settings icon
share icon
Lus Nug

Kuv yuav paub Vaj tswv tus dej siab rau kuv lub neej li cas? Vaj lus kub tau qhia li cas txog Vajtswv tus dej siab?

Lus Teb


kev paub Vajtswv tus dej siab yog qhov tseem ceeb. Yexus qhia txoj kev sib raug zoo tseeb yog muaj rau tus uas ua raw li Leej txiv lub siab nyiam. Yog leej twg ua raws li leej txiv lub siab nyiam yog kuv cov kwv tij , muam, thiab niam,{ malakaus 3:35} zaj lus piv txwv txog ob tug tub , Yexus cem cov thawj thiab cov pov thawj hlob uas tsi ua raws li leej txiv lub siab nyiam , rau qhov lawv tsi kam ntseeg , { mathais 21:32} tug uas tso kev txhaum tseg thiab tig los ntseeg Vajtswv thiaj yog ua raws li leej txiv lub siab nyiam , yog tsis li ntawd ces yeej tsis tau ua li leej txiv lub siab nyiam.

Qhov ib peb txais yuav Tswv yexus los ntawm kev ntseeg , peb yog Vajtswv me nyuam { yauhas 1: 12} thiab nws coj peb mus raws li nws txoj kev { ntawv nkauj 143:10} Vajtswv tsis tau zais nws tus kheej li.

Nws xav qhia nws tus kheej rau peb , nws tau qhia rau peb paub ntau qhov hauv nws cov lus, peb ua tsaug rau txoj kev cai txiav , nov yog Vajtswv dej siab rau koj, { 1 thexalonike 5:18} ua hauj lwm zoo { 1petus 2:15} Vajtswv xav kom koj muab tej kev txhaum tso rau nws, thiab txhob ua li qub lawm{ 1thexalonike 4:3}

Vajtswv dej siab yeej kawm paub tau thiab qhia tau, { loos 12:2} Nej tsis txhob ua nej lub neej zoo li tej neeg ntiaj teb ua, tiam sis nej yuav tsum cia Vajtswv hloov nej lub siab kom nej muaj lub siab tshiab. Nej thiaj yuav paub ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog nej ua li ntawd, nej thiaj paub ua qhov zoo, uas haum Vajtswv siab thiab paub ua zoo kawg nkaus qhov no yog ib txoj hauv kev tseem ceeb : Vajtswv tug me nyuam yeej tsis coj raws li tej neeg ntiaj teb , tiam sis hloov nws tus kheej raws li Vaj ntsuj plig . raws li nws lub siab tau hloov rau Vaj tswv lawm, nws yeej paub Vajtswv tus dej siab.

Yog peb ntshiav Vajtswv dej siab peb yuav tsum paub tias yam ntawd Vaj lug kub yeej tsis tau txwv li. Piv txwv , Vaj lug kub txwv tsis pub ua tub sab , yog nws tsis pub peb ua neeg tub sab, tsis tas thov Vaj tswv rau tej qhov ntawd li . peb yuav tsum paub ua peb lub neej rau Vajtswv tau ntsej muag , thiab pab lwm tus kom loj hlob ntawm sab ntsuj plig.

Kev paub txog Vajtswv dej siab kuj yog ib qhov nyuaj thiab , rau qhov yuav tau ua siab ntev . peb yeej xav paub nws dej siab tam siv xwb , tiam sis nws tsis ua li ntawd . nws qhia ib zaug zuj zus thiab ib ruam zuj zus los ntawm kev ntseeg. Thiab kom peb tso siab rau nws . qhov tseem ceeb yog li no. peb yuav tsum ua dej num zoo thiab saib ntsoov rau tom hauv ntej{ yakaunpaus 4:17 }

Peb xav kom Vaj tswv pab peb kev ua hauj lwm- yuav nyob li cas, yuav yuav leej twg , yuav yuav lub tsheb twg, Vajtswv cia peb ua tug xaiv . yog tias peb mloog nws lus. Nws yuav tiv thaiv kom peb txhob yuam kev { tes hauj lwm 16:6-7 }

Yog peb paub leej twg zoo npaum cas , peb yuav paub yam uas nws xav zoo npaum ntawd, piv txwv , ib tug me nyuam yaus . yog nws yuav hla ib txoj kev uas muaj tsheb coob mus khaws nws lub pob roj hmab . tiam sis nws ho tsis mus , vim nws paub tias, kuv txiv yeej tsi pub kuv hla tej kev uas muaj tsheb li no, nws yeej paub tias nws txiv yuav hais li cas lawm, rau qhov nws paub nws txiv zoo. Peb thiab Vajtswv los tib yam li ntawd thiab , yog peb ua raws li nws siab nyiam . mloog nws lus,tso siab rau nws tus ntsuj plig ,peb thiaj pom tias peb tau txais Khetos lub siab { 1kauleethaus 2:16 } peb paub nws , thiab qhov ntawd pab kom peb paub nws lub siab , peb ntsib Vaj tswv tau yooj yim , qhov tseeb thiab kev ncaj ncees , txoj kev yiag ntxiag,tiam sis tus neeg phem yuav ntog rau txoj kev phem{ pajlug11:5}

Yog peb nyob ze Vaj tswv thiab cia nws ua tug coj peb lub neej , Vaj tswv yuav pub nws lub siab rau peb , lub ntsiab lus yog kom mloog Vaj tswv lus tsis yog peb tus kheej , Cia siab rau tus TSWV thiab ua zoo, yog nej ua li ntawd,nej yuav nyob hauv lub teb chaws tso siab lug.

{Ntawv nkauj 37:4 }

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Kuv yuav paub Vaj tswv tus dej siab rau kuv lub neej li cas? Vaj lus kub tau qhia li cas txog Vajtswv tus dej siab?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries