settings icon
share icon
Lus Nug

Tau txais kev zam txim? Kuv yuav tau txais kev zam txim los ntawm Vajtswv licas?

Lus Teb


Tes Haujlwm 13:36 hais tias, “Cov kwvtij, nej yuav tsum paub tseeb hais tias qhov uas wb tabtom qhia rau nej, yog wb qhia hais tias Yexus yog tus uas zam tau nej lub txim.”

Txojkev zam txim yog dabtsi thiab vim li cas kuv yuam tsum tau?

Lo lus “zam txim” txhais hais tias tej nujnqis uas koj tshuav zam tag lawm. Thaum peb ua txhaum rau lwm tus, peb yuav tsum thov lawv zam txim rau peb, peb thiaj li rov qab sib raug zoo tau uake. Kev zam txim tsis yog ib yam uas txhua tus yuav kam ua vim hais tias tus uas muaj txim yuav tsum tsimnyog tau kev zam txim thiab. Tsis muaj leejtwg uas tsimnyog tau txojkev zam txim. Txojkev zam txim tshwjsim los ntawm txojkev hlub tshua thiab hmoov hlub. Txojkev zam txim yog ib qho kev txiav txim siab uas koj yuav tsis chim rau luag, txawm yog lawv ua txhaum loj npaum li cas rau koj los xij.

Vajluskub qhia peb hais tias peb txhua tus yuav tsum tau Vajtswv txojkev zam txim. Peb txhua tus yog neeg txhaum. Tej Lus Qhia 7:20 hais tias, “Nyob hauv lub ntiajteb no yeej tsis muaj ib tug ua zoo txhua lub sijhawm lossis tsis ua txhaum li.” 1 Yauhas 1:8 hais tias, “Yog peb hais tias peb tsis muaj txhaum, peb rov dag peb xwb, thiab peb yeej tsis paub qhov tseeb hlo li.” Txhua yam kev txhaum yog txojkev tawmtsam Vajtswv (Phau Ntawv Nkauj 51:4). Vim li ntawd, peb yuav tsum tau Vajtswv txojkev zam txim. Yog peb tseem muaj txim, peb yuav raug txim mus ibtxhis los ntawm qhov nuj nqi ntawm kev txhaum (Mathais 25:46; Yauhas 3:36).

Kev Zam Txim – Kuv yuav ua licas thiaj tau?

Ua Vajtswv tsaug, Nws yog ib tug Vajtswv uas muaj txojkev hlub uas Nws xav zam tagnrho peb lub txim! 2 Petus 3:9 qhia peb hais tias, “…Vajtswv ua siab ntev rau nej, rau qhov nws tsis xav cia ib tug twg puastsuaj mus, tiamsis nws xav kom txhua tus nyias muab nyias tej kev txhaum huv tibsi tso povtseg.” Vajtswv xav zam peb lub txim Nws thiaj li pub ib txojkev kom peb tau txais Nws txojkev zam txim.

Qhov nqi zog rau kev txhaum yog kev tuag. Thawj feem ntawm Loos 6:23 hais tias, “Rau qhov nqi zog ntawm txojkev txhaum yog kev tuag…” Kev raug txim mus ibtxhis yog yam tsimnyog neeg txhaum tau. Vajtswv npaj tseg ib yam zoo kawg nkaus uas Nws los yug uas neeg – tus ntawd yog Yexus Khetos (Yauhas 1:1, 14). Yexus tuag saum tus ntoo khaublig theej peb lub txhoj. 2 Kauleethaus 5:21 qhia peb hais tias, “Yexus Khetos yeej ibtxwm tsis muaj txim, tiamsis Vajtswv muab peb lub txim rau nws ris. Vajtswv ua li ntawd kom peb cov uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia ua tau neeg ncaj ncees ib yam li Vajtswv yog tus uas ncaj ncees.” Yexus tuag saum tus ntoo khaublig rau peb tej kev txhaum uas tsimnyog yog peb tuag! Yexus, uas yog Vajtswv, txojkev tuag qhib kev rau lub ntiajteb tau txais txojkev zam txim. 1 Yauhas 2:2 hais tias, “Yexus Khetos yog tus uas tuag theej peb lub txhoj Vajtswv thiaj zam peb tej kev txhaum, tsis yog zam peb tej kev txhaum xwb, tiamsis Nws zam txhua haivneeg hauv ntiajteb no tej kev txhaum huv tibsi thiab.” Txojkev Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los qhia hais tias Nws kovyeej kev txhaum thiab kev tuag (1 Kauleethaus 15:1-28). Thov qhuas Vajtswv los ntawm Yexus Khetos txojkev tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los, Loos 6:23 hais muaj tseeb hais tias, “…tiamsis txoj koob hmoov uas Vajtswv pub dawb yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas los ntawm Yexus Khetos tus uas yog peb tus Tswv los.”

Koj puas xav kom koj tej kev txhaum raug zam? Koj puas muaj ib yam kev xav uas qhia koj hais tias koj muaj txim? Txojkev zam txim muaj tau rau koj yog koj tso siab rau Yexus Khetos los ua koj tus Cawmseej. Efexus 1:7 hais tias, “Vim Yexus Khetos tuag txhiv peb lub txim, Vajtswv thiaj zam txim rau peb. Vajtswv txojkev hlub loj kawg li.” Yexus them qhov nqi rau kev txhaum kom peb thiaj li tau kev zam txim. Qhov koj yuavtsum ua ces yog thov Vajtswv zam koj lub txim los ntawm txojkev ntseeg Yexus hais tias Nws tuag theej koj lub txhoj – ces Vajtswv yuav zam rau koj! Yauhas 3:16-17 hais tias, “Rau qhov Vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiaj txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Qhov uas Vajtswv txib nws Leej Tub los rau hauv ntiajteb no, tsis yog los txiav txim rau neeg ntiajteb, tiamsis yog los cawm neeg ntiajteb kom lawv dim lawv lub txim.”

Txojkev Zam Txim – Yoojyim npaum li ntawd?

Yeej yoojyim npaum li ntawd tiag! Koj yeej ua tsis tau ib yam dabtsi kom tsimnyog koj tau txais Vajtswv txojkev zam txim. Koj muab nyiaj mus yuav tsis tau Vajtswv txojkev zam txim. Koj tsuas tau Vajtswv txojkev zam txim los ntawm txojkev ntseeg uas Nws pub rau koj los ntawm Vajtswv txojkev hlub. Yog koj xav txais Yexus los ua koj tus Cawmseej thiab txais txojkev cawmdim ntawm Vajtswv, koj thov tau cov lus no. Nco ntsoov hais tias koj txojkev thov Nws li no tsis tau txhais hais tias koj tau txojkev cawmdim, tabsis yog koj tso siab rau Yexus Khetos ces koj yuav tau! Cov lus thov no tsuas yog pab kom koj mus cuag Vajtswv thiab qhia Nws txog koj kev ntseeg thiab ua Nws tsaug uas Nws tau pub kev cawmdim rau koj. Thov li no: “Vajtswv, kuv paub hais tias kuv tau ua txhaum rau koj lawm thiab tsimnyog kuv raug txim. Tabsis Yexus Khetos twb tuag txhiv kuv lub txim lawm kom kuv thiaj li tau kev zam txim ntawm koj. Kuv tso siab tagnrho rau koj txojkev cawmdim lawm. Ua koj tsaug rau koj qhov hmoov hlub thiab kev zam txim uas yog qhov koob hmoov ntawm txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Amees!”

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Tau txais kev zam txim? Kuv yuav tau txais kev zam txim los ntawm Vajtswv licas?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries