settings icon
share icon
Lus Nug

Vaj lug kub hais li cas txog kev pw ua ke ua ntej sib yuav?

Lus Teb


txawm lus Henplais thiab lus Kilis hauv Vaj lug kub los yeej tsi tau hais meej txog kev pw ua ke ua ntej sib yuav li.Vaj lug kub qhia tias kev nkauj nraug thiab ntxias lwm tus yog kev txhaum, tiam sis kev pw ua ke ua ntej sib yuav yog kev txhaum kev nkauj nraug, raws li 1Kauleethaus 7:2 “yog’’ los lus teb uas meej: “ vim muaj tej kev txhaum li ntawd txhua tus txiv neej tsim nyog muaj poj niam thiab txhua tus poj niam tsim nyog muaj txiv.’’ Nyob rau nqe no, Paulaus tau hais tias kev sib yuav yog kev tiv thaiv txoj kev ua txhaum kev nkauj nraug. 1Kauleethaus 7:2 tau hais tias , vim coob leej tswj tsis tau lawv tus kheej thiaj tau ua txhaum kev sib yuav, tib neeg thiaj yuav tsum sib yuav . thiaj kaj siab thiab zam dhau kev ua txhaum.

Nyob rau 1kauleethaus 7:2 tau qhia meej tias kev pw ua ke ua ntej sib yuav txhaum kev nkauj nraug, txhua nqe Vaj lug kub yeej hais tias kev ua txhaum kev nkauj nraug yog kev txhaum thiab hais tias pw ua ke ua ntej sib yuav yog kev txhaum. Pw ua ke ua ntej sib yuav nyob rau qhov kev txhaum kev nkauj nraug lawm,muaj ntau nqe Vaj lug kub tau hais txog qhov no { tes hauj lwm 15:20; 1kauleethaus 5:1; 6:13,18;10:8; 2kauleethaus 12:21; kalatias 5:19; efexaus 5:3; kaulauxais 3:5; 1thexalaunikes 4:3 cov thawj tswj 7 } Vaj lug kub txhawb nqa kev caiv ua ntej sib yuav. Pw ua ke tom qab sib yuav yog tib txoj ke uas Vaj tswv tso cais { henplais 13:4 }

Ntau zaus peb “ua si’’ los ntawm kev pw ua ke peb tsis nco qab tias ntawd yog kev -muaj tub ki. Sib yuav lawm mam pw ua ke yog qhov txaus siab, Vaj tswv yeej tawm tus qauv lo li ntawd. Vaj tswv xav kom poj niam thiab txiv neej txaus siab rau lawv txoj kev sib yuav. Xalumoo cov nkauj thiab lwm nqe Vaj lug kub { xws li paj lug 5:19 } hais meej txog kev ua niam txiv. li cas los xij, tej txij nkawm yuav tsum paub tias kev ua niam txiv yog kev tsim tub ki. Yog li ntawd, kev pw ua ke ua ntej sib yuav thiaj muaj kev txhaum ob npaug -lawv siv txoj kev kaj siab uas tsis yog lawv tug, thiab lawv muab lub sij hawm tsim noob neej txoj sia siv ua ntej ua ib yim neej uas Vaj tswv tau xav kom txhua tus me nyuam tau txais lawm.

Qhov tiag tiag yeej tsi tau txiav txim tsis txhaum ntawm qhov txhaum, yog tias sawv daws ua raws li Vaj lug kub qhia sib yuav mam pw ua ke , yuav tsis muaj kab mob sib kis ntau, tsis muaj ntaus me nyuam ntau, cov niam uas tsis muaj me nyuam thiab cov uas tsis xav muaj me nyuam yuav tsawg heev tuaj, cov me nyuam uas tsis muaj niam txiv los yuav tsawg heev. Kev caiv ua ntej sib yuav yog Vaj tswv txoj cai , yog kev cawm txoj sia,kev tiv thaiv me nyuam txoj sia, saib taus kev ua niam txiv,thiab, qhov tseem ceeb tshaj yog ua rau Vaj tswv tau ntsej muag.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Vaj lug kub hais li cas txog kev pw ua ke ua ntej sib yuav?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries