settings icon
share icon
Lus Nug

Kev dim yog ntseeg xwb los yog ua hauj lwm thiab?

Lus Teb


los no tej zaum yog lo uas tseem ceeb tshaj nyob rau hauv cov ntseeg tus ncej kev ntseeg. Lo lus nug no yog qhov uas ua rau cov ntseeg { Protestant} thiab Catholic, sib tawg. Lo lus no yog qhov uas ua rau cov ntseeg , cia siab rau kev ntseeg , thiab cov uas ntseeg ua kev cai, sib txawv. Kuv dim yog ntseeg Yexus nkaus xwb , ,los yog yuav tau ua hauj tseem ceeb thiab thiaj mam dim?

Lo lus nug tias ntseeg nkaus xwb thiab ntseeg nrog rau tes dej num, ua rau ntau tus ntseeg nkag siab thiab hloov nyuaj.

Sib piv { loos 3:28, 5:1 thiab kalatias 3:24 , yakaunpaus 2:24 }

Pom qee qhov sib txawv ntawm { paulaus , ntseeg nkaus xwb }

Thiab {yakaus npaus, ntseeg thiab ua hauj lwm zoo } Paulaus hais tau yam khov kho thiab muaj chaw txawb tias ntseeg nkaus xwb. { efexaus 2:8-9} tiam sis Yakaunpaus hais tias ntseeg thiab ua hauj lwm. Ob qhov no pom tau tias muaj teeb meem rau cov tub kawm kev sib tw, Yakaunpaus hais txog dab tsi tiag.

Yakausnpau tsis lees txais qhov uas ib tug ntseeg lawm tiam sis tsis ua ib qhov dej num zoo li { yakauanpaus 2:17-18} Yakausnpaus tau qhia taw kom pom txog tias tus ntseeg tseeb yuav tsum muaj qhov hlooov tes dej num thiab lub neej kom zoo tuaj { yakaunpaus 2:20-26} nws tsis txhais tias kev dim txim yog ntseeg thiab ua dej num , tiam sis tus uas ntseeg tiag tiag nws yeej muaj qhov hloov hauv nws lub neej kom zoo zuj zus tuaj . yakaunpaus 2:14,17,20,26.

Paulaus tej tsab ntawv los yeej hais tib yam thiab. Yuav tsum muaj tej kev zoo tshwm tuaj hauv lawv lub neej,{ kalatias 5: 22-23} tiam sis qhov dim txim yog ntseeg xwb tsi yog tes hauj lwm

{ efxaus 2:8-9} Paulaus qhia tias peb raug tsim los ua hauj lwm zoo { efexaus 2:10} Paulaus yeej cia siab kom muaj kev hloov li

Yakaunpaus hais thiab, Tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, tus ntawd yog neeg tshiab. Nws lub neej qub twb dua lawm nimno nws muaj lub neej tshiab{2kauleethaus5:17}

Nkawd yeej tsis sib nyom hais txog kev dim txim li. Nkawd yeej pom zoo ua ib nqag . Paulaus tsua yog taw qhia tias dim los ntawm kev ntseeg xwb, Yakaunpaus , tsuas yog hais ntxiv tias yog tus ntseeg Yaxus tiag yeej tawg paj txi txiv no xwb.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Kev dim yog ntseeg xwb los yog ua hauj lwm thiab?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries