settings icon
share icon
Lus Nug

Txais Yexus los ua yus tus Cawmseej txhais tau li cas?

Lus Teb


Koj puas tau txais Yexus Khetos los ua koj tus Cawmseej? Yog koj xav totaub meej zog txog lo lus nug no, ua ntej ntawd koj yuav tsum totaub cov ntsiab lus ntawm cov lus “Yexus Khetos,” “yus tus kheej,” thiab “Cawmseej.”

Yexus Khetos yog leejtwg? Ntau tug yeej hais tais Yexus Khetos yog ib tug neeg zoo, ib tug xibhwb zoo, lossis ib tug cev Vajtswv lus thiab. Tej yam no yeej muaj tseeb txog Yexus, tiamsis tej yam no tsis qhia lub ntsiab tseeb txog Nws thiab. Vajluskub qhia peb hais tias Yexus yog Vajtswv ntawm nqaij tawv, Vajtswv uas los yug ua neeg (mus saib Yauhas 1:1, 14). Vajtswv los hauv lub ntiajteb no los qhia peb, pab peb, ntuas peb, zam peb lub txim – thiab tuag rau peb! Yexus Khetos yog Vajtswv, tus tsim ib puas tsav yam, tus Tswv uas tswj txhua yam. Koj puas tau los ntseeg Yexus?

Tus Cawmseej txhais li cas, thiab vim li cas peb yuav tsum tau ib tug Cawmseej? Vajluskub qhia peb hais tias peb txhua tus yeej ua txhaum; peb txhua tus yeej ua kev phem (Loos 3:10-18). Vim peb muaj kev txhaum, ces tsimnyog Vajtswv chim rau peb thiab tsimnyog Vajtswv rau txim rau peb. Tib qho kev txiav txim rau txoj kev txhaum uas tau tawmtsam Vajtswv tus uas nyob mus ibtxhis yog kev rau txim mus ibtxhis (Loos 6:23; Tshwmsim 20:11-15). Twb yog Vim li ntawd peb yuav tsum tau ib tug Cawmseej!

Yexus Khetos los rau hauv lub ntiajteb los tuag theej peb lub txhoj. Yexus txojkev tuag them qhov nqi rau peb kev txhaum mus ibtxhis (2 Kauleethaus 5:21). Yexus tuag txhiv peb (Loos 5:8). Yexus them qhov nqi rau kev txhaum kom peb tsis tau them lawm. Yexus txojkev sawv hauv qhov tuag rov qab los ua povthawj hais tias Nws them qhov nqi rau peb tej kev txhaum tag lawm. Twb yog vim li ntawd Yexus tibleeg thiaj yog tus Cawmseej xwb (Yauhas 14:6; Tes Haujlwm 4:12)! Koj puas ntseeg hais tias Yexus yog tus Cawmseej?

Yexus puas yog koj “tus kheej” tus Cawmseej? Ntau tus saib kev ntseeg Yexus zoo li yog kev tuaj koom pawg ntseeg, ua kab ke, thiab/lossis tso tej yam kev txhaum tseg. Tej yam no tsis yog kev ntseeg Yexus. Kev ntseeg Yexus tseeb yog yus txojkev sib raug zoo nrog Yexus Khetos. Thaum koj txais Yexus los ua koj tus Cawmseej, ces txhais hais tias koj ntseeg thiab tso siab rau Nws. Tsis muaj leejtwg yuav dim los ntawm lwm txojkev kev ntseeg. Tsis muaj leejtwg yuav tau kev zam txim los ntawm txojkev siv dag siv zog. Tib txojkev cawmdim yuav tsum yog los ntawm yus kev txais Yexus los ua yus tus Cawmseej, tso siab rau Nws txojkev tuag txhiv peb lub txim thiab Nws txojkev sawv hauv qhov tuag rov qab los thiaj yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis xwb (Yauhas 3:16). Yexus puas yog koj tus Cawmseej?

Yog koj xav txais Yexus Khetos los ua koj tus Cawmseej ces koj thov Vajtswv tau li no. Nco ntsoov hais tias koj txojkev thov Nws li no tsis tau txhais hais tias koj tau txojkev cawmdim lawm. Tsuas yog qhov koj ntseeg Yexus Khetos xwb thiaj cawm tau koj dim ntawm koj tej kev txhaum. Cov lus thov no tsuas yog pab kom koj mus cuag Vajtswv thiab qhia Nws txog koj kev ntseeg thiab ua Nws tsaug uas Nws tau pub kev cawmdim rau koj. Thov li no: “Vajtswv, kuv paub hais tias kuv tau ua txhaum rau koj lawm thiab tsimnyog kuv raug txim. Tabsis Yexus Khetos twb tuag txhiv kuv lub txim lawm kom kuv thiaj li tau kev zam txim ntawm koj. Kuv tso siab tagnrho rau koj txojkev cawmdim lawm. Ua koj tsaug rau koj qhov hmoov hlub thiab kev zam txim uas yog qhov koob hmoov ntawm txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Amees!”

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Txais Yexus los ua yus tus Cawmseej txhais tau li cas?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries