settings icon
share icon
Lus Nug

Kev nyob ib txhis puas yog Vaj lug kub?

Lus Teb


thaum ib tus neeg los txais Khetos ua lawv tug cawm seej lawm , lawv tau los ua tus Vaj tswv uas tiv thaiv tau ib txhis tus phooj ywg lawm. Jude 24 yuav qhia koj rau tug uas pab tau tsi pub koj poob thiab nws lub fwj chim yuav thaiv kom koj dawb huv thiab kaj siab lug.

Vaj tswv lub fwj chim loj txaus uas yuav pab cov ntseeg tsis pub poob.Vaj tswv yog tug uas yuav tshaj tawm peb ntawm nws lub fwj chim . Vaj tswv yog tug tuav peb txoj kev dim nyob ib txhis. Tsis yog peb tuav.

Tug tswv Yexus khetos tshaj tawm tias ,, kuv pub txoj sia ib txhis rau lawv ,, thiab lawv yuav tsis raug puam tsuaj li; tsis muaj leej twg txeeb tau lawv tawm hauv kuv txhais tes, kuv txiv muab lawv rau kuv, thiab kuv txiv

Muaj fwj chim loj tshaj txhua yam . tsis muaj leej twg txeeb tau lawv ntawm kuv txiv tes mus li. {yauhas 10:28-29} leej txiv thiab leej tub tau tuav peb tes ruaj heev , leej twg thiaj txeeb tau peb tawm .?

Efexaus 4:30, qhia peb tias tus ntseeg raug nias cim tos hnub cawm dim lawm. Yog tus ntseeg tsi tau txais kev cawm ib txhis , ces lub cim uas npaj peb rau hnub kev cawm dim ntawd kuj tsis tseeb . tiam sis tsuas yog tug ua txhaum, tso kev ntseeg tseg, lossis tsis ntseeg xwb.

{ yauhas 3:15-16} qhia peb tias yog leej twg ntseeg Tswv Yexus khetos , yuav tau txoj sia ib txhis , yog ib tug neeg twb tau txoj sia ib txhis lawm tiam sis tseem plam thiab ces kuj tsis yog ib txhis li, yog tsis muaj txoj sia ib txhis ces Vaj lug kub kuj yuam kev lawm.

Kev sib cam uas muaj zog tshaj hais txog ib txhis yog { loos 8:38-39} Rau qhov kuv ntseeg tias kev tuag thiab txoj sia, tim tswv los sis dab ntxwj nyoog , lub sij hawm tam sim no, los sis yav tom ntej , qhov tob thiab qhov siab , los sis txhua yam uas tsim los yeej tsis muaj ib yam yuav txeeb peb tawm ntawm Vaj tswv txoj kev hlub uas nyob hauv tswv Yexus uas yog peb tug Vaj tswv li.

peb txoj sia ib txhis tau txais thiab nyob hauv txoj kev hlub, uas tswv Yexus theej peb los, nws yuav pab peb los raws li nws cov lus cog tseg los ntawm leej txiv.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Kev nyob ib txhis puas yog Vaj lug kub?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries