settings icon
share icon
Lus Nug

Yexus puas yog Vajtswv? Yexus puas tau hais tias nws yog Vajtswv?

Lus Teb


Nyob rau hauv Vajluskub, Yexus tsis tau hais kiag hais tias, “Kuv yog Vajtswv.” Tabsis qhov nov tsis tau txhais hais tias Nws tsis tau qhia hais tias Nws yog Vajtswv. Piv xav li, Yexus hais nyob rau hauv Yauhas 10:30, “Leej Txiv thiab kuv yog tib tug." Peb mus saib cov Yudais teb li cas rau Yexus cov lus ces peb yuav paub hais tias Yexus yeej qhia hais tias Nws yog Vajtswv. Vim Yexus hais li ntawd, lawv thiaj li khaws pobzeb yuav rov ntaus Yexus. “Koj tsuas yog neeg xwb, tiamsis koj khav hais tias koj yog Vajtswv" (Yauhas 10:33). Cov Yudais totaub tseeb hais tias Yexus hais tias Nws yog Vajtswv. Yog peb saib zoo zoo, peb yuav pom hais tias Yexus yeej tsis teb lawv rov qab hais tias Nws tsis yog. Thaum Yexus hais tias, “Leej Txiv thiab kuv yog tib tug” (Yauhas 10:30), txhais hais tias Nws thiab Vaj Leej Txiv muaj tib tus cwjpwm thiab yamntxwv. Yauhas 8:58 hais tib yam hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, 'Kuv xub nyob ua ntej Anplahas yug lawm.’” Thaum cov Yudais hnov Nws hais li ntawd, lawv xav hais tias tsimnyog lawv khaws pobzeb ntaus Nws raws li Mau-xes txoj cai samhwm lawv ua (Levis Kevcai 24:15).

Yauhas rov qab hais txog Yexus yog Vajtswv: “Txojlus ntawd yog Vajtswv” thiab “Txojlus ntawd tau los yug ua neeg” (Yauhas 1:1, 14). Cov nqe no hais meej kawg li hais tias Yexus yog Vajtswv ntawm nqaij tawv. Tes Haujlwm 20:28 hais tias, “Nej yuav tsum saib cov ntseeg ntawd ib yam li tus tswv yaj saib nws pab yaj. Cov ntseeg ntawd yog cov uas Vajtswv tus Tub tuag txhiv los ua nws cov lawm.” Leejtwg yog tus yuav pawg ntseeg – Vajtswv pawg ntseeg – uas nws siv nws cov ntshav yuav? Yexus Khetos. Tes Haujlwm 20:28 qhia hais tias Vajtswv muaj nws cov ntshav yuav pawg ntseeg. Vim li ntawd, Yexus yog Vajtswv!

Tus thwjtim Thaumas qhia txog Yexus hais tias, “Koj yog kuv tus Tswv thiab yog kuv tus Vajtswv” (Yauhas 20:28). Yexus tsis qhia nws hais tias nws hais yuamkev. Titus 2:13 txhawb peb kom tos hnub uas peb tus Vajtswv thiab cawmseej, Yexus Khetos, rov qab los (thiab saib 2 Petus 1:1). Nyob rau hauv Henplais 1:8, Vaj Leej Txiv hais txog Yexus hais tias, “Tiamsis thaum Vajtswv hais txog nws tus Tub, nws hais tias: ‘Vajtswv, koj lub tebchaws yuav nyob mus ibtxhis, Koj kav koj haivneeg mus rau txojkev ncaj ncees.’” Thaum Vajtswv hais txog Yexus, Nws hu Yexus ua Vajtswv, txhais hais tias Yexus yeej yog Vajtswv tiag.

Nyob rau hauv Tshwmsim, ib tug timtswv qhia tus timthawj Yauhas kom nws pehawm Vajtswv tibleeg xwb (Tshwmsim 19:10). Ntau zaus hauv Vajluskub, Yexus yog tus uas peb pehawm (Mathais 2:11, 14:33, 28:9, 17; Lukas 24:52; Yauhas 9:38). Thaum neeg pehawm Vajtswv, Nws tsis ntuas lawv kom lawv tsum. Yog Yexus tsis yog Vajtswv, ces tsimnyog Nws hais kom lawv txhob pehawm Nws tib yam li tus timtswv hais kom Yauhas txhob pehawm tus timtswv. Muaj lwm nqe hauv Vajluskub txhawb Yexus yog Vajtswv thiab.

Yam uas qhia peb Yexus yog Vajtswv uas tseemceeb tshaj yog qhov uas, yog Nws tsis yog Vajtswv ces Nws kev tuag txhiv peb lub ntxiv yeej yuav tsis txaus Vajtswv siab (1 Yauhas 2:2). Yog Yexus tsis yog Vajtswv ces Nws yog ib tug neeg uas Vajtswv tsim xwb yuav them tsis tau qhov nujnqis rau peb tej kev txhaum. Tsuas yog Vajtswv thiaj them tau qhov nujnqis uas tsis paub tag xwb. Tsuas yog Vajtswv thiaj txhiv tau lub ntiajteb kev txhaum xwb (2 Kauleethaus 5:21), Nws tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los kovyeej kev txhaum thiab kev tuag.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Yexus puas yog Vajtswv? Yexus puas tau hais tias nws yog Vajtswv?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries