settings icon
share icon
Lus Nug

Tus neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv yog dabtsi?

Lus Teb


Tus neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv yog ib txoj kev thov Vajtswv uas tus neeg ntawd totaub tias Nws yog ib tug neeg txhaum thiab nws yuav tsum tau ib tug Cawmseej. Thaum thov li cov lus no, yus yeej ua tsis tau ib yam dabtsi tiav yog thov li no xwb. Tabsis txojkev thov li no qhia hais tias tus neeg no paub, totaub, thiab ntseeg hais tias nws muaj txim thiab yuav tsum tau kev cawmdim.

Thawj lub ntsiab ntawm tus neeg txhaum kev thov Vajtswv yog txojkev totaub tias peb txhua tus yog neeg txhaum. Loos 3:10 qhia hais tias, “Raws li Vajtswv Txojlus hais tias: "Yeej tsis muaj ib tug neeg ncaj ncees hlo li.” Vajluskub qhia meej kawg li hais tias peb txhua tus yog neeg txhaum. Peb txhua tus yog neeg txhaum mas yuav tsum tau kev hlub tabncuab thiab kev zam txim los ntawm Vajtswv (Titus 3:5-7). Vim peb tej kev txhaum, tsimnyog peb yuav raug txim mus ibtxhis (Mathais 25:46). Tus neeg txhaum kev thov Vajtswv yog ib txoj kev taij thov Vajtswv txoj hmoov hlub zam peb txoj kev raug txim. Yog ib txoj kev taij thov Vajtswv kev hlub tabncuab uas zam Vajtswv kev npau taws.

Lub ntsiab lus thib ob ntawm tus neeg txhaum kev thov Vajtswv yog txojkev paub tias Vajtswv twb ua haujlwm tiav rau cov neeg uas ploj lawm thiab poob rau kev txhaum. Vajtswv los yug ua neeg uas yog Yexus Khetos (Yauhas 1:1, 14). Yexus qhia peb qhov tseeb txog Vajtswv thiab ua lub neej ncaj ncees uas tsis muaj ib qho txhaum li (Yauhas 8:46, 2 Kauleethas 5:21). Yexus tseem tuag saum tus ntoo khaublig theej peb lub txhoj uas tsimnyog peb raug lub txim li ntawd (Loos 5:8). Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los ua povthawj hais tias Nws kovyeej kev txhaum, kev tuag, thiab ntuj tawg (Kaulauxais 2:15; 1 Kauleethaus 15). Vim li ntawd, peb thiaj li muaj feem raug zam peb lub txim thiab tau tej lus cog tseg uas muaj txojsia ntev dhawv mus ibtxhis nyob saum ntuj ceebtsheej – yog peb los ntseeg Yexus Khetos. Qhov peb yuavtsum ua ces yog ntseeg hais tias Nws tuag theej peb lub txhoj thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los (Loos 10:9-10). Peb dim tau los ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub uas los ntawm qhov ntseeg Yexus tib leeg xwb. Efexus 2:8 qhia hais tias, “Vajtswv tus uas hlub nej, nws cawm nej dim twb yog vim nej ntseeg. Qhov uas nej dim ntawd, tsis yog vim nej ua haujlwm zoo, tiamsis yog Vajtswv cia li pub dawb rau nej xwb.”

Thaum koj thov raws li tus neeg txhaum kev thov Vajtswv, tsuas yog ib txoj kev qhia Vajtswv hais tias koj tso siab rau Yexus Khetos los ua koj tus Cawmseej. Tsis muaj ib lo lus uas yuav muaj hwjchim ua tau “txujci” kom tshwmsim txojkev cawmdim. Tsuas yog kev ntseeg Yexus txojkev tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los thiaj cawm tau peb dim xwb. Yog koj totaub hais tias koj yog ib tug neeg txhaum thiab yuav tsum tau txojkev cawmdim los ntawm Yexus Khetos, koj thov tau tus neeg txhaum tej lus thov Vajtswv li no: “Vajtswv, kuv paub hais tias kuv yog ib tug neeg txhaum. Kuv paub hais tias tsimnyog kuv yuav raug txim rau kuv tej kev txhaum. Tabsis, kuv tso siab rau Yexus thiab Yexus tib leeg yog kuv tus Tswv thiab tus Cawmseej. Ua koj tsaug Tswv Yexus, koj cawm kuv dim thiab zam kuv lub txim. Amees!”

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

English



Rov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Tus neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv yog dabtsi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries