settings icon
share icon
Lus Nug

Vaj lug kub hais li cas txog kev sib ntxias ? kev sib ntxias puas yog kev txhaum?

Lus Teb


qee leej xav tias, kev sib ntxias los ntawm qhov yus tsis tswj yus lub siab , kuj zoo li yus xim nqaij thiab qhov siab. Tiam sis Vaj lug kub tau hais tias kev sib ntxias ntawd nws yog kev txhaum. { chiv keeb 19:1-13; loos 1:26-27; 1kauleethaus 6;9}. Kev txiav kev sib raug zoo ua rau muaj kev sib cav sib ceg thiab txog rau qhov ua yeeb ncuab.

Thaum tshawb saib qhov uas Vaj lug kub hais ntawm kev sib ntxias, qhov tseem ceeb yog yuav tau faib tus cooj pwm sib ntxias thiab kev nyiam. Kev txhaum uas yus ua thiab kev txhaum uas nyob nrog yus ua rau yus raug kev sim siab mas sib txawv. Kev sib ntxias yog kev txhaum tiam sis Vaj lug kub tsis hais tias yog ua rau yus raug kev sim siab. Kev tawm tsam coj mus poob kev txhaum tiam sis nws tus kheej tsis yog kev txhaum.

Loos 1 :26-27, qhia tias kev sib ntxias yog qhov uas ua rau neeg tawm tsam thiab tsi mloog Vaj tswv lus, tib neeg ua txhaum thiab tsis ntseeg , Vaj tswv thiaj tso lawv tseg, kom lawv paub tias ua kev txhaum ntau thiab lub neej uas ncaim ntawm Vaj tswv yeej tsis muaj kev vam li. Ib txoj kev uas tawm tsam Vaj tswv yog kev sib ntxias. 1 kauleethaus 6:9 qhia tias cov neeg uas ua txhaum kev nkauj nraug, thiab yuam Vaj tswv txoj cai uas nws tsim los tug ntawd yeej tsis dim.

Tej tus neeg yug los nyiam kev sib ntxias heev dua, hos tej tug ho yug los muaj lub siab kub siab heev thiab lwm yam kev txhaum. Qhov ntawd kuj tsis tau hais tias nws xaiv ua txhaum los ntawm qhov uas nws kov tsis yeej nws txoj kev ntshaw uas ua txhaum. Tsuas yog nws yug los kov tsis yeej nws lub siab npau xwb . qhov ntawd tsis zoo rau nws yuav swb nws txoj kev ntshaw. Ib yam li nws swb rau txoj kev sib ntxias.

Txawm peb yuav hais li cas los yeej pab tsis tau kom peb hla dlau txoj kev txhaum uas rau Yexus raug nria li – thiab xav tias peb tau nrog Vaj tswv sib raug zoo lawm. Paulaus tau sau cov neeg kaus lees thaus tej kev txhaum , kev sib ntxias muaj hauv nws cov ntawv thiab, tiam sis { 1kauleethaus 6:11}

Nws ntuas tias tej ntawd yog yam uas nej cov qee leej ua.tiam sis nej raug ntxuav, kom dawb huv, los hauv tswv Yexus khetos lub npe , thiab los ntawm Vaj tswv tus ntsuj plig . lwm nqe qhia tias ua ntej lawv yuav dim , lawv ua neej nrog kev plees kev yi xwb. Tiam sis tsis muaj ib yam dab tsi yuav loj dhau uas Vaj tswv lub fwj chim yuav ntxuav tsis tau li, thaum raug ntxuav lawm peb tsi ua kev txhaum qhev ntxiv li lawm.

Qhov teeb meem ntawm kev sib ntxias yog nws coj mus rau yam uas Vaj tswv txwv xwb , thiab txoj kev ntshaw uas ua txhaum thaum kawg yeej cog cag rau hauv kev txhaum. Kev nthuav dav ntawm txoj kev txhaum ua rau peb pom lub ntiaj teb thiab peb tus kheej tsis tseeb pes tsawg . peb txoj kev xav, kev ntshaw , thiab tus cooj pwm kev coj muaj teeb meem, kev uas sib ntxias kuj tsi ua rau yus txhaum los ntawm kev txhob txwm tas li-tej zaum yus tsis ceev faj thiaj ua tau txhaum – tiam sis yog los ntawm txoj kev txhaum uas ib txwm muaj ntawm yus. Tiam sis yog txiv neej sib ntxias los sis poj niam sib ntxias , pom tau tias txawv li ib txwm los lawm.

Neeg txhaum nyob lub ntiaj teb txhaum,{ loos 3:23} peb raug puav vij kom poob rau , kev sim siab, kev qaug qeb, thiab kom ua txhaum. Peb lub ntiaj teb puv npo tej kev txhaum thiab ntxeev ntxias, tsis hais tej kev ntxias kom yus mus ua txhaum kev nkauj nraug.

Ib yam ntawm kev sim siab yog tug cooj pwm ntawm kev sib ntxias uas muaj rau coob leej. Cov neeg uas tawm tsam kev ua nkauj nraug yeej hais txog lawv txoj kev ntshaw yav tag los tsis zoo ib yam. tej tib neeg yuav tswj tsis tau lawv txoj kev xav tas mus li , tiam sis lawv tsuas tswj tau yam uas lawv ua xwb. {1petus 1:5-8} peb yuav tsum tiv kev sim siab { efexaus 6;13]

Peb txhua tus yuav tsum coj li lub neej tshiab { loos 12:2} peb yuav tsum ua neej raws li Vaj ntsuj plig qhia tsis txhob ua raws li peb lub cev ntshaw.

[ kalatias 5:16 }

Thaum kawg no, Vaj lug kub tsis tau hais txog tias kev sib ntxias yog kev txhaum , loj tshaj , lwm yam kev txhaum. Txhua yam kev txhaum Vaj tswv puav leej tsis txaus siab , yog tsis muaj Yexus ces peb yeej tsis dim, txawm yog yam kev txhaum twg raug peb los xij. Vaj tswv txoj kev zam txim muaj rau cov neeg sib ntxias, neeg ua txhaum kev nkauj nraug, neeg pe dab pe mlom, neeg tua neeg, tub sab, nws cog lus hais txog lub fwj chim thiab kev muaj yeej rau txhua tus uas ntseeg Yexus khetos uas ua lawv tug cawm seej. { 1kauleethaus 6;11; 2kauleethaus 5:17;filipis 4:13 }

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Vaj lug kub hais li cas txog kev sib ntxias ? kev sib ntxias puas yog kev txhaum?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries