settings icon
share icon
Lus Nug

Yexus Khetos yog leejtwg?

Lus Teb


Ntau tus yuav nug lo lus nug hais tias, “Puas muaj Vajtswv?” tabsis tsawg tus yuav nug hais tias, “Puas muaj Yexus Khetos?” Feem ntau yeej txhais lub ntsiab hais tias Yexus yeej yog ib tug tibneeg uas taug kev hauv lub ntiajteb no hauv lub tebchaw Ixayees ob txhiab xyoo yav tas los. Cov lus sib cav pib thaum neeg tham txog Yexus yog leejtwg tiag tiag. Feem ntau lwm tus kev ntseeg yeej qhia hais tias Yexus yog ib tug cev Vajtswv lus lossis ib tug xibhwb zoo lossis ib tug neeg dawbhuv. Qhov teebmeem yog, Vajluskub qhia peb hais tias Yexus yeej yog ib tug cev Vajtswv lus, ib tug xibhwb zoo, thiab ib tug neeg dawbhuv, tabsis tseem tshuav ntxiv.

Tus xibhwb C.S. Lewis sau ib phau ntawv hu ua Mere Christianity. Nws sau hais tias: “Kuv xav pab kom neeg txhob hais cov lus ruam uas neeg ibtxwm hais txog Yexus Khetos li no hais tias: ‘Kuv yeej txais Yexus yog ib tug xibhwb zoo, tabsis kuv tsis kam lees hais tias Nws yog Vajtswv.’ Cov lus nov yog ib cov lus uas tsis tsimnyog peb hais. Ib tug neeg uas yog neeg xwb thiab lam hais tej yam Yexus hais, tsis yog ib tug xibhwb zoo. Tabsis nws yuav yog ib tug neeg vwm – nws zoo tsis txawv cov neeg uas hais lus li tej ntsiaj xwb – lossis nws yog dab Ntxwgnyoog ib tug tubtxib. Koj yuav tsum txiav txim siab koj tus kheej ib qho: Yexus yog li Nws hais tias nws yog, Vajtswv tus Tub, lossis Yexus yog ib tug neeg vwm. Koj yeej tawmtsam Nws li Nws yog ib tug neeg ruam. Koj nti qaubncaug rau Nws thiab muab Nws tua li Nws yog dab; lossis koj txhos caug tau ntawm Nws ob txhais kotaw thiab hu nws ua tus Tswv thiab Vajtswv. Tabsis txhob hais tej lus saib tsis tau Yexus li Nws yog ib tug xibhwb zoo xwb. Yexus tsis qhib kev rau peb hais li no. Thiab Nws tsis xav kom peb xav li no.”

Yog li no, Yexus hais tias nws yog leejtwg? Vajluskub hais tias Nws yog leejtwg? Cia peb saib Yexus cov lus nyob rau hauv Yauhas 10:30, “Leej Txiv thiab kuv yog tib tug.” Tej zaum peb yuav xav hais tias Yexus tsis hais tias Nws yog Vajtswv kiag. Tabsis, saib cov Yudais teb li cas rau Yexus, “Qhov uas peb yuav muab pobzeb ntaus koj tsis yog vim tej haujlwm zoo uas koj ua, tiamsis vim qhov uas koj hais lus saib tsis taus Vajtswv. Koj tsuas yog neeg xwb, tiamsis koj khav hais tias koj yog Vajtswv” (Yauhas 10:33). Cov Yudais totaub hais tias Yexus lees hais tias Nws yog Vajtswv ntag. Ntawm cov nqe tom qab, Yexus tsis hais rau cov Yudais hais tias, “Kuv tsis tau lees hais tias kuv yog Vajtswv.” Txhais hais tias Yexus yeej hais tseeb hais tias Nws yog Vajtswv ntawm Nws cov lus, “Leej Txiv thiab kuv yog tib tug” (Yauhas 10:30). Nyob rau hauv Yauhas 8:58, Yexus rov qab hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, 'Kuv xub nyob ua ntej Anplahas yug lawm!’” Cov Yudais yuav rov qab muab pobzeb ntaus Yexus (Yauhas 8:59). Qhov uas Yexus qhia txoj nws tus kheej hais tias “kuv yog,” cov lus no los ntawm Phau Qub uas piav txog Vajtswv (Khiav Dim 3:14). Vim li cas cov Yudais xav rov qab muab pobzeb ntaus Yexus yog hais tias Nws tsis hais tej lus uas saib tsis taus Vajtswv li Nws yog Vajtswv?

Yauhas 1:1 hais tias, “Txojlus ntawd yog Vajtswv.” Yauhas 1:14 hais tias, “Txojlus ntawd tau los yug ua neeg.” Cov nqe nov qhia peb hais tias Yexus yog Vajtswv ntawm nqaij tawv. Tus thwjtim Thaumas hais rau Yexus hais tias, ““Koj yog kuv tus Tswv thiab yog kuv tus Vajtswv” (Yauhas 20:28). Yexus tsis ntuas nws. Tus timthawj Paulus piav txog Yexus hais tias, “…Yexus Khetos tus uas yog peb tus Cawmseej rov qab los” (Titus 2:13). The timthawj Petus hais ib yam hais tias, “Khetos tus uas yog peb tus Vajtswv thiab peb tus Cawmseej” (2 Petus 1:1). Vaj Leej Txiv ua timkhawv rau Yexus thiab, “Tiamsis thaum Vajtswv hais txog nws tus Tub, nws hais tias: ‘Vajtswv, koj lub tebchaws yuav nyob mus ibtxhis, Koj kav koj haivneeg mus rau txojkev ncaj ncees’” (Henplais 1:8). Cov cev Vajtswv lus hauv Phau Qub tshajtawm txog Yexus yog Vajtswv thiab, “Muaj ib tug menyuam twb los yug hauv peb cov lawm! Vajtswv muab ib tug tub pub rau peb! Thiab nws yuav ua tus kav peb, nws lub npe yuav hu ua Tus Tuavxam, tus muaj Txujci, Vajtswv tus muaj hwjchim, Vaj Leej Txiv tus uas nyob mus ibtxhis, Vajntxwv tus ua muaj kev thajyeeb” (Yaxayas 9:6).

Yog li ntawd, raws li tus xibhwb C.S. Lewis hais – kev ntseeg hais tias Yexus yog ib tug xibhwb zoo xwb tsis yog lub ntsiab uas peb ntseeg tau. Yexus yeej hais meej kawg nkaus li hais tias Nws yog Vajtswv. Yog hais tias Yexus tsis yog Vajtswv, ces Nws yog ib tug neeg dag. Yog li ntawd, Nws tsis yog ib tug cev Vajtswv lus, ib tug xibhwb zoo, thiab ib tug neeg dawbhuv. Cov tub txawg ntse xav tawmtsam Yexus hais tias, tus Yexus no raws li keebkwm tsis tau hais ntau cov lus uas lwm tus sau nyob rau hauv Vajluskub hais txog tej Yexus hais. Peb yog leejtwg es peb hov xav tawmtsam Vajtswv Txojlus uas hais txog Yexus cov lus Nws hais lossis tsis hais? Puas yog cov tub txawg ntse uas nyob ob txhiab xyoo tom qab Yexus paub tshaj cov thwjtim uas nyob nrog Nws thiab hnov kiag Yexus cov lus (Yauhah 14:26)?

Vim li cas lo lug nug txog Yexus yog leejtwg, tseemceeb heev? Vim li cas tseemceeb rau peb paub hais tias Yexus yog Vajtswv lossis tsis yog? Qhov tseemceeb tshaj ntawm qhov kev ntseeg uas hais tias Yexus yog Vajtswv yog li no: yog Yexus tsis yog Vajtswv, ces Nws txojkev tuag tsis txaus them qhov nqi zog rau lub ntiajteb kev txhaum (1 Yauhas 2:2). Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj them tau qhov nqi zog uas muaj txim tas mus li (Loos 5:8; 2 Kauleethaus 5:21). Yexus yuav tsum yog Vajtswv Nws thiaj li them tau qhov nqi zog rau kev txhaum. Yexus yuav tsum yog neeg Nws thiaj li tuag tau. Txojkev cawmdim los ntawm kev ntseeg Yexus Khetos xwb. Rau qhov Yexus yog Vajtswv, Nws thiaj li yog txojkev cawmdim xwb. Qhov uas Yexus yog Vajtswv qhia peb vim li cas Yexus thiaj li qhia hais tias, “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau” (Yauhas 14:6).

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Yexus Khetos yog leejtwg?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries