settings icon
share icon
Lus Nug

Lub tswvyim ntawm txojkev cawmdim yog dabtsi?

Lus Teb


Koj puas tshaib plab? Tsis yog tshaib mov, tabsis koj puas nqhis lub neej zoo zog? Puas muaj dabtsi hauv koj lub siab uas ua koj tsis txaus siab li? Yog koj tau xav li no lawm ces, Yexus yog txojkev! Yexus hais tias, “Kuv yog cov mov uas cawm neeg txojsia. Tus uas los cuag kuv, tus ntawd yuav tsis tshaib ib zaug li; tus uas ntseeg kuv tus ntawd yuav tsis nqhis ib zaug li lawm” (Yauhas 6:35).

Koj puas kawg tswvyim lawm? Puas zoo li koj nrhiav tsis tau koj lub homphiaj rau koj lub neej li? Puas zoo li koj lub neej tsaus ntuj nti uas koj nrhiav tsis tau qho kaj li? Yog koj tau xav li no lawm ces, Yexus yog txojkev! Yexus qhia hais tias, “Kuv yog qhov kaj rau neeg ntiajteb. Tus uas raws kuv qab yuav tsis taug txojkev uas tsaus ntuj nti, tiamsis nws yuav tau lub neej tshav ntuj nrig" (Yauhas 8:12).

Koj puas xav zoo li no tias leejtwg muab koj lub neeg xauv tawm lawm? Puas yog koj twb sim qhib ntau lub qhovrooj tsis pom muaj dabtsi nyob hauv thiab tsis muaj qabhau rau koj li? Koj puas xav nhriav kom tau lub qhovrooj uas qhib kev rau ib lub neej uas koj txaus siab? Yog koj tau xav li no lawm ces, Yexus yog txojkev! Yexus qhia tseeb hais tias, “Kuv yog lub rooj nkuag. Tus uas mus ntawm kuv mus, tus ntawd yuav dim; nws yuav mus mus los los thiab nrhiav tau zaub noj” (Yauhas 10:9).

Puas yog lwm tus pheej ua kom koj poob siab? Koj kev phooj kev ywg puas zoo li tsis muaj qabhau li? Puas zoo li lwm tus pheej ua tsis ncaj rau koj? Yog koj tau xav li no lawm ces, Yexus yog txojkev! Yexus hais tias, “Kuv yog tus tswv yug yaj uas zoo. Tus tswv yug yaj uas zoo txaus siab tuag theej paj yaj… Kuv yog tus tswv yug yaj uas zoo. Kuv paub kuv pab yaj thiab kuv pab yaj paub kuv” (Yauhas 10:11, 14).

Koj puas tau xav txog lub neej tom ntej? Koj puas nkees ua neej rau tej yam uas yeej yuav lwj lossis xeb xwb? Koj puas tau xav hais tias neeg lub neej puas muaj qab hau dabtsi? Yog koj tau xav li no lawm ces, Yexus yog txojkev! Yexus qhia tseeb hais tias, “Kuv yog txojkev sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab yog txojsia. Tus uas ntseeg kuv, txawm yog nws tuag lawm los nws yeej yuav muaj txojsia; tus uas muaj sia nyob thiab ntseeg kuv, tus ntawd yuav tsis tuag ib zaug li" (Yauhas 11:25-26).

Txojkev yog yog dabtsi? Txoj tseeb yog dabtsi? Txojsia yog dabtsi? Yexus teb hais tias, “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau” (Yauhas 14:6).

Koj kev tshaib kev nqhis yog los ntawm koj sab ntsujplig, thiab Yexus thiaj yog tus uas pab tau koj xwb. Yexus tib leeg xwb thiaj tshem tau qhov kev tsaus ntuj ntawm koj mus. Yexus yog lub qhovrooj rau lub neej txaus siab. Yexus yog tus phoojywg thiab tus tswv yug yaj uas koj pheej nrhiav. Yexus yog txojsia – hauv lub ntiajteb no thiab lub neej tom ntej. Yexus yog txojkev cawmdim!

Koj kev tshaib, koj kev tsaus ntuj nti, koj tsis paub lub ntsiab ntawm koj lub neej, rau qhov koj cais tawm ntawm Vajtswv lawm. Vajluskub qhia hais tias peb txhua tus yog neeg txhaum. Vim li ntawd, peb thiaj li cais ntawm Vajtswv lawm (Tej Lus Qhia 7:20; Loos 3:23). Koj lub siab zoo li qhuav qhawv lawm vim Vajtswv tsis nyob hauv koj lub neej. Vajtswv tsim peb kom peb sib raug zoo nrog Nws. Vim peb muaj kev txhaum, peb txhua tus thiaj cais tawm ntawm peb txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv. Qhov uas phem tshaj plaws yog peb tej kev txhaum muab peb cais ntawm Vajtswv mus ibtxhis, hauv lub neej no thiab lub neej tom ntej (Loos 6:23; Yauhas 3:36).

Koj yuav daws tau qhov teebmeem no li cas? Yexus yog txojkev! Yexus txhiv peb lub txim los rau Nws (2 Kauleethaus 5:21). Yexus tuag theej peb lub txhoj (Loos 5:8), uas tsimnyog peb raug txim. Peb hnub tom qab, Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los ua povthawj hais tias Nws kovyeej kev txhaum thiab kev tuag (Loos 6:4-5). Vim li cas Nws ua li ntawd? Yexus teb hais tias: “Tus uas muaj kev hlub loj tshaj plaws yog tus uas zoo siab tuag theej nws cov phoojywg” (Yauhas 15:13). Yexus tuag kom peb tau txojsia. Yog peb los ntseeg Yexus, tso siab rau Nws txojkev tuag txhiv peb lub txim, ces tagnrho peb tej kev txhaum yuav raug zam tagnrho thiab ntxuav huv tibsi. Peb sab ntsujplig yuav tsis tshaib tsis nqhis lawm. Peb yuav pib pom qhov kaj. Peb yuav tau lub neej uas txaus siab. Peb yuav paub peb tus phoojwg zoo tshaj thiab tus tswv yug yaj zoo. Peb yuav paub hais tias peb tau lub neej tom qab kev tuag – lub neej uas yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los mus nyob saum ntuj ceebtsheej nrog Yexus mus ibtxhis!

“Rau qhov Vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiaj txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis” (Yauhas 3:16).

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Lub tswvyim ntawm txojkev cawmdim yog dabtsi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries