settings icon
share icon
Lus Nug

Raws li Vaj lug kub kev daws noob puas yog kev txhaum?

Lus Teb


Vaj lug kub tsis tau hais txog kev daws noob rau yus tus kheej tias yog kev txhaum los tsis yog. Zaj uas hais txog kev daws noob rau yus tus kheej ntau tshaj ces yog Ana zaj{ chiv keeb 38:9-10} qee leej txhais tias kev tso yus cov noob pov tseg yog kev txhaum. Li cas los xij qhov ntawd tsis yog qhov uas Vaj lug kub hais , Vaj tswv cem Auna kom txhob tso cov noob pov tseg rau qhov nws tawv thiab tsis kam pub me nyuam rau nws niam tij kom nws tij laug muaj caj ces . lub ntsiab tsis yog hais txog cov noob, tiam sis hais txog kev pov puag yus caj ces tsev neeg xwb.

Qhov thib ob uas hais txog tias kev daws noob rau yus yog kev txhaum

{ mathais 5:27-30} Yexus hais txog kev ntshaw kev nkauj nraug, yog koj sab tes xis ua rau koj ua txhaum cia li muab txiav pov tseg, pom tias muaj kev sib rub hais txog kev daws noob rau tus kheej thiab kev ntshaw ua plees ua yi, qhov no tej zaum Yexus tsis hais txog daws noob rau yus tus kheej nkuaus xwb.

Tsis muaj ib nqe Vaj lug kub hais meej tias kev daws noob rau yus tus kheej yog kev txhaum , tiam sis tsis muaj lus nug tias kev uas yus xav daws noob rau yus ntawd puas txhaum. Ib txwm mas qhov uas daws noob rau yus tus kheej , yeej los ntawm kev xav . kev tsa yus tus kheej thiab tej duab liab qab . tej no yog qhov uas yuav tau tswj. Yog tso tau txoj kev txhaum los ntawm saib duab liab qab thiab tej kev xav uas tsis huv tseg thiab kov yeej yus lub cev, ces kev sim siab kuj yog ib qhov teeb meem uas me heev lawm. Coob leej neeg ua txhaum kev phem qias uas daws noob rau yus . yog tias lawv tig rov qab los thiab tsis txhob ua lawm yuav zoo heev tuaj.

Raws li hais ntawd , kev daws noob rau yus tus kheej puas yog kev txhaum ? Vaj lug kuv tsis tau teb meej qhov no,tiam sis yeej muaj qee tug qauv hauv Vaj lug kub rau peb coj mus siv.

{1} txawm yuav noj thiab haus, thiab ua yam twg los ua kom Vaj tswv tau ntsej muag,{ 1kauleethaus 10:31} yog peb tsis ua rau Vaj tswv tau ntsej muag ces peb txhob ua.

{2} txhua yam uas tsis los ntawm kev ntseeg ces yog kev txhaum,{ loos 14:23} yog yam peb ua ntawd tsis ua rau Vaj tswv tau ntsej muag , ces yog kev txhaum.

{3} koj puas paub tias koj lub cev yog Vaj tswv lub tsev, leej twg nyob hauv koj, koj tau txais leej twg los ntawm Vaj tswv,? Koj tus kheej tsis yog koj lawm, koj raug them nqe yuav lawm, cia koj lub cev rau Vaj tswv tau ntsej muag. {kauleethaus 6:19-20} peb lub cev raug txhiv los ua Vaj tswv tug lawm.

Tej lus tseeb uas muaj fwj chim no tsim nyog kov yeej yam uas peb ua ntawm peb lub cev. Ua raws li cov lus coj no, ntau leej thiaj hais tau tias kev daws noob rau yus yog kev txhaum. Kev daws noob rau yus tus kheej yog ib qhov uas nug tias puas ua rau Vaj tswv tau ntsej muag; txawm koj yuav ua los ntawm kev kaj siab los xij peem; puas ua rau Vaj tswv tau ntsej muag tias yog peb lub cev ua pub rau nws.

Yog ua los ntawm kev ntshaw, kev xav tsis huv,los sis tej duab liab qab, thiab ruaj siab hais tias yog qhov zoo thiab ua Vaj tswv tsaug rau qhov ntawd { 1kauleethaus 10:30} nws puas tseem yog kev txhaum? Qhov uas peb hais ces tej zaum tsis yog.li cas los peb tseem tsi paub tias yam uas hais los no puas tshwm muaj tseeb.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Raws li Vaj lug kub kev daws noob puas yog kev txhaum?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries