settings icon
share icon
Lus Nug

Vaj lug kub hais li cas txog kev tso ib feem kaum?

Lus Teb


muaj ntau tus ntseeg tawm tsam qhov kev tso ib feem kaum no. qee pawg ntseeg tau tso ntau tshaj ib feem kaum. Tiam sis muaj ntau tus ntseeg kuj tawv tsis kam ua raws li Vaj lug kub hais, uas tso ib feem kaum rau Vaj tswv. Ib feem kaum yog kev txaus siab thiab txoj koob hmoov . tu siab uas niaj hnub no hauv pawg ntseeg tsis zoo li ntawd lawm.

Ib feem kaum yog lub tswv yim hauv txoj cai qub. Yog kev cheem tsum ntawm txoj kev cai rau cov neeg Ixayees , muab ib feem kaum ntawm lawv tej qoob loo thiab txhua yam uas lawv muaj rau hauv tuam tsev. { levikev cai27:30; xwm txheej 18:26; kev cai 14:24; 2 xwm txheej vaj ntxwv 31:5 } qhov tseeb mas, txoj qub kev cai tau hais muaj ntau qhov feem kaum, ib qhov rau cov levis, ib qhov rau kev siv hauv lub tuam tsev, thiab ib qhov rau cov neeg pluag, muab suav los yog kwv yees 23.3 feem pua.ib txhia nkag siab tias txoj qub kev cai yog ua kev sau se tuaj rau cov levis thiab cov pov thawj hlob ua kev fij theej txhoj xwb.

Hauv txoj kev cai tshiab tsis tau sam hwm kom cov ntseeg yuav tsum coj li txoj qub kev cai ntawd. Txoj cai tshiab tsis tau hais kom muab npaum cas , tsuas hais tias yuav tsum muab raws li yus khwv tau kom tsim nyog xwb’’{ 1kauleethaus 16:2}.qee pawg ntseeg kuj muab txoj cai qub los ua kev siv hais tias tso tsawg kawg los yuav tsum yog 10 feem pua ntawm yam uas yus khwv tau.

Txoj kev cai tshiab tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tso nyiaj. Kom muab raws li yus muaj muab. Qee zaum yog muab ntau dua 10 feem pua , qee zaum kuj yog muab tsawg dua. Mus raws li peev xwm ntawm tus ntseeg thiab kev cheem tsum hauv pawg ntseeg.txhua tus ntseeg yuav tsum nquag thov Vaj tswv thiab nrhiav nws lub tswv yim hais tias yuav muab npaum cas. { yakaunpaus 1:5 }.txhua yam no, ib feem kaum thiab kev tso nyiaj yuav tsum los ntawm lub siab kaj thiab txaus siab koom nrog Khetos lub cev. Txhua tus neeg yuav tsum muab raws li nws twb xav ua ntej lawm, tsis txhob khuv xim los sis yuam yus lub siab, Vaj tswv hlub tug uas txaus siab muab, { 2 kauleethaus 9:7 }

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Vaj lug kub hais li cas txog kev tso ib feem kaum?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries