settings icon
share icon
Lus Nug

Txojkev cawmdim raws li phau ntawv Loos yog dabtsi?

Lus Teb


Txojkev cawmdim raws li phau ntawv Loos yog ib txoj kev zoo uas piav txog Txojkev cawmdim uas siv phau ntawv Loos hauv Vajluskub xwb. Yog ib lub tswvyim uas piav yoojyim txog vim li cas peb yuav tsum tau kev cawmdim, Vajtswv pub kev cawmdim li cas, peb txais tau kev cawmdim li cas, thiab dabtsi tshwmsim tom qab yus tau kev cawmdim.

Thawj nqe uas siv txojkev cawmdim raws li phau ntawv Loos nyob rau hauv Loos 3:23, “rau qhov txhua tus puavleej ua txhaum thiab tu ncua Vajtswv lub tshwjchim lawm.” Peb txhua tus muaj kev txhaum. Peb txhua tus yeej ua tej yam tsis haum Vajtswv siab. Tsis muaj leejtwg uas tsis muaj txim. Loos 3:10-18 piav txog lub neej uas muaj kev txhaum zoo li cas.

Nqe thib ob ntawm txojkev cawmdim raws li phau ntawv Loos nyob rau hauv Loos 6:23 uas qhia txog yam uas tshwm thaum peb ua txhaum – “Rau qhov nqi zog ntawm txojkev txhaum yog kev tuag, tiamsis txoj koob hmoov uas Vajtswv pub dawb yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas los ntawm Yexus Khetos tus uas yog peb tus Tswv los.” Lub txim uas yuav los raug thaum peb ua txhaum yog kev tuag. Tsis yog kev tuag ntawm lub cev xwb, tabsis yog kev tuag uas ntev dhawv mus ibtxhis!

Nqe thib peb ntawm txojkev cawmdim raws li phau ntawv Loos tseem nyob rau hauv Loos 6:23 uas rov qab hais tias, “tiamsis txoj koob hmoov uas Vajtswv pub dawb yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas los ntawm Yexus Khetos tus uas yog peb tus Tswv los.” Loos 5:8 qhia hais tias, “Tiamsis Vajtswv qhia rau peb hais tias Vajtswv hlub peb kawg li, rau qhov thaum peb tseem ua neeg txhaum Yexus Khetos tuag txhiv peb.” Yexus Khetos tuag rau peb! Yexus tuag txhiv peb lub txim. Yexus txojkev sawv hauv qhov tuag rov qab los ua povthawj hais tias Vajtswv txais Yexus txojkev tuag them qhov nujnqis rau peb tej kev txhaum.

Nqe thib plaub ntawm txojkev cawmdim raws li phau ntawv Loos nyob rau hauv Loos 10:9, “yog koj lub qhov ncauj lees hais tias Yexus Khetos yog tus Tswv thiab koj lub siab ntseeg hais tias Vajtswv twb tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, koj yuav dim.” Rau qhov Yexus tuag rau peb, ces peb tsuas tau ntseeg Nws xwb, tso siab rau Nws txojkev tuag txhiv peb lub txim, ces peb yuav dim! Loos 10:13 hais tib yam, “txhua tus uas thov tus Tswv pab yuav dim." Yexus tuag txhiv peb lub txim thiab cawm peb dim ntawm txojkev tuag mus ibtxhis. Kev cawmdim, kev zam txim, peb txais tau yog peb tso siab rau Yexus Khetos los ua peb tus Tswv thiab tus Cawmseej.

Qhov kawg ntawm txojkev cawmdim raws li phau ntawv Loos yog yam uas peb tau tom qab txojkev cawmdim. Loos 5:1 hais cov lus zoo kawg, “Yog li ntawd, vim peb ntseeg, Vajtswv thiaj suav hais tias peb yog neeg ncaj ncees, peb tau nrog Vajtswv sib raug zoo, rau qhov peb tus Tswv Yexus Khetos pab peb.” Los ntawm Yexus Khetos peb tau rov qab mus sib raug zoo nrog Vajtswv. Loos 8:1 qhia peb hais tias, “Nimno tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, tus ntawd yuav tsis raug txiav txim.” Vim Yexus tuag theej peb lub txhoj, peb yuav tsis raug txim rau peb tej kev txhaum. Thiab qhov xaus, peb tau tej uas Vajtswv coglus tseg uas zoo kawg nkaus uas nyob rau hauv Loos 8:38-39, “Rau qhov kuv paub tseeb hais tias tsis muaj ib yam dabtsi yuav cais tau peb ntawm Vajtswv txojkev hlub, tsis hais tuag lossis kev ua neej nyob, cov timtswv lossis cov uas muaj hwjchim kav saum nruab ntug, nimno lossis yav tom ntej, saum nruab ntug lossis hauv nruab tivtxwv, lossis ib puas tsav yam uas yog Vajtswv tsim yeej tsis muaj ib yam dabtsi cais tau peb ntawm Vajtswv txojkev hlub uas nws pub Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv los tuag theej peb lub txhoj.”

Koj puas xav ua raws li txojkev cawmdim uas tau hais nyob hauv phau ntawv Loos? Yog koj xav, koj thov Vajtswv tau li no. Nco ntsoov hais tias koj txojkev thov Nws li no tsis tau txhais hais tias koj tau txojkev cawmdim lawm. Tsuas yog qhov koj ntseeg Yexus Khetos xwb thiaj cawm tau koj dim ntawm koj tej kev txhaum. Cov lus thov no tsuas yog pab kom koj mus cuag Vajtswv thiab qhia Nws txog koj kev ntseeg thiab ua Nws tsaug uas Nws tau pub kev cawmdim rau koj. Thov li no: “Vajtswv, kuv paub hais tias kuv tau ua txhaum rau koj lawm thiab tsimnyog kuv raug txim. Tabsis Yexus Khetos twb tuag txhiv kuv lub txim lawm kom kuv thiaj li tau kev zam txim ntawm koj. Kuv tso siab tagnrho rau koj txojkev cawmdim lawm. Ua koj tsaug rau koj qhov hmoov hlub thiab kev zam txim uas yog qhov koob hmoov ntawm txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Amees!”

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Txojkev cawmdim raws li phau ntawv Loos yog dabtsi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries