settings icon
share icon
Lus Nug

Kev twv txiaj puas yog kev txhaum? Vaj lug kub hais li cas txog kev twv txiaj?

Lus Teb


Vaj lug kub tsis tau nrhiav txim rau kev twv txiaj, yuam pov, los sis yuav lej. Txawm li cas los Vaj lug kub tau hais kom peb nyob nrug dej qhov kev hlub nyiaj {1Timautes 6:10; Henplais 13:5}

Vaj lug kub tseem hais kom txav deb txoj kev vam “nplua nuj sai’’ { Paj lug 13:11; 23:5; Tub laj lim 5:10 }. Kev twv txiaj qhia meej txog kev hlub nyiaj thiab kev dag ntxias los ntawm kev cog lus hais tias yuav nplua nuj sai.

Kev twv txiaj txhaum li cas? Kev twv txiaj yog ib qhov nyuaj rau qhov yog ua qeee zaum kuj ua rau poob nyiaj, tiam sis kuj tsis cheem tsum yuav ua txhaum. Tib neeg poob yiaj rau txhua yam hauj lwm. Kev twv txiaj kuj tsis poob nyiaj ntau dua los sis tsawg dua kev mus saib movim { muaj ntau qhov tseeb } noj zaub mov kim kim los sis yuav tej hnab tawv kim kim. ib yam li ntawd,yuav tau siv nyiaj rau lwm yam txhob siv rau kev twv txiaj. Tsis tsim nyog luam thuam nyiaj. Yuav tsum khaws cia siv rau yav tom ntej thiab siv rau Vaj tswv dej num xwb , tsis yog rau kev twv txiaj.

Txawm yog Vaj lug kub tsis tau hais meej txog kev twv txiaj , los nws hais “hmoov’’ los sis “txoj hmoo’’ xws li nyob hauv Levis kev cai lawv xaiv tsiaj tua fij thiab tsiaj ris kev txhaum. Yaus suas rho npe saib leej twg tau thaj av twg. Nehemis rho npe saib leej twg tau nyob sab ntsa yeej hauv Yeluxalees. Cov thwj tim rho npe saib leej twg yuav tau los ua tus hloov Yudas chaw. Paj lug 16:33 hais tias, “ kev rho hmoov li ntawd, yog Vaj tswv ua tus txiav txim siab.

Vaj lug kub hais li cas txog kev yuav lej thiab kaxino? Kaxino siv txhua lub tswv yim ua luam kom rub tau neeg tuaj tso nyiaj ntau li ntau tau. Lawv txo nqi kom qis los sis pub dej caw haus dawb,kom rub tau tej neeg quav cawv, thiab ua kom lawv tsis meej pem kom lawv kev txiav txim siab poob qis.txhua yam hauv kaxino nws yeej tshaj lij puv npo kev kaus yus nyiaj tiam sis tsis muab dab tsis rov qab rau yus li,tsuas yog txoj kev kaj siab uas ploj zuj zus thiab thaum kawg tsis tshuav dab tsi li xwb. Kev yuav lej zoo li yog ib txoj kev uas yuav pab tau pob peev rau kev kawm los sis kev koom txoos. Txawm li cas los, pom tias cov uas yuav lej yog cov neeg uas tsis muaj nyiaj ntau. “Kev nplua nuj sai’’ yog ib qho uas txhua tus xav tau . tiam sis kev yuav tau los ntawd nws tsis yooj yim , thiaj ua rau coob leej lub neej poob rau kev txom nyem.

Kev yuav lej ua pub rau Vaj tswv puas tau? Muaj ntau leej hais tias kom thov Vaj tswv pab , yuav lej kom tau nyiaj los pab pawg ntseeg thiab pab lwm tus.tej zaum qhov no kuj yog ib qhov zoo, tiam sis pom tias tsuas muaj qee leej xwb thiaj siv tej nyiaj ntawm kev twv txiaj los ua Vaj tswv dej num. kev tshawb fawb pom tias cov neeg raug lej feem coob yeej pluag zuj zus xwb , tom qab ntawd tseem pluag tshaj thaum tsis yuav lej lawm thiab. Cov uas muab nyiaj pub rau tej neeg pluag yeej muaj tsis coob.dhau qhov ntawd lawm , Vaj tswv tsis yuav peb tej nyiaj los tshaj nws txoj moo hauv ntiaj teb { Paj lug 13:11 hais tias, tej nyiaj uas tau los ntawm kev tsis ncaj yuav ploj mus tiam sis tug uas khwv tau me me los yuav txawj ntau tuaj. Vaj tswv yog tus ncaj ncees thiab nws yeej npaj yam uas yuav siv hauv pawg ntseeg los ntawm kev ncaj ncees.tej nyiaj uas nyiag los puas ua rau Vaj tswv tau ntsej muag? Tsis tau li.Vaj tswv tsis yuav tej nyiaj uas dag ntxias tau los ntawm tej neeg pluag los.

1Timautes 6:10 qhia tias, kev hlub nyiaj yog tus cag mus rau txhua txoj kev txhaum. qee leej, ntshaw nyiaj, thiaj ua rau kev ntseeg ploj thiab poob rau kev quaj ntsuag.” Henplais 13:5 qhia tias , txuag koj txoj sia kom nyob deb kev hlub nyiaj thiab txaus siab rau yam koj muaj , rau qhov Vaj tswv hais tias , kuv yuav tsis tso koj tseg; nyob hauv Mathais 6:24 qhia tias, tsi muaj leej twg ua hauj lwm rau ob tug tswv. Yog ua li ntawd nws yuav hlub ib tug thiab yuav ntxub ib tug. Yuav nyiam ib tug thiab yuav tsis nyiam ib tug. Koj yuav ua Vaj tswv qhev thiab ua nyiaj qhev yeej tsis tau.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Kev twv txiaj puas yog kev txhaum? Vaj lug kub hais li cas txog kev twv txiaj?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries