settings icon
share icon
Lus Nug

Puas muaj sia tom qab yus tuag?

Lus Teb


Cov lus nug no yeej yog ib cov lus nug uas txhua tus nug. Yauj hais txog lub ntsiab no hais tias, “Txhua tus neeg uas yug los ntawm pojniam ua neej nyob tsis ntev thiab niaj hnub muaj kev ntxhov siab. Peb loj hlob thiab ntsws sai ib yam li tej paj ntoos; peb dhau mus zuj zus ib yam li tus duab ntxoov ntxoo… Yog neeg tuag lawm, nws puas yuav rov muaj sia?” (Yauj 14:1-2, 14). Peb los zoo ib yam Yauj uas peb sawvdaws yeej xav txog cov lus nug no thiab. Dabtsi tshwmsim tiag thaum peb tuag? Puas yog cia li tsis muaj nyob li lawm xwb? Puas yog hais tias neeg lub neej zoo li peb ib sij tuag rov qab los ua neeg thaum txog lub neej uas peb xav hais tias zoo lawm. Puas yog hais tias thaum ib tug neeg tuag peb sawvdaws mus tib qhov chaws xwb lossis nyias mus nyias ib qho lawm? Puas muaj ntuj ceebtsheej thiab ntuj tawg tiag?

Vajluskub qhia peb hais tias tsis yog muaj sia tom qab yus tuag xwb, tabsis muaj txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas zoo kawg nkaus uas “tej qhovmuag tsis tau pom lossis qhovntsej tsis tau hnov, thiab tej uas neeg lub siab xav tsis txog hais tias yuav muaj los. Vajtswv npaj tej ntawd tseg rau cov neeg uas hlub Vajtswv lawm” (1 Kauleethaus 2:9). Yexus Khetos, uas yog Vajtswv ntawm nqaij tawv, Nws los hauv lub ntiajteb no los pub txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. “Twb yog vim peb tej kev txhaum nws thiaj raug ntaus nqaij ntuag ntshav nrog, twb yog vim tej kev phem uas peb ua, nws thiaj raug nplawm” (Yaxayas 53:5). Yexus theej peb lub txim uas tsimnyog peb raug thiab Nws fij nws tus kheej them qhov nqi rau peb tej kev txhaum. Peb hnub tom qab, Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los qhia tau hais tias Nws kovyeej kev tuag lawm. Tom qab Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, Nws nyob hauv lub ntiajteb plaub caug hnub thiab Nws tshwm rau ntau tshaj ib txhiab leej pom. Loos 4:25 hais tias, “Vim peb tej kev txhaum Vajtswv thiaj cia Yexus Khetos los tuag theej peb lub txhoj, thiab qhov uas Vajtswv tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los yog ua kom peb ua tau neeg ncaj ncees.”

Txojkev Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, tibneeg yeej teev tseg cia zoo zoo ntev los lawm. Tus timthawj Paulus yeej hais kom lwm tus mus nug cov uas pom Yexus tom qab Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los saib seb puas muaj tseeb, tabsis tsis muaj leejtwg tawmtsam tau qhov tseeb ntawd. Txojkev Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los yog qhov kev ntseeg uas tuav peb txojkev ntseeg Yexus. Txojkev Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los yog yam povthawj zoo tshaj uas qhia hais tias muaj sia tom qab kev tuag. Yexus yog thawj tug ntawm peb txhua tus txojkev sawv hauv qhov tuag rov qab los. Txojkev tuag ntawm sab nqaij tawv tshwm los ntawm tibneeg tus yawgkoob uas yog Adas. Tiamsis txhua tus ntseeg Yexus thiaj tau lub neej tshiab (1 Kauleethaus 15:20-22). Tib yam li Vajtswv tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los ces Vajtswv yuav tsa peb sawv hauv qhov tuag rov qab los thaum lub sijhawm Yexus rov qab los thiab (1 Kauleethaus 6:14).

Txawm yog peb txhua tus yeej yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los, tsis yog txhua tus yuav tau mus ntuj ceebtsheej. Thaum peb tseem ua neej nyob, nyias yuav tsum xaiv nyias lub neej rau yav tom ntej. Vajluskub qhia peb hais tias txhua tus yeej yuav tuag ib zaug xwb thiab tom qab Vajtswv yuav txiav txim (Henplais 9:27). Ces cov neeg uas yog neeg ncaj ncees los ntawm kev ntseeg Yexus yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis saum ntuj ceebtsheej tabsis cov uas tawmtsam Yexus uas yog tus Cawmseej yuav raug xa mus nyob rau hauv ntuj tawg mus ibtxhis (Mathais 25:46). Ntuj tawg thiab ntuj ceebtsheej yeej yog ib lub chaw nyob tiag. Ntuj tawg yog lub chaw rau tus neeg uas yuav raug Vajtswv kev txiav txim mus nyob ibtxhis. Vajluskub piav txog ntuj tawg yog ib lub qhov tob tob (Lukas 8:31, Tshwmsim 9:1) thiab yog lub chaws nplaim taws leejfaj uas cig tswj pesyos (Tshwmsim 20:10). Nyob rau hauv ntuj tawg, yuav muaj kev quaj tom hniav qawv uas txhais hais tias lawv muaj kev quaj ntsuag thiab kev npau taws (Mathais 13:42).

Vajtswv tsis quavntsej txog cov neeg txhaum thaum lawv tuag, tiamsis Vajtswv ntshaw kom neeg txhaum tso lawv tej kev txhaum tseg kom lawv tau txojsia (Exekees 33:11). Tabsis Vajtswv yuav tsis yuam peb; yog peb txiav txim siab tawmtsam Nws, Nws txaus siab hlo cia peb mus nyob kom deb ntawm Nws mus ibtxhis. Txojsia nyob hauv lub ntiajteb tamsis no yog Vajtswv txojkev sim peb rau lub neej tom ntej. Rau cov uas ntseeg Yexus, lub neej tom qab kev tuag yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis saum ntuj ceebtsheej nrog Vajtswv. Rau cov tsis ntseeg Yexus, lub neej tom qab kev tuag yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis nyob hauv lub chaw nplaim taws leejfaj uas cig tswj pesyos. Peb yuav tau lub neej saum ntuj ceebtsheej thiab zam dhau lub neej hauv ntuj tawg li cas? Muaj ib txojkev xwb uas yog los ntawm kev ntseeg Yexus. Yexus hais tias, “Kuv yog txojkev sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab yog txojsia. Tus uas ntseeg kuv, txawm yog nws tuag lawm los nws yeej yuav muaj txojsia; tus uas muaj sia nyob thiab ntseeg kuv, tus ntawd yuav tsis tuag ib zaug li” (Yauhas 11:25-26).

Txojsia ntev dhawv mus ibtxhis yog ib qhov khoomplig uas txhua tus txais tau. “Tus uas ntseeg Leej Tub yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis, tiamsis tus uas tsis mloog Leej Tub tej lus yuav tsis tau txojsia; Vajtswv yuav rau txim rau tus ntawd” (Yauhas 3:36). Peb txais tsis tau txojkev cawmdim tom qab peb tuag lawm. Peb txoj kev tawmtsam lossis ntseeg Yexus yog yam uas npaj peb lub neej tom ntej. “Nej ua tib zoo mloog kuv tej lus. Lub sijhawm no yog lub sijhawm uas Vajtswv pom zoo pab nej. Hnub no yog hnub ua nej yuav dim tau nej lub txim” (2 Kauleethaus 6:2). Yog peb tso siab rau Yexus txojkev tuag txhiv peb lub txim ces peb tsis yog peb yuav tau lub neej tseemceeb hauv ntiajteb no xwb, tabsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis tom qab peb tuag, mus nyob ntawm Yexus lub xub ntiag qhov chaw tau zoo.

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Puas muaj sia tom qab yus tuag?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries