settings icon
share icon
Lus Nug

Lub ntsiab ntawm lub neej yog dabtsi?

Lus Teb


Lub ntsiab ntawm lub neej yog dabtsi? Kuv yuav nrhiav kuv lub homphiaj thiab kev zoo siab ntawm kub lub neej li cas? Kuv yuav tau ib lub neej uas nyob ntev li cas? Ntau tus tseem tsis tau xav txog tej lus nug li no. Thaum lawv rov qab saib lawv lub neej yav tas los, lawv xav vim li cas lawv tu lawv kev phoojywg nrog lwm tus thiab vim li cas lawv tsis txaus siab li tab txawm yog lawv twb yeej ua tau ntau yam tiav lawm los xij. Luag nug ib tug tus txivneej uas sib tw khiav hais tias yog koj rov qab mus rau lub sijhawm ua ntej koj npaj koj lub neej yuav los ua ib tug sib tw khiav, koj xav paub dabtsi? Nws teb hais tias, “Kuv xav kom leejtwg qhia kuv hais tias thaum kuv khiav mus txog qhov kawg lawm tsis muaj dabtsi nyob ntawd.” Muaj ntau yam homphiaj luag siv sijhawm ntau los ua tiamsis tsis ntev xwb tej ntawd tsuas yog xiam dag zog xwb.

Ntawm peb noob neej kev noj kev ua, peb tibneeg yeej xav nrhiav ntau yam uas yuav muaj qabhau rau peb. Tej yam uas muaj qabhau uas neeg xav nrhiav yog: kev ua lag ua luam, kev npluanwj, kev phooj kev ywg, nrhiav tus hlub, kev lomzem, thiab kev ua zoo rau lwm tus. Ntau tus yeej ua timkhawv hais tias txawm yog lawm npluanuj, tau kev phooj kev ywg, thiab tau zoo lawm, lawv tseem muaj ib yam kev tu ncua uas pheej ua rau lawv lub tsis kaj siab li.

Tus uas sau phau ntawv Tej Lus Qhia piav txog qhov kev xav nov thaum nws hais tias, “Tsis muaj qabhau, tsis muaj qabhau li! Kev ua neej nyob yeej tsis muaj qabhau! Txhua yam Yeej tsis muaj qabhau li” (Tej Lus Qhia 1:2). Vajntxwv Xalumoos, tus uas sau phau ntawv Tej Lus Qhia, nws yog ib tug uas npluanuj tshaj, muaj tswvyim tshaj, muaj pojniam ntau tshaj, tej vaj tej tsev zoo tshaj, zaub mov zoo tshaj, thiab muaj tej kev lomzem ua zoo tshaj thiab. Muaj ib zaug nws hais tias yog nws xav tau ib yam dabtsi, nws muaj tau yam ntawd. Tabsis nws tseem xaus lus li no tias, "nws lub neej nyob hauv qab lub hnub" – ib lub neej uas ua neej raws li yam peb pom thiab ua dhau lawm – tsis muaj qabhau. Vim li cas tsis muaj qabhau? Vim hais tias Vajtswv lub homphiaj ntawm kev tsim neeg yog rau lub neej yav tom ntej. Xalumoos hais txog Vajtswv hais tias, “Nws pub peb txawj ntshaw thiab paub txog lub neej yav tom ntej” (Tej Lus Qhia 3:11). Hauv peb lub siab, peb yeej paub hais tias lub neej tamsim no tseem muaj ntau tshaj tej uas peb pom no thiab.

Nyob rau hauv Chivkeeb, uas yog thawj phau nyob rau hauv Vajluskub, peb pom Vajtswv tsim neeg raws li Nws tus yamntxwv (Chivkeeb 1:26). Nqe nov txhais hais tias tibneeg zoo li Vajtswv tshaj lwm yam uas muaj sia. Thiab ua ntej tibneeg poob rau kev txhaum thiab kev txhaum los rau hauv lub ntiajteb no, peb pom tej yam no: 1) Vajtswv tsim tibneeg kom paub hais lus thiab paub xav (Chivkeeb 2:18-25); 2) Vajtswv txib tibneeg ua haujlwm (Chivkeeb 2:15); 3) Vajtswv sib raug zoo nrog neeg (Chivkeeb 3:8); thiab 4) Vajtswv tso cai rau tibneeg kav lub ntiajteb (Chivkeeb 1:26). Puas muaj dabtsi tshwjxeeb txog tej yam no? Vajtswv tsim kom tej yam no pab txhawb peb lub neeg, tabsis tej yam no (tshwjxeeb peb txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv) hloov ua phem tagnrho lawm thaum lub sijhawm neeg poob rau kev txhaum, yog li ntawd lub ntiajteb thiaj li raug foom (Chivkeeb 3).

Hauv phau ntawv Tshwmsim, uas yog phau ntawv kawg nyob hauv Vajluskub, Vajtswv qhia hais tias Nws yuav rhuav lub ntiajteb no thiab lub ntuj thiab tom qab Vajtswv yuav tsim ib lub ntiajteb thiab ntuj ceebtsheej tshiab uas yuav nyob mus ib txhis. Lub sijhawm no, Vajtswv yuav coj txhua tus uas ntseeg Yexus rov qab los sib raug zoo nrog Nws thiab yuav xa cov tsis ntseeg Yexus mus raug kev txiav txim hauv ntuj tawg (Tshwmsim 20:11-15). Lub sijhawm no, kev txhaum yuav ploj mus; tsis muaj kev txhaum, kev quaj ntsuag, kev mob kev nkeeg, lossis kev tuag lawm (Tshwmsim 21:4). Vajtswv yuav los nyob nrog cov ntseeg Yexus, thiab cov ntseeg Yexus yuav los ua Vajtswv cov menyuam (Tshwmsim 21:7). Vim li ntawd, peb thiaj li pom Vajtswv tsim peb los nrog Nws sib raug zoo, neeg ua txhaum thiaj tu ncua kev sib raug zoo nrog Vajtswv, tabsis Vajtswv rov qab kho peb kev sib raug zoo thaum Nws rhuav txhua yam thiab rov qab tsim dua. Ces yog peb yuav ua peb lub neej kom zoo tagnrho tabsis thaum kawg tseem tuag tseem tsis tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis ces tseem hajyam tsis zoo. Tabsis Vajtswv qhib ib txoj kev tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis (Lukas 23:43) thiab ib lub neej hauv lub ntiajteb no uas muaj qabhau. Ces txojsia ntev dhawv mus ibtxhis thiab lub neej kaj siab lug yuav tau li cas?

Lub ntsiab ntawm lub neej los ntawm Yexus Khetos

Lub ntsiab ntawm lub neej, tamsis no thiab tom ntej, yuav nrhiav los ntawm kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Los ntawm Adas thiab Evas, nkawv rhuav kev sib raug zoo nrog Vajtswv, tabsis Vajtswv kho qhov teebmeem nov ntawm Nws tus tub Tswv Yexus tes haujlwm (Tes Haujlwm 4:12; Yauhas 1:12; 14:6). Peb tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis yog peb lees peb tej kev txhaum thiab tso kev txhaum tseg, thiab yog Yexus hloov peb lub siab, ua kom peb yog ib tug neeg tshiab, thiab yog peb tso siab rau Nws yog peb tus Cawmseej.

Lub ntsiab tiag ntawm lub neej tsis yog yus nrhiav ntawm kev txais Yexus ua tus Cawmseej xwb. Tabsis lub ntsiab tiag ntawm lub neej yog thaum yus pib raws Yexus qab, ua Yexus ib tug thwjtim, kawm ntawm Nws, siv sijhawm kawm Nws Txojlus, txuas lus thov Vajtswv, thiab pib ua raws li Yexus samhwm kom peb ua. Yog koj tseem tsis tau los ntseeg Yexus (lossis yog ib tug ntseeg tshiab), tej zaum koj yuav rov qab hais rau koj tus kheej hais tias, “Lub neej nov zoo li tsis txaus kuv siab!” Tabsis Yexus hais li no:

“Nej cov uas sab sab vim ris nra hnyav, nej cia li los cuag kuv, kuv yuav cia nej so. Kuv yog tus uas muaj siab dawb siab zoo; yog li ntawd, nej cia li los kwv kuv tus quab thiab kawm tej uas kuv qhia, nej thiaj yuav tau so. Tus quab uas kuv muab rau nej kwv yoojyim kwv, thiab lub nra uas kuv muab rau nej ris, lub ntawd tsis hnyav" (Mathais 11:28-30). “Tiamsis kuv los, yog los ua kom nej tau txojsia thiab tau lub neej puv npo” (Yauhas 10:10b). “Yog leejtwg xav nrog kuv mus, tus ntawd yuav tsum tswj nws lub siab, thiab kwv nws tus ntoo khaublig nrog kuv mus. Rau qhov tus uas khuvxim nws txojsia, tus ntawd yuav tsis tau txojsia, tiamsis tus uas tsis khuvxim nws txojsia, vim nws ntseeg kuv, tus ntawd yuav tau txojsia” (Mathais 16:24-25). “Nrhiav kev kaj siab ntawm tus TSWV, thiab nws yuav muab rau nej raws li nej lub siab xav yuav.”

Cov nqe nov qhia peb hais tias peb yuav tsum xaiv ib txoj haukev. Peb nrhiav tau peb lub neej ntawm peb lub tswvyim xwb ces, thaum kawg lub neej ntawd yuav tsis muaj qabhau. Lossis peb txiav txim siab yuav nrhiav Vajtswv thiab Nws dejsiab rau peb lub neej tagnrho ces peb lub neej yuav puv ntoob, tau li peb lub siab xav, thiab txaus siab. Rau qhov tus uas tsim peb, Nws hlub peb thiab ntshaw qhov zoo rau peb xwb (uas tsis txhais hais tias qhov zoo yog qhov yoojyim, tabsis yuav yog qhov uas txaus siab tshaj).

Peb piv tau tus ntseeg Yexus lub neej nrog lub sijhawm yus mus saib ib yam tseemceeb uas yus them nyiaj rau cov rooj zaum uas kim heev uas nyob ze kom yus pom tau, lossis yus them rau cov rooj zaum pheej yig tabsis yus hov zaum deb. Kev saib Vajtswv ua haujlwm “thaum zaum ze” tsimnyog peb xaiv txoj kev nov, tabsis tu siab hais tias feem ntau tsis xav xaiv txoj kev nov. Yexus cov thwjtim tiag yog cov uas xav saib Vajtswv ua haujlwm li lawv nyob ntawm Nws ib sab vim lawv twb fij lawv tus kheej tagnrho rau Vajtswv lawm. Lawv txaus siab them qhov nqizog raws Yexus qab (uas yog txo hwjchim thiab ua raws li Nws lub siab nyiam). Lawv yog cov uas tau lub neej puv npo uas lawv paub lawv lub homphiaj ntawm lawv lub neej thiab tsis txajmuag thaum lawv yuav ntsib tus uas tsim lawv. Koj puas tau them qhov nqi no? Koj puas kam ua li no? Yog koj kam, ces koj yuav tsis nrhiav koj lub neej thiab koj lub homphiaj ib zaug ntxiv lawm.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Lub ntsiab ntawm lub neej yog dabtsi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries