settings icon
share icon
Lus Nug

Khas ees poj niam yog leej twg? Puas yog nws tus muam?

Lus Teb


Vaj lug kub tsis tau hais txog tias khas ees poj niam yog leej twg li. Tib qhov uas yuav mus taus ces tej zaum yog nws tus muam , los sis yog cov ntxhais xeeb ntxwv . Vaj lug kub tsis tau qhia tias thaum khas ees tua Anpees , nws noob nyoog li cas lawm, chiv keeb 4:8. Thaum uas Khas ees tua Anpees ntawd Adas thiab Evas nkawd yeej muaj me nyuam coob leej lawm. Tom qab no nkawd yeej muaj me nyuam ntxiv thiab, { 5:4} qhov tseeb uas Khas ees txhawj nws txoj sia tom qab nws tua Anpees, { chivkeeb 4:17 } tau qhia pom tias tej zaum nkawv muaj lwm tus me nyuam thiab , thiab tej zaum twb muaj xeeb ntxwv lawm rau lub sij hawm ntawd . Khas ees tus poj niam { chiv keeb 4:17 } Adas thiab Evas nkawd twb muaj ntxhais lossis ntxhais xeeb ntxwv lawm.

Txij thaum uas muaj thawj ob tug tib neeg uas yog Adas thiab Evas nkawd los ces, lawv tej me nyuam yeej tsis muaj lwm txoj kev xaiv tsuas yog sib yuav xwb. Vaj tswv yeej pub ib tsev neeg sib yuav tau , tom qab no muaj neeg coob txaus lawm Vaj tswv mam txwv xwb { levis kev cai 18:6-18 } qhov teeb meem uas ua rau muam thiab nus sib yuav ,thiab muaj me nyuam ua ke, txhaum kev nkauj nraug , vim muaj tus yam ntxwv zoo sib thooj heev. Yog thaum ob tug neeg uas tsis yog muag nus sib yuav thiab muaj me nyuam cov me nyuam ntawd tsis thooj li nkawd . dlau los ntau tiam thiaj ua rau tib neeg tej roj ntsha muaj qhov sib txawv ntau heev , vim tias tus { genetic code } tau hloov ib tiam dhau ib tiam los, Adas thiab Evas nkawd tsis muaj teeb meem ntawm roj ntsha lossis { genetic code } lawv thiaj muaj zog thiab tsis muaj mob li peb tiam no. Adas nkawd cov me nyuam txawm muaj { genetic cord txawv} los tsuas muaj me xwb thiaj ua rau lawv sib yuav hauv ib tsev neeg tau thiab tsi muaj mob muaj nkees .

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Khas ees poj niam yog leej twg? Puas yog nws tus muam?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries