settings icon
share icon
Lus Nug

Vajtswv tus mojyam yog dabtsi? Vajtswv zoo li cas?

Lus Teb


Vajluskub, uas yog Vajtswv Txojlus, qhia peb hais tias Vajtswv zoo li cas thiab Vajtswv tsis zoo li cas. Yog Vajluskub tsis yog txojcai, peb yeej hais tsis tau txog Vajtswv tus mojyam vim yam peb yuav hais yuav yog peb lub tswvyim xwb uas tsis muaj tseeb, tshwjxeeb thaum hais txog txojkev totaub Vajtswv (Yauj 42:7). Lub tswvyim uas hais tias peb yuav tsum sim kom peb totaub Vajtswv zoo li cas, yog ib lub tswvyim uas ncav tsis cuag qhov tseemceeb. Vim hais tias, yog peb yuav sim kom totaub Vajtswv zoo li cas, peb yuav pib nhriav ib txoj haukev uas yuav coj peb mus pehawm cov vajtswv cuav uas tawmtsam Vajtswv lub siab nyiam (Khiav Dim 20:3-5).

Tsuas yog yam uas Vajtswv xaiv kom peb paub txog Nws ces peb thiaj paub xwb. Ib qho mojyam ntawm Vajtswv yog – Nws yog lub “teeb ci,” uas txhais hais tias Nws yog tus uas ua rau peb pom tej yam txog Nws (Yaxayas 60:19, Yakaunpaus 1:17). Qhov tseeb yog, Vajtswv twb qhia txog Nws tus kheej lawm uas tsimnyog peb txhob cia li tsis saib xyuas li (Henplais 4:1). Kev tsim ntiajteb, Vajluskub, thiab Txojlus uas yug los ua neeg (Yexus Khetos) yuav pab peb paub Vajtswv zoo li cas.

Cia peb pib kawm ntawm txojkev totaub hais tias Vajtswv yog tus tsim ib puas tsav yam thiab peb yog ib feem ntawm yam Nws tsim (Chivkeeb 1:1; Phau Ntawv Nkauj 24:1), thiab Nws tsim peb raws li Nws tus yam ntxwv. Tibneeg yog yam Vajtswv tsim uas tseemceeb tshaj thiab Vajtswv tso cai rau neeg tswj txhua yam uas Nws tsim (Chivkeeb 1:26-28). Txhua yam uas Vajtswv tsim cia li tsis huv tag thaum neeg poob rau kev txhaum, tabsis peb pom Vajtswv tes haujlwm nyob hauv qhov no thiab (Chivkeeb 3:17-18; Loos 1:19-20). Yog peb xav txog txhua yam hauv lub ntiajteb no, tej yam uas peb tsis totaub, zoo nkauj, thiab ntiajteb kevcai, peb yuav paub me ntsis txog Vajtswv lub tshwjchim zoo npaum li cas.

Yog peb nyeem txog tej npe uas hais txog Vajtswv, cov npe no yuav pab peb paub Vajtswv zoo li cas. Cov npe uas hais ua lus Henplais yog li no:

Elohim – Tus muaj zog, Vajtswv (Chivkeeb 1:1)
Adonai – Tswv, muaj lub ntsiab uas ib tug yog tswv ib tug yog qhev (Khiav Dim 4:10, 13)
El Elyon – Tus Siab Tshaj, Tus muaj zog tshaj (Chivkeeb 14:20)
El Roi – Tus muaj zog uas pom (Chivkeeb 16:13)
El Shaddai – Tus Vajtswv uas muaj hwjchim (Chivkeeb 17:1)
El Olam – Tus Vajtswv uas nyob mus ibtxhis (Yaxayas 40:28)
Yahweh – Tswv “Kuv yeej yog kuv,” txhais hais tias tus Vajtswv uas twb ibtxwm muaj nyob los lawm (Khiav Dim 3:13, 14).

Vajtswv yog tus ib txwm muaj nyob, txhais hais tias Nws tsis muaj qhov pib thiab qhov xaus uas nyob mus ibtxhis. Nws tuag tsis tau li thiab tsis muaj dabtsi txwv tau nws (2 Kevcai 33:27; Phau Ntawv Nkauj 90:2; 1 Timautes 1:17). Vajtswv tsis hloov; tus mojyam no txhais hais tias Nws hloov siab tsis tau thiab dag tsis tau (Malakis 3:6, Teev Npe 23:19; Phau Ntawv Nkauj 102:26, 27). Tsis muaj leejtwg yuav piv tau nrog Vajtswv thiab Nws tej haujlwm. Peb totaub tsis tau Vajtswv tagnrho li, peb nrhiav tsis tau Vajtswv, thiab tsis muaj leejtwg uas yuav paub nws zoo tagnhro li (Yaxayas 40:28, Phau Ntawv Nkauj 145:3, Loos 11:33, 34).

Vajtswv yog tus ncaj ncees; Nws tsis xaiv ntsej xaiv muag (2 Kevcai 32:4; Phau Ntawv Nkauj 18:30). Vajtswv yog tus muaj hwjchim loj tshaj plaws; Nws ua tau txhua yam uas haum Nws siab, tabsis tej yam Nws ua yuav tsum ua raws li Nws tus coojpwm (Tshwmsim 19:6; Yelemis 32:17, 27). Vajtswv nyob tau txhua qhov chaw, txhais hais tias Nws nyob txhua qhov chaw txhua lub sijhawm, tabsis tsis txhais hais tias Nws yog txhua yam (Phau Ntawv Nkauj 139:7-13; Yelemis 23:23). Vajtswv paub txhua yam, txhais hais tias Nws paub yam uas tshwmsim yav tas los, hnub no, thiab yav tom ntej, thiab Nws paub peb xav li cas thaum twg los tau. Rau qhov Vajtswv paub txhua yam, Nws txojkev ncaj ncees yuav ua rau Nws txiav txim ncaj ncees txhua zaus (Phau Ntawv Nkauj 139:1-5; Pajlug 5:21).

Vajtswv yog tib tug Vajtswv xwb. Nws tibleeg xwb yog tus uas pab tau peb tej kev xav yuav xav tau thiab ua rau peb txaus siab. Vajtswv tibleeg xwb thiaj tsimnyog qhov peb pehawm nws (2 Kevcai 6:4). Vajtswv yog tus ncaj ncee, txhais hais tias Nws tsis lam cia kev phem dhau mus. Twb yog vim Vajtswv yog tus ncaj ncees, yuav kom peb tej kev txhaum raug zam, ces Yexus yuav tsum raug Vajtswv txoj kev chim thaum Yexus tuag theej peb lub txhoj (Khiav Dim 9:27; Mathais 27:45-46; Loos 3:21-26).

Vajtswv yog tus tswj ib puas tsav yam, txhais hais tias Nws yog tus uas muaj hwjchim loj tshaj plaws. Tsis muaj ib yam dabtsi uas yuav tawmtsam tau Vajtswv cov homphiaj (Phau Ntawv Nkauj 93:1; 95:3; Yelemis 23:20). Vajtswv yog ntsujplig, txhais hais tias peb pom tsis tau Nws (Yauhas 1:18; 4:24). Vajtswv yog Vaj Peb Leeg. Nws yog peb leeg hauv ib leej, tib tug neeg, muaj hwjchim thiab muaj tshwjchim sib luag zos. Vajtswv yog qhov tseeb, tsis muaj ib yam ntxias tau Nws thiab Nws dag tsis tau (Phau Ntawv 117:2; 1 Xamuyees 15:29).

Vajtswv yog tus dawbhuv, cais tawm ntawm txhua yam tsis zoo thiab tej kev tawmtsam Nws. Vajtswv pom txhua yam kev phem thiab Nws chim rau kev phem. Vajluskub qhia hais tias Vajtswv zoo li cov nplaim taws uas kub tau txhua yam yaj tas huv tibsi (Yaxayas 6:3; Hanpakus 1:13; Khiav Dim 3:2, 4-5; Henplais 12:29). Vajtswv muaj hmoov hlub, thiab Nws txoj hmoov hlub qhia txog Nws kev siab zoo, kev hlub, kev hlub tabncuab, thiab kev zam txim. Yog Vajtswv tsis muaj hmoov hlub, Nws txojkev dawbhuv yuav cais peb tawm ntawm Nws ib sab mus. Ua tsaug qhov uas tsis zoo li no, vim Vajtswv ntshaw kom peb paub Nws zoo (Khiav Dim 34:6; Phau Ntawv Nkauj 31:19; 1 Petus 1:3; Yauhas 3:16, 17:3).

Ces vim Vajtswv yog ib tug uas tsis muaj ib yam yuav txwv tau nws, tsis muaj ib tug neeg uas yuav teb tau lo lus nug no, tabsis ntawm Vajtswv Txojlus, peb totaub ntau yam txog Vajtswv yog leejtwg thiab Nws zoo li cas. Thov kom peb txhua tus nhriav Vajtswv kawg siab kawg ntsws (Yelemis 29:13).

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Vajtswv tus mojyam yog dabtsi? Vajtswv zoo li cas?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries