settings icon
share icon
Lus Nug

Ua cas yus thiaj tsi tsim nyog tua tus kheej?

Lus Teb


peb lub siab xav txog cov neeg uas xav txo lawv txoj sia los ntawm qhov tua tus kheej, yog tias yog koj ne, tej zaum yuav hais ob peb lo lus tus siab tsis muaj kev cia siab . zoo li yus nyob ib leeg hauv lub qhov tob tob, thiab tsi muaj leej twg nkag siab yus li , thiab lub neej zoo li tsaus ntuj nti tsis muaj qhov zoo li .lub neej los yeej tsis tsim nyog li. Los xyov yuav ua cas li?

Yog tias koj siv lub sij hawm me ntsis los xav thiab cia tug Vaj tswv uas yog tug tseeb los nyob hauv koj lub siab tam sim no, nws yuav qhia rau koj paub tias nws loj npaum cas, tsis muaj dab tsi uas nws ua tsis tau li. {Lukas 1:37 }. Tej zaum tej kev mob siab yav tas los ua rau zoo li tsi muaj neeg quav ntsej yus li, thiab ua rau yus nyuaj siab thiab lub siab tsis ntev,thiaj muaj teeb meem rau txoj kev ua phooj ywg zoo nrog lwm tus.

Ua cas koj thiaj tsis tsim nyog tua tus kheej? Phooj ywg,

Txawm yog koj lub neej yuav tsaus ntuj npaum cas los Vaj tswv yog kev hlub nws tseem hlub koj , thiab yuav coj koj mus kom dhau txoj kev tsaus ntuj, tau txais kev kaj thiab kev vam, nws lub npe hu ua Yexus.

Tug Yexus no yog Vaj tswv tug tub uas tsis muaj kev txhaum li, nws yuav nrog koj thaum koj nyuaj siab yaxayas sau txog nws tus kheej{ yaxayas 53:2-6 } hais tias nws yog tug neeg uas raug tso thiab tsis muaj neeg quav ntsej , nws lub neej puv npho kev lwj siab thiab kev txom nyem siab,nws raug nkaug , raug mob , thiab raug tsoo , txhua yam ntawd yog peb tej kev txhaum xwb . vim Yexus raug tsim txom , peb txoj sia thiaj tau txais kev cawm rov los tag ntsho lawm.

Phooj ywg, vim Yexus thev tej ntawd thiaj ua rau peb txoj kev txhaum raug zam . txawm koj lub ntsa yuav nyhav npaum cas los , yog koj txo fwj chim txais yuav nws ua koj tug cawm seej ..{ ntawv nkauj 50:15 } tsis muaj ib yam dab tsis uas Yexus yuav zam tsis tau li, nws cov tub qhe tau ua txaum loj heev, { maus xes, }tua neeg thiab ua txhaum kev nkauj nraug { vaj ntxwv davis } tau tsim txom tib neeg,{ paulaus } lawv tau txais kev cawm dim puv ntoob thiab lub neej tshiab hauv Vaj tswv . yog li ntawd, yog leej twg nyob hauv Khetos, nws twb raug tsim dua tshiab lawm , tug qub twb tag mus lawm, nws yog tus neeg tshiab lawm, { 2kauleethaus 5: 17 }

Ua ca koj thiaj tsis tsim nyog tua tus kheej? Phooj ywg. Vaj tswv tseem nyob tos thiab nws yuav kho qhov uas piam lawm rau koj , uas yog koj txoj sia , txoj uas koj yuav muab txov. { yaxayas 61:1-3 cov cev lus tau sau tias, Vaj tswv tau tsa kuv los qhia txoj moo zoo rau cov pluag ,nws xa kuv mus qhia cov neeg raug kev quaj ntsuag , qhia txoj kev ywj pheej rau lawv thiab coj lawv tawm ntawm txoj kev txhaum uas kaw lawv, qhia lub xyoo uas yog kev cawm dim , thiab nplig lawv siab thiab muab lub mom kub pub rau lawv hloov lawv txoj kev quaj ntsuag thiab tshuaj tsw qab rau lawv hloov tej kua muag iab lub tsho meej mom hloov kev tu siab rau lawv.

Los cuag Yexus thiab cia nws kho koj lub siab thiab tso siab rau nws los pib dua lub neej tshiab hauv nws, nws cog lus yuav muab koj txoj kev kaj siab uas ploj lawm pub rov rau koj thiab pub Vaj ntsuj plig thiab txhawb koj .

Lub siab uas tawg tag muaj nqis rau Vaj tswv , Vaj tswv yuav hlub thiab yuav qaws los , nws tsis tso tseg { ntawv nkauj 51: 12, 15-17 }

Koj puas kam txais yuav Vaj tswv ua tug cawm koj thiab coj koj? Nws yuav coj koj rhais ruam ib qib zuj zus , los ntawm nws cov lus , kuv yuav qhia thiab sam hwm rau koj , txoj kev uas koj tsim nyog mus . kuv yuav pab koj thiab saib xyuas koj, { ntawv nkauj 32:8,} nws yog lub hauv paus uas khov rau koj , nws yog kev cawm dim , lub tswv yim thiab kev txawj ntse , kev fwm tug Tswv yog yuam sij rau txoj kev no. { yaxayas 33:6 } nyob hauv Khetos koj tseem muaj teeb meem tiam sis koj muaj chaw vam lawm, nws nyob ze koj dua li tej phooj ywg, { paj lug 18:24 } thov Vaj tswv txoj koob hmoov nyob nrog koj txoj kev xav.

Yog tias koj txiav txim siab cia Tswv Yexus ua koj tug cawm seej , hais cov lus no hauv koj siab rau Vaj tswv , Vaj tswv kuv xav tau koj los nyob hau kuv lub neej , thov zam kuv tej kev txhaum tag ntsho , kuv tso kuv txoj kev cia siab rau hauv Tswv Yexus cia nws ua kuv tug cawm seej ,thov ntxuav kuv lub siab, cawm kuv, kho kuv lub neej , ua tsaug koj txoj kev hlub thiab Yexu txoj kev tuag pab kuv dim.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Ua cas yus thiaj tsi tsim nyog tua tus kheej?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries