settings icon
share icon
Lus Nug

Kuv yuav ua li cas thiaj li haum Vajtswv siab?

Lus Teb


Yog koj xav ua koj lub neej kom haum Vajtswv siab, koj yuav tsum totaub vim koj yuam kev dabtsi ua ntej. Qhov teebmeem yog kev txhaum. “Lawv puavleej ua txhaum; lawv txhua tus yog neeg ua phem” (Phau Ntawv Nkauj 14:3). Peb txhua tus tawmtsa Vajtswv txoj cai; “peb txhua tus zoo li tej yaj uas yuam kev lawm” (Yaxayas 53:6).

Txoj moo tsis zoo yog qhov nqi ntawm kev txhaum yog kev tuag. “Tus twg ua txhaum, tus ntawd tuag xwb” (Exekees 18:4). Txoj moo zoo yog Vajtswv hlub peb Nws thiaj hu peb los txais txojkev cawmdim. Yexus qhia hais tias Nws lub homphiaj yog, “los nrhiav cov neeg uas yuam kev lawm, thiab cawm kom lawv dim" (Lukas 19:10). Thiab Yexus hais tias Nws ua tiav Nws lub homphiaj thaum Nws tuag saum tus ntoo khaublig thaum Nws hais tias, “Tiav lawm lauj!” (Yauhas 19:30).

Yog koj xav sib raug zoo nrog Vajtswv ces pib ntawm txojkev yus lees tias yus muaj txim. Ces mam li txo hwjchim lees txim rau Vajtswv (Yaxayas 57:15). “Rau qhov tus uas ntseeg hauv nws lub siab, Vajtswv suav hais tias nws yog tus uas ncaj ncees, thiab tus uas lees ntawm nws lub qhovncauj, Vajtswv suav hais tias nws yog tus uas dim txim” (Loos 10:10).

Koj yuav tsum muaj kev ntseeg koj thiaj li tso tau koj tej kev txhaum tseg – tshwjxeeb, yuav tsum ntseeg hais tias Yexus tuag theej koj lub txhoj thiab sawv hauv qhov tuag los ua koj tus Cawmseej. “Yog koj lub qhov ncauj lees hais tias Yexus Khetos yog tus Tswv thiab koj lub siab ntseeg hais tias Vajtswv twb tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, koj yuav dim” (Loos 10:9). Muaj ntau nqe hauv Vajlubkub uas hais tib yam thiab, piv txwv li nyob hauv Yauhas 20:27, Tes Haujlwm 16:31. Kalatias 2:16, 3:11, 26, thiab Efexus 2:8.

Txoj kev ua haum Vajtswv siab yog los ntawm koj txoj kev nkag siab txog yam uas Vajtswv pub rau koj. Nws txib Yexus Khetos los yog peb tus Cawmseej, Nws txib Yexus Khetos los tuag theej peb lub txhoj (Yauhas 1:29), thiab Nws cog lus rau cov ntseeg hais tias: “tus uas thov tus Tswv pab, tus ntawd yuav dim” (Tes Haujlwm 2:21).

Peb pom ib qhov piv txwv zoo uas qhia txog txojkev tso kev txhaum thiab txojkev zam txim nyob hauv zaj piv txwv txog tus tub uas ua yuam kev lawm (Lukas 15:11-32). Tus tub yau muab nws txiv cov nyiaj siv ua dog ua dig (nqe 13). Thaum nws paub hais tias nws ua txhaum lawm, nws txiav txim siab rov qab mus tsev (nqe 18). Nws xav hais tias tej zaum nws txiv yuav tsis txais nws yog tub lawm (nqe 19), vim hais tias nws ua txhaum nws txiv. Tabsis tus txiv haib yam hlub tus tub yau uas saib tsis tau nws (nqe 20). Tus txiv zam tus tug yau kev txhaum tagnrho, thiab ua ib rooj mov rau nws (nqe 24). Thaum Vajtswv cog lus rau ib yam, Nws yeej yuav ua kom yam ntawd tiav. Vajtswv cog lus zam txiv rau cov uas ntseeg Nws thiab. “Tus TSWV nyob ze cov neeg ua tas kev cia siab, nws cawm cov neeg ua tsis muaj chaw vamkhom.

Yog koj xav ua koj lub neej kom haum Vajtswv siab, koj thov tau cov lus no. Nco ntsoov hais tias koj txojkev thov Nws li no tsis tau txhais hais tias koj tau txojkev cawmdim, tabsis yog koj tso siab rau Yexus Khetos ces koj yuav tau! Cov lus thov no tsuas yog pab kom koj mus cuag Vajtswv thiab qhia Nws txog koj kev ntseeg thiab ua Nws tsaug uas Nws tau pub kev cawmdim rau koj. Thov li no: “Vajtswv, kuv paub hais tias kuv tau ua txhaum rau koj lawm thiab tsimnyog kuv raug txim. Tabsis Yexus Khetos twb tuag txhiv kuv lub txim lawm kom kuv thiaj li tau kev zam txim ntawm koj. Kuv tso siab tagnrho rau koj txojkev cawmdim lawm. Ua koj tsaug rau koj qhov hmoov hlub thiab kev zam txim uas yog qhov koob hmoov ntawm txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Amees!”

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Kuv yuav ua li cas thiaj li haum Vajtswv siab?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries