog Yexus.

5. Mus ua kevcai raus dej.

Ntau tus totaub kevcai raus dej yuam kev. Lo lus “raus dej” txhais hais tias raus rau hauv dej. Kevcai raus dej yog txojkev uas ib tug tshajtawm rau lwm tus paub txog nws txojkev ntseeg Yexus tshiab thiab nws coglus raws Yexus qab. Txojkev raus rau hauv dej qhia pivtxwv txog txojkev yus faus nrog Yexus. Txojkev yus tawm hauv dej los qhia pivtxwv txog Yexus txojkev sawv hauv qhov tuag rov qab los. Ces thaum ib tug ua kevcai raus dej ces txhais hais tias tus ntawd qhia rau sawvdaws paub hais tias nws tus kheej tau nrog Yexus tuag, faus, thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los (Loos 6:3-4).

Kevcai raus dej tsis yog yam uas yuav cawm koj dim. Kevcai raus dej tsis yog yam uas ntxuav koj tej kev txhaum kom huv. Kevcai raus dej yog ib kauj ruam ntawm txojkev mloog Vajtswv lus - qhia rau sawvdaws paub hais tias koj ntseeg Yexus tib leeg xwb thiaj yog txojkev cawmdim. Kevcai raus dej yog ib qhov kevcai tseemceeb rau qhov yam no yog ib kauj ruam ntawm kev mloog Vajtswv lus uas yus qhia yus kev ntseeg Yexus thiab yus kev cog lus rau Nws. Yog koj tseem tsis tau ua kevcai raus dej, tsimnyog koj mus tham nrog ib tug xibhwb.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Kuv los ntseeg Yexus lawm, tamsim no ces yuav ua dabtsi ntxiv?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries