settings icon
share icon
Lus Nug

Tus ntseeg uas yug dua tshiab txhais li cas?

Lus Teb


Nqe Vajluskub uas teb los lus nug no yog nyob hauv Yauhas 3:1-21. Lub sijhawm no, tus Tswv Yexus Khetos tseem tham nrog Nikaudemaus. Nikaudemaus yog ib tug thawj coj ntawm cov Falixais thiab nws yog ib tug nyob hauv lub rooj tsavxwm uas tswj Yudais kev ntseeg. Ces hmo ntawd, Nikaudemaus tuaj cuag Yexus vim nws muaj lus nug Yexus.

Thaum nkawv tseem tham, Yexus hais rau Nikaudemaus hais tias, “Kuv qhia tseeb rau koj hais tias yog leejtwg tsis yug dua tshiab, tus ntawd yeej tsis pom Vajtswv lub Tebchaws li." Nikaudemaus nug Yexus hais tias, "Ib tug neeg laus lawm, yuav ua li cas rov yug dua tshiab tau? Nws yeej mus tsis tau rau hauv nws niam plab thiab rov yug dua ib zaug!" Yexus teb hais tias, "Kuv qhia tseeb rau koj hais tias tus neeg uas tsis tau yug los ntawm dej thiab ntawm Vaj Ntsujplig, tus ntawd yeej mus tsis tau Vajtswv lub Tebchaws li. Tus uas yog neeg yug yeej yog neeg, tiamsis tus uas yug los ntawm Vaj Ntsujplig yeej yog ntsujplig. Koj tsis txhob poob siab rau tej lus uas kuv qhia rau koj hais tias, txhua tus yuav tsum yug dua tshiab (Yauhas 3:3-7).

Lo lus uas hais tias “yug dua tshiab” txhais hais tias “yug los saum ntuj ceebtsheej los.” Nikaudemaus xav tau kev pab. Nws paub hauv nws lub siab hais tias nws yuav tsum hloov. Txojkev yug dua tshiab yog Vajtswv ib tes haujlwm uas Nws pub txojsia ntev dhawv mus ibtxhis rau cov uas ntseeg Nws (2 Kauleethaus 5:17; Titus 3:5; 1 Petus 1:3; 1 Yauhas 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Nyob hauv Yauhas 1:12-13, Yauhas qhia peb hais tias txojkev yug dua tshiab muaj lub ntsiab hais tias peb los ua Vajtswv menyuam los ntawm peb txoj kev tso siab rau Yexus.

Tej zaum peb yuav muaj lus nug hais tias, “Vim li cas ib tug neeg yuav tsum rov yug dua tshiab?” Nyob hauv Efexus 2:1, tus timthawj Paulus hais tias, “Yav tas los nej zoo li cov neeg uas tuag lawm, rau qhov nej tsis mloog Vajtswv lus thiab nej ua txhaum.” Rau cov ntseeg nyob hauv lub nroog Loos, Paulus hais tias, “rau qhov txhua tus puavleej ua txhaum thiab tu ncua Vajtswv lub tshwjchim lawm” (Loos 3:23). Txhua tus neeg uas muaj kev txhaum tus ntsuplig zoo li tuag lawm rau Vajtswv. Ces thaum ib tug neeg tau txais txojsia ntev dhawv mus ibtxhis los ntawm qhov uas nws ntseeg Yexus Khetos, Vajluskub muab qhov no piv rau txojkev yug dua tshiab. Tsuas cov neeg uas yug dua tshiab lawm thiaj tau txais txojkev zam txim rau lawv tej kev txhaum thiab tau los nrog Vajtswv sib raug zoo.

Ces peb tau los yug dua tshiab li cas? Efexus 2:8-9 hais tias, “Vajtswv tus uas hlub nej, nws cawm nej dim twb yog vim nej ntseeg. Qhov uas nej dim ntawd, tsis yog vim nej ua haujlwm zoo, tiamsis yog Vajtswv cia li pub dawb rau nej xwb. Qhov uas nej dim tsis yog nej lub dag lub zog ua mas nej thiaj tsis muaj lus khav tau.” Thaum ib tug neeg tau txais txojkev cawmdim ces txhais hais tias nws twb yug dua tshiab lawm thiab yog Vajtswv menyuam lawm vim nws yug dua tshiab. Thaum peb tso siab thiab ntseeg Yexus Khetos uas yog tus tuag txhiv peb lub txim saum tus ntoo khaublig, ces txhais tau hais tias peb yug dua tshiab lawm. “Tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, tus ntawd yog neeg tshiab. Nws lub neej qub twb dua lawm nimno nws muaj lub neej tshiab” (2 Kauleethaum 5:17).

Yog koj tseem tsis tau ntseeg Tswv Yexus Khetos uas yog tus Cawmseej, koj puas kam qhib koj lub siab rau Vaj Ntsujplig txojkev hu koj los ntseeg? Koj yuav tsum tau yug dua tshiab. Koj puas kam thov Vajtswv tso koj tej kev txhaum tseg thiab los ua ib tug neeg tshiab rau hauv Yexus Khetos hnub no? “Txawm yog li ntawd los cov neeg uas lees yuav nws thiab ntseeg nws, nws pub lawv muaj cai los ua Vajtswv cov menyuam. Qhov uas lawv tau los ua Vajtswv cov menyuam tsis yog raws li neeg ibtxwm muaj menyuam uas yog muaj niam muaj txiv yug; Vajtswv yog lawv txiv” (Yauhas 1:12-13).

Yog koj xav txais Tswv Yexus los ua koj tus Cawmseej thiab xav yug dua tshiab ces koj thov Vajtswv tau li no. Nco ntsoov hais tias koj txojkev thov Nws li no tsis tau txhais hais tias koj tau txojkev cawmdim lawm tiamsim yog los ntawm qhov koj ntseeg Yexus tuag cawm koj dim koj lub txim xwb. Cov lus thov no tsuas yog pab kom koj mus cuag Vajtswv thiab qhia Nws txog koj kev ntseeg thiab ua Nws tsaug uas Nws tau pub kev cawmdim rau koj. Thov li no: “Vajtswv, kuv paub hais tias kuv tau ua txhaum rau koj lawm thiab tsimnyog kuv raug txim. Tabsis Yexus Khetos twb tuag txhiv kuv lub txim lawm kom kuv thiaj li tau kev zam txim ntawm koj. Kuv tso siab tagnrho rau koj txojkev cawmdim lawm. Ua koj tsaug rau koj qhov hmoov hlub thiab kev zam txim uas yog qhov koob hmoov ntawm txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Amees!”

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Tus ntseeg uas yug dua tshiab txhais li cas?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries