settings icon
share icon
Lus Nug

Cov ntseeg puas cheem tsum coj txoj qub kev cai lawm?

Lus Teb


yuav tsum paub hais txoj qub kev cai yog muab rau cov neeg Ixayees xwb. Tsis yog rau cov ntseeg yexus. Cov kev cai tau qhia kom cov neeg Ixayees paub mloog Vajtswv lus thiab hwm Vajtswv. { tus qauv kaum nqe kev cai , pivtxwv}

Qee nqe kev cai tau qhia kom cov Ixayee paub pe hawm Vajtswv thiab theej txhoj { kev tua tsiaj theej txhoj } qee nqe kev cai tau qhia kom cov Ixayee coj txawv lwm haiv neeg { kev noj haus thiab kev hnav roos tsho} tsis muaj ib nqe kev cai tsaug tsa siv nyob rau hauv cov ntseeg li.thaum Yexus tuag saum ntoo khoob lig , Nws muab txoj kev cai rhuav lawm. { loos 10:4, kalatias 3:23-25,Efexaus 2:15}.

Qhov uas hloov chaw txoj qub kev cai, nej yuav tsum sib pab ris nra yog nej ua li ntawd thiaj yog nej coj raws li Yexus txoj cai.{ kalatias 6:2 } Yexus teb hais tias, “ ‘Hlub tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv kom kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv thiab kawg nej lub dag lub zog.’ Nqe no thiaj yog nqe uas tseem ceeb dua ntais. Thiab nqe ob uas tseem ceeb hais li no hais tias: ‘Hlub koj tej kwv tij zej zog ib yam li koj hlub koj lub cev. Mathais 22:37-39} yog peb ua tau ob nqe no peb kuj coj tau raws li tswv yexus hais lawm. Mauxes txoj Kevcai thiab cov cev Vajtswv lus tej lus qhia puav leej nyob tag nrho hauv ob nqe no.” Mathai 22:40,

Tsis yog txoj kev cai tsi muaj nqe lawm tiam sis , nws tseem siv qhia kom peb paub hlub Vajtswv , thiab hlub kwv tij zej zog.tiam sis nws lub fwj chim tsis kav peb lawm xwb. Tiam sis txoj kev cai ntawd tsis yog muab rau cov ntseeg yexus. Tus uas ua txhaum Vajtswv txoj kev cai ib nqe xwb, ces kuj yog nws ua txhaum txhua nqe huv tibsi. Yakaunpaus 2:10.

Qhov uas hlub Vajtswv: Qhov uas peb hlub Vajtswv yog peb ua raws li tej lus uas Vajtswv hais. Thiab Vajtswv tej lus peb yeej coj tsis nyuaj li,{ 1yaus has 5:3 }kaum nqe kev cai yog sau tag nrho txoj qub kev cai. Cuaj ntawm kaum nqe kev cai tseem siv rau hauv txoj kev cai tshiab .{ tshwj nqe uas hais txog hnub xa npa taus xwb} yog peb hlub Vajtswv tiag , peb tsis txhob pe dab thiab txhob pe mlom. Yog peb hlub peb tej kwv tij zej zog peb tsis txhob tua luag txhob dag luag , txhob deev luag poj luag txiv, txhob txeeb luag tug.lub ntsiab ntawm txoj kev cai yog qhia kom peb paub peb txoj kev thiab taw tes kom peb mus cuag tug cawm seej Tswv yexus { loos 7:7-9;kalatias 3:24}

Txoj qub kev cai tsis yog Vajtswv muab rau txhua haiv neeg thiab txhua sij hawm . yog peb hlub Vajtswv , thiab hlub kwv tij zej zog . ces peb coj raws li ob nqe kev cai kom tau xwb ces yog coj tau tag nrho tej kev cai uas Vajtswv muab rau peb lawm.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Cov ntseeg puas cheem tsum coj txoj qub kev cai lawm?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries