settings icon
share icon
Lus Nug

Vajluskub puas yog Vajtswv tej lus tiag?

Lus Teb


Tsis yog thaum peb teb lo lus nug no ces yuav pab peb xav txog Vajluskub thiab peb lub neej xwb, tiamsis yuav hloov peb lub neej tom ntej thiab. Yog Vajluskub yog Vajtswv tej lus tiag, ces tsimnyog peb hwm, kawm, mloog, thiab tso siab plhuav rau Vajluskub. Yog hais tias Vajluskub yog Vajtswv Txojlus, ces yog peb tsis quavtsej Vajluskub ces txhais hais tias peb tsis quavtsej Vajtswv thiab.

Qhov tseeb tiag ces, Vajtswv muab phau Vajluskub rau peb ua povthawj hais tias Nws hlub peb. Lo lus “tshwmsim” txhais hais tias Vajtswv hais rau tibneeg kom neeg paub Nws zoo li cas thiab peb yuav ua li cas thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Nws. Tej yam zoo li no yog yam uas peb yeej paub tsis tau yog Vajtswv tsis tshwmsim rau peb paub nyob rau hauv Vajluskub. Txawm yog Vajtswv tshwmsim rau peb hauv Vajluskub uas siv li 1,500 tawm xyoo, Vajluskub yeej muaj txhua yam peb neeg yuav tsum paub txog Vajtswv kom peb thiaj li sib raug zoo nrog Nws tau. Yog Vajluskub yog Vajtswv Txojlus, ces Vajluskub yog txojcai kawg rau txhua hom kev ntseeg, pawg ntseeg kev coj, thiab peb lub neej.

Lo lus nug tsimyog peb nug peb tus kheej yog peb yuav paub tau li cas hais tias Vajluskub yog Vajtswv tej lus thiab nws tsis yog ib paub ntawv zoo xwb? Yam dabtsi tshwjxeeb txog Vajluskub es nws hov tseemceeb tshaj lwm phau ntawv qhov kev ntseeg? Puas muaj ib qho povthawj hais tias Vajluskub yog Vajtswv tej lus tiag? Tej lus nug no tsimnyog peb soj ntsuam zoo zoo yog peb xav paub tseeb hais tias Vajluskub yog Vajtswv tej lus tiag uas Vajtswv tshoov neeg lub siab sau, thiab Nws muaj txhij muaj txhua rau txhua yam kev ntseeg thiab kev coj. Peb yuav ua xyem xyav tsis tau thaum hais txog Vajluskub vim hais tias Vajluskub yeej hais meej kawg li hais tias Vajluskub yog Vajtswv tej lus kiag. Paulus yeej hais meej kawg li rau Timautes hais tias, “Thiab koj yeej paub hais tias txij thaum koj tseem yau, koj yeej kawm Vajtswv Txojlus los lawm. Vajtswv Txojlus pab tau kom tus uas kawm muaj tswvyim; thiab yog nws los ntseeg Yexus Khetos, nws yuav dim nws lub txim. Vajtswv Txojlus txhua zaj puavleej yog Vajtswv tshoov neeg lub siab kom neeg sau. Vajtswv Txojlus yog txoj uas qhia qhov tseeb, qhuab ntuas tus uas ua txhaum, pab tau tus uas ua yuam kev, thiab qhia kom sawvdaws paub ua lub neej ncaj ncees. Vajtswv Txojlus qhia li ntawd kom tus uas ua Vajtswv txoj haujlwm thiaj paub txhij thiab txawj ua txhua yam haujlwm zoo” (2 Timautes 3:15-17).

Vajluskub yeej ua povthawj thiab lwm yam yeej ua povthawj hais tias Vajluskub yog Vajtswv tej lus tiag. Cov povthawj uas nyob hauv Vajluskub yeej ua timkhawv qhia hais tias Vajluskub yeej los ntawm Vajtswv los. Ib yam povthawj uas los ntawm Vajluskub los uas qhia hais tias Vajluskub yog Vajtswv tej lus tiag, yog txoj kev uas ib lub ntsiab hauv Vajluskub yeej tsis tawmtsam lwm lub ntsiab hauv Vajluskub. Txawm yog muaj li rau-caum-rau phau ntawv, cov uas sau nyob txawv 3 lub tebchaws, thiab muaj li plaub caug (40) tus neeg sau uas lawv feem ntau yeej tsis sib paub li, Vajluskub tseem muaj tib lub ntsiab thaum pib mus txog thaum xaus uas yeej tsis muaj kev sib cov nyom li.

Thiab Vajluskub ua povthawj rau Vajluskub yog Vajtswv tej lus tiag ntxiv los ntawm tej lus hauv Vajluskub uas qhia txog yam yuav tshwmsim tom ntej. Nyob hauv Vajluskub muaj ntau qhov qhia tshwm txog yav tom ntej ntawm tej haivneeg ib yam li haivneeg Yixalayees, tej lus nroog, thiab tibneeg. Thiab cov cev Vajtswv lus twb qhia txog ib tug uas yuav los tom ntej no, nws yog tus Mexiyas – tus Cawmseej uas cawm cov uas ntseeg Nws. Vajluskub tsis zoo li lwm phau ntawv kev ntseeg lossis lwm tus uas cev ib tug vajtswv lus cuav uas hais tej thaum tsis muaj tseeb, tabsis tej lus hauv Vajluskub yeej qhia txog yam uas yuav tshwmsim tom ntej no meej kawg li lawm. Muaj tshaj li peb puas tawm cov lus uas cov cev Vajtswv lus hais txog Yexus Khetos hauv Phau Qub. Tsis yog cov cev Vajtswv lus qhia hais tias Yexus yuav los yug hauv lub nroog twg thiab qhia txog Nws tej caj ces xwb, tabsis lawv qhia txog txoj kev Nws yuav tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab. Tsis muaj ib yam yuav tawmtsam tau cov cev Vajtswv lus uas qhia txog yam yuav tshwmsim tom ntej uas twb ua tiav tag lawm uas ua povthawj hais tias Vajluskub yeej los ntawm Vajtswv los. Tsis muaj lwm phau ntawv kev ntseeg yuav piv tau tej lus qhia nyob hauv phau Vajluskub no li.

Qhov thib peb uas Vajluskub ua povthawj rau Vajluskub yog Vajtswv txojcai thiab lub hwjchim. Txawm lwm tus yuav xav txawv txog lub ntsiab no los xij, Vajluskub ua timkhawv hais tias phau ntawv no yeej los ntawm Vajtswv los. Vajluskub txojcai tsis zoo li lwm phau ntawv. Txojcai no, thiab Vajluskub lub hwjchim uas zoo tshaj plaws ua rau coob tus ntseeg hloov siab los ntawm lub hwjchim ntawm Vajtswv Txojlus. Cov neeg uas pheej quav tshuaj zoo lawm, cov txivneej uas nyiam txivneej pojniam uas nyiam pojniam los lawv lub neej yeej hloov lawm thiab, cov neeg uas ploj thiab cov neeg tub nkeeg hloov siab lawm, cov neeg phem hloov los ua neeg zoo, cov neeg txhaum raug ntuas, thiab kev ntxub los hloov ua kev hlub, txhua yam tshwmsim los ntawm Vajluskub. Vajluskub muaj hwjchim hloov tau yam uas txhua tus xav hais tias hloov tsis tau vim Vajluskub yeej yog Vajtswv tej lus tiag.

Thiab tseem muaj lwm yam uas ua povthawj hais tias Vajluskub yog Vajtswv tej lus tiag. Ib yam yog Vajluskub qhia txog ntiajteb keebkwm. Vim hais tias Vajluskub piav meej kawg txog ntiajteb keebkwm, ces tsimnyog ntau tus yuav tsum soj ntsuam saib seb puas muaj tseeb tiag ib yam li lwm phau ntawv uas sau txog keebkwm. Los ntawm cov neeg uas txawj tshawb xyuas txog tej khoom qub thiab lwm tus uas sau keebkwm, peb pom hais tias Vajluskub li keebkwm yeej piav zoo kawg thiab muaj tseeb. Qhov tseeb tiag ces, cov neeg uas tshawb xyuas tej khoom qub thiab tej ntaub ntawv uas luag sau los puavleej txhawb phau Vajluskub yog phau ntawv zoo tshaj uas qhia txog ntiajteb keebkwm. Vim Vajluskub piav zoo kawg txog keebkwb thiab sau tseg keebkwm uas lwm tus pom muaj tseeb pab qhia peb hais tias Vajluskub yeej yog Vajtswv tej lus tiag.

Lwm yam povthawj uas qhia hais tias Vajluskub yog Vajtswv tej lus tiag yog cov neeg uas sau Vajluskub lub meejmom. Li peb nyuam qhuas hais, Vajtswv siv cov txivneej uas nyias muaj nyias lub neej tsis zoo tib yam los teev Nws tej lus. Yog peb soj ntsuam cov txivneej no, peb yuav pom hais tias lawv yeej ncaj ncees thiab muaj lub siab dawb siab zoo. Qhov tseeb ces txoj kev lawv yeej txaus siab hlo fij lawv tus kheej tuag rau Vajtswv qhia tau rau peb hais tias cov txivneej, uas zoo li peb xwb tabsis yeej ncaj ncees rau Vajtswv, lawv yeej ntseeg tiag hais tias Vajtswv tshoov lawv lub siab. Cov txivneej uas sau Phau Vajluskub Tshiab thiab ntau cov ntseeg (1 Kauleethaus 15:6) paub txoj tseeb rau qhov lawv twb pom thiab nyob nrog Yexus Khetos tom qab Nws sauv hauv qhov tuag rov qab los. Txoj kev pom Yexus tom qan Nws sawv lawm hloov lawv lub siab heev li. Thaum chiv thawj lawv kuj zais lawv tus kheej thiab vim lawv ntshai raug tua tabsis tom qab no lawv txaus siab tuag rau Vajtswv tej lus uas Vajtswv tau qhia rau lawv. Lawv lub neej thiab lawv kev tuag ua tau timkhawv rau qhov tseeb hais tias Vajluskub yeej yog Vajtswv tej lus tiag.

Qhov povthawj kawg uas qhia hais tias Vajluskub yog Vajtswv tej lus tiag yog qhov uas lwm tus rhuav tsis tau Vajluskub. Vim phau Vajluskub tseemceeb thiab yog Vajtswv tej lus, ces Vajluskub thiaj raug luag tawmtsam thiab rhuav tshaj lwm phau ntawv. Pib thaum Nomtswv Loos Diocletian los txog niaj hnub no, Vajluskub tseem muaj nyob thiab tiv dhau txhua yam kev tsimtxom uas Vajluskub tau ntsib. Thiab niaj hnub no peb pom hais tias phau Vajluskub yog phau ntawv uas luam tawm ntau tshaj plaws nyob hauv lub ntiajteb no.

Txhua lub sijhawm, tiam yav tas los mus txog hnub no, cov neeg uas tsis nkag siab xav hais tias Vajluskub yog ib zaj dab neeg xwb, tabsis cov neeg uas tshawb xyuas tej khoom qub pom Vajluskub tej keebkwm muaj tseeb. Cov uas tawmtsam Vajluskub hais tias Vajluskub qhia rau tiam yav tas los xwb, tiamsis yeej muaj tej yam uas txhawb tau peb niaj hnub no thiab qhia tej tswvyim zoo rau peb tiam neeg tamsim no thiab. Muaj ntau lub tswvyim uas tawmtsam Vajluskub xwsli: kev tshawb tawm los (kev kawm txog txhua yam nyob hauv lub ntiajteb), kev kawm txog kev xav, thiab nomtswv tej kev coj noj coj ua. Tabsis Vajluskub tseem muaj tseeb li qub thiab tseem muaj nqi rau txhua tus niaj hnub no ib yam li thaum nyuam qhuav sau tseg. Vajluskub yog ib phau ntawv uas hloov ntau tus neeg thiab ntau haivneeg tej kevcai 2000 xyoo yav tas los mus txog rau niaj hnub no. Txawm yog lwm tus tawmtsam, tsimtxom, lossis xav rhuav Vajluskub los, Vajluskub tseem nyob li qub thiab tseem hloov tau neeg lub siab. Qhov uas Vajluskub yeej hais tseeb ntawd, txawm yog neeg xav rhuav Vajluskub npaum li cas los xij, nws yeej ua timkhawv qhia hais tias Vajluskub yeej yog Vajtswv tej lus tiag thiab Vajtswv yeej tiv thaiv phau ntawv no. Peb twb paub zoo lawm hais tias txawm luag yuav tawmtsam Vajluskub npaum li cas los, nws tseem nyob li qub tsis hloov li, vim Yexus hais tias, “Lub ntuj thiab lub ntiajteb yuav ploj mus, tiamsis kuv tej lus yuav tsis muaj ib los poob li” (Malakaus 13:31). Tom qab koj los saib tej povthawj no tag, yus yeej muaj siab tawv hais tau hais tias, “Yog, Vajluskub yeej yog Vajtswv tej lus tiag.”

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Vajluskub puas yog Vajtswv tej lus tiag?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries